Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 122 від 17.05.2022 Про затвердження Типової освітньої програми для військових (військово-морських) ліцеїв

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2022

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2022  № 122

Про затвердження Типової освітньої програми для військових (військово-морських) ліцеїв

Відповідно до підпункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову освітню програму для військових (військово-морських) ліцеїв, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України О. Резніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17 травня 2022 року № 122

 

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
для військових (військово-морських) ліцеїв

1. Загальні положення

1.1. Ця Типова освітня програма застосовується для 8 – 11 класів військових (військово-морських) ліцеїв, які належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі – ліцеї).

1.2. Ця Типова освітня програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 (далі – Державний стандарт), Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 липня 2021 року № 188 (далі – Стандарт).

1.3. Ця Типова освітня програма містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення ліцеїстами результатів навчання, визначених Державним стандартом та Стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти.

Під час розроблення цієї Типової освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

1.4. Ця Типова освітня програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

1.5. Освітні програми ліцеїв, розроблені на основі цієї Типової освітньої програми, мають:

 • відповідати структурі цієї Типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою ліцею;
 • визначати загальний обсяг (не менше, ніж встановлено цією Типовою освітньою програмою) навчального навантаження на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів цієї Типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються ліцеєм в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання ліцеїстів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі, не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

1.6. Освітня програма ліцею може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності ліцею.

Освітні програми ліцеїв, згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України “Про освіту”, частиною дев’ятою статті 5 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, можуть передбачати викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) поряд із державною мовою англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу. При цьому в освітньому процесі можуть використовуватися методи та прийоми двомовної та багатомовної освіти.

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

Навчання за освітньою програмою ліцею можуть розпочати особи, які на момент зарахування (переведення) до ліцею досягли результатів навчання, визначених Державним стандартом, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про базову середню освіту).

3. Загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання

3.1. Загальний обсяг навчального навантаження для ліцеїстів 8 – 11 класів (додатки 1 – 4) сформовано для ліцеїв з українською мовою навчання.

3.2. Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та роками навчання.

3.3. Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів Державного стандарту.

4. Перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм

4.1. Типові навчальні плани (додатки 5 – 8) містять:

 • орієнтовний перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів;
 • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;
 • додаткові години для вивчення навчальних предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

4.2. Ліцей визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб ліцеїстів, що відображається в навчальному плані освітньої програми ліцею.

4.3. Навчальне навантаження в типових навчальних планах орієнтоване на “рекомендований” навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на відповідному рівні освіти.

4.4. Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів ліцей визначає самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні навчальні предмети в типовому навчальному плані.

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначає ліцей у межах заданого діапазону “мінімального” та “максимального” навчального навантаження.

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі ліцей може зменшувати, включно до “мінімального” показника.

Різниця між рекомендованою та “мінімальною” кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена ліцеєм між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі).

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі ліцей може збільшувати, включно до “максимального” показника, з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та “мінімальною” кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до “максимального” показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи іншу освітню галузь.

4.5. Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять ліцей розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби ліцеїстів, що відображається в освітній програмі ліцею.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у навчальному плані ліцею не повинна перевищувати загальнорічну кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначену базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження ліцеїстів.

4.6. Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання ліцеїстів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності ліцеїстів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

Модельні навчальні програми можуть бути розроблені для всього циклу спеціалізованої освіти військового спрямування (8 – 11 класи) або окремо для адаптаційного циклу (8, 9 класи) та циклу профільного навчання (10, 11 класи).

Перелік модельних навчальних програм визначається Міністерством освіти і науки України, є базовим і може бути доповнений іншими модельними навчальними програмами в установленому порядку.

Спираючись на модельні навчальні програми, ліцей може розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом, Стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту навчальних предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників.

Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою ліцею.

5. Рекомендовані форми організації освітнього процесу

5.1. Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку ліцеїстів.

5.2. У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею та відображаються в освітній програмі ліцею. Вибір форм залежить від наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо).

6. Опис інструментарію оцінювання

6.1. Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Педагогічна рада ліцею може прийняти рішення про оцінювання результатів навчання складників вибіркового освітнього компонента.

6.2. Оцінювання результатів навчання ліцеїстів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом, загальні та обов’язкові вимоги до компетентностей, визначені Стандартом.

6.3. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання ліцеїстів, визначеними відповідними стандартами, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання ліцеїстів, визначених Міністерством освіти і науки України.

6.4. Основними видами оцінювання результатів навчання ліцеїстів є: поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.

Річне оцінювання здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається ліцеїстові щороку. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання ліцеїстів здійснюється відповідно до вимог модельних навчальних програм із застосуванням таких основних форм:

 • усна (зокрема шляхом індивідуального, групового, фронтального опитування);
 • письмова, у тому числі графічна (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);
 • цифрова (зокрема шляхом тестування в електронному форматі);
 • практична (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами, виконання вправ для засвоєння знань з основ захисту України, цивільного захисту населення, домедичної допомоги, володіння відповідним рівнем військово-прикладної фізичної підготовки тощо).

6.5. Оцінювання відповідності результатів навчання ліцеїстів, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

6.6. Контроль відповідності результатів навчання ліцеїстів, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам Стандарту здійснюється шляхом атестації.

6.7. У рамках академічної свободи педагогічні працівники ліцею здійснюють формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання ліцеїстів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання.

 

Директор Департаменту військової освіти і науки
Міністерства оборони України
В. Мірненко

 

Додаток 1
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 3.1 розділу 3)

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
для ліцеїстів 8 класів

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень та на рік
Навчальне навантаження рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
1 2 3 4 5
Мовно-літературна на тиждень 11,5 8 12
на рік 367,5 280 420
Математична на тиждень 5 4 7
на рік 175 140 245
Природнича на тиждень 8 8 10
на рік 280 280 350
Соціальна і здоров’язбережувальна на тиждень 1 1 3
на рік 52,5 35 105
Громадянська та історична на тиждень 3,5 2 3,5
на рік 122,5 70 122,5
Технологічна на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Інформатична на тиждень 1 1 3
на рік 35 35 105
Мистецька на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Фізична культура на тиждень 3 3 3
на рік 105 105 105
Усього на тиждень 34
на рік 1190
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять на тиждень 2
на рік 70
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 36
на рік 1260
Гранично допустиме річне навантаження ліцеїстів на тиждень 33
на рік 1155

 

Додаток 2
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 3.1 розділу 3)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
для ліцеїстів 9 класів

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень та на рік
Навчальне навантаження рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
1 2 3 4 5
Мовно-літературна на тиждень 11 8 12
на рік 385 280 420
Математична на тиждень 5 4 7
на рік 175 140 245
Природнича на тиждень 8 8 11
на рік 280 280 385
Соціальна і здоров’язбережувальна на тиждень 1 1 3
на рік 52,5 35 105
Громадянська та історична на тиждень 3,5 2 3,5
на рік 122,5 70 122,5
Технологічна на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Інформатична на тиждень 1,5 1,5 2
на рік 52,5 52,5 105
Мистецька на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Фізична культура на тиждень 3 3 3
на рік 105 105 105
Усього на тиждень 34
на рік 1190
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять на тиждень 2
на рік 70
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 36
на рік 1260
Гранично допустиме річне навантаження ліцеїстів на тиждень 33
на рік 1155

 

Додаток 3
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 3.1 розділу 3)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
для ліцеїстів 10 класів

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень та на рік
Навчальне навантаження рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
1 2 3 4 5
Мовно-літературна на тиждень 11 8 12
на рік 385 280 420
Математична на тиждень 5 4 7
на рік 175 140 245
Природнича на тиждень 8 8 11
на рік 280 280 385
Соціальна і здоров’язбережувальна на тиждень 1 1 3
на рік 52,5 35 105
Громадянська та історична на тиждень 3,5 2 3,5
на рік 122,5 70 122,5
Технологічна на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Інформатична на тиждень 1,5 1,5 3
на рік 52,5 52,5 105
Мистецька на тиждень 0,5 0,5 2
на рік 17,5 17,5 70
Фізична культура на тиждень 3 3 3
на рік 105 105 105
Усього на тиждень 34
на рік 1190
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять на тиждень 2
на рік 70
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 36
на рік 1260
Гранично допустиме річне навантаження ліцеїстів на тиждень 33
на рік 1155

 

Додаток 4
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 3.1 розділу 3)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
для ліцеїстів 11 класів

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень та на рік
Навчальне навантаження рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
1 2 3 4 5
Мовно-літературна на тиждень 10 8 12
на рік 350 280 420
Математична на тиждень 4 3 7
на рік 140 105 245
Природнича на тиждень 8 8 11
на рік 280 280 385
Громадянська та історична на тиждень 3 2 3,5
на рік 105 70 122,5
Технологічна на тиждень 1 1 2
на рік 35 35 70
Інформатична на тиждень 1 1 2
на рік 35 35 105
Мистецька на тиждень 0,5 0,5 1
на рік 17,5 17,5 35
Фізична культура на тиждень 3 3 3
на рік 105 105 105
Години для вивчення профільних предметів, окремих базових предметів, спеціальних курсів, факультативних курсів та індивідуальні заняття на тиждень 7,5
на рік 262,5
Усього на тиждень 38
на рік 1330
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 38
на рік 1330
Гранично допустиме річне навантаження ліцеїстів на тиждень 36
на рік 1260

Додаток 5
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 4.1 розділу 4)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
8 класів ліцеїв

Освітня галузь Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів Рекомендована кількість годин на тиждень
1 2 3
Мовно-літературна Українська мова 3
Українська література 2
Зарубіжна література 1,5
Іноземна мова 5
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором ліцею як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
Математична Алгебра 3
Геометрія 2
Природнича Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 1,5
Соціальна і здоров’язбережувальна Основи здоров’я 1
Громадянська та історична Історія України 2
Всесвітня історія 1,5
Інформатична Інформатика 1
Технологічна Технології 0,5
Мистецька Мистецтво 0,5
Фізична культура Фізична культура 3
Разом 34
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Усього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 33 + 3

 

Додаток 6
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 4.1 розділу 4)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
9 класів ліцеїв

Освітня галузь Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів Рекомендована кількість годин на тиждень
1 2 3
Мовно-літературна Українська мова 2,5
Українська література 2
Зарубіжна література 1,5
Іноземна мова 5
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором ліцею як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
Математична Алгебра 3
Геометрія 2
Природнича Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 1,5
Соціальна і здоров’язбережувальна Основи здоров’я 1
Громадянська та історична Історія України 2
Всесвітня історія 1
Правознавство 0,5
Інформатична Інформатика 1,5
Технологічна Технології 0,5
Мистецька Мистецтво 0,5
Фізична культура Фізична культура 3
Разом 34
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Усього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 33 + 3

 

Додаток 7
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 4.1 розділу 4)

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
10 класів ліцеїв

Освітня галузь Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів Рекомендована кількість годин на тиждень
1 2 3
Мовно-літературна Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 5
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором ліцею як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
Математична (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Природнича Біологія і екологія 1,5
Географія 2
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)* 4
Громадянська та історична Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)* 3
Інформатична Інформатика 1
Технологічна Технології 1
Мистецька Мистецтво 0,5
Фізична культура Фізична культура 3
Разом 31
Профільний предмет Захист України 5
Години для вивчення профільних предметів, окремих базових предметів, спеціальних курсів, факультативних курсів та індивідуальні заняття 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Усього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 35 + 3

__________
* Ліцей може обирати навчальні предмети або інтегрований курс.

Додаток 8
до Типової освітньої програми
для військових (військово-морських)
ліцеїв (пункт 4.1 розділу 4)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
11 класів ліцеїв

Освітня галузь Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів Рекомендована кількість годин на тиждень
1 2 3
Мовно-літературна Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 5
Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором ліцею як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
Математична (алгебра і початки аналізу та геометрія) 4
Природнича Біологія і екологія 2,5
Географія 1
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)* 4
Громадянська та історична Історія України 2
Всесвітня історія 1
Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)* 2,5
Інформатична Інформатика 1
Технологічна Технології 1
Мистецька Мистецтво 0,5
Фізична культура Фізична культура 3
Разом 30,5
Профільний предмет Захист України 5
Години для вивчення профільних предметів, окремих базових предметів, спеціальних курсів, факультативних курсів та індивідуальні заняття 2,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Усього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 35 + 3

__________
* Ліцей може обирати навчальні предмети або інтегрований курс.

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.