Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №2 від 01.01.2024 Про внесення змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.01.2024 № 2

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2024 р.
за № 83/41428

Про внесення змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою забезпечення житлом військовослужбовців за рахунок закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року № 347, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за № 657/25434, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Начальнику Головного управління капітальних вкладень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України                                                                  Р. Умєров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної
служби України
                                                                   О. Кучер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
02 червня 2014 року № 347
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
від 01 січня 2024 року № 2)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2024 р.
за № 83/41428

ПОРЯДОК
роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Цей Порядок визначає процедуру організації роботи конкурсної комісії Міноборони з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, а також підготовку та проведення конкурсу на придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) відповідальний виконавець – орган військового управління чи структурний підрозділ Міноборони, який визначено наказом Міноборони відповідальним за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України;

2) гранична вартість 1 м-2 – вартість 1 м-2 загальної площі житла, що закуповується, яка не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, затверджену в установленому законодавством порядку та збільшену: для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, в 1,75 раза; для міст – обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб – в 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. – в 1,25 раза, для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідній області;

3) договір – договір купівлі-продажу житла або договір про придбання житла на умовах пайової участі;

4) замовник – Міноборони;

5) конкурсна комісія – конкурсна комісія Міноборони з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, склад якої затверджено наказом Міноборони;

6) конкурсна пропозиція – пропозиція, яку учасник конкурсу подає замовнику відповідно до вимог конкурсної документації щодо предмета закупівлі за конкурсом;

7) орган управління – орган військового управління, до завдань якого належить ведення узагальненого обліку військовослужбовців Збройних Сил України, які потребують поліпшення житлових умов;

8) пов’язана особа – вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про публічні закупівлі”;

9) предмет закупівлі – квартири для військовослужбовців Збройних Сил України, загальні площі яких становлять: для 1-кімнатної від 28 м-2 до 52 м-2, для 2-кімнатної від 44 м-2 до 73 м-2, для 3-кімнатної від 56 м-2 до 94 м-2, для 4-кімнатної від 70 м-2 до 140 м-2, для 5-кімнатної від 84 м-2 до 140 м-2;

10) пропозиції щодо закупівлі квартир – пропозиції щодо закупівлі квартир на відповідний рік у розрізі гарнізонів Збройних Сил України із зазначенням населених пунктів, у яких військовослужбовці та члени їх сімей перебувають на обліку для поліпшення житлових умов та кількості квартир з поділом на одно-, дво-, три-, чотири-, п’ятикімнатні в межах бюджетних призначень на відповідний рік, надана органом управління;

11) учасник конкурсу – юридична особа або фізична особа, які є власниками нерухомого майна (у разі придбання житла на вторинному ринку), або здійснюють господарську діяльність у сфері будівництва житла (у разі придбання житла на умовах пайової участі), які подали конкурсні пропозиції.

3. Конкурс проводиться за наявності бюджетних призначень за бюджетною програмою будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України на відповідний рік.

4. Відповідальний виконавець організовує роботу конкурсної комісії щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України для потреб Збройних Сил України, у тому числі розміщення інформації про проведення конкурсу та його результати за рахунок коштів, затверджених кошторисом Міноборони відповідальному виконавцю.

5. Конкурсна комісія забезпечує належну організацію конкурсу на всіх стадіях його проведення.

6. Щорічно до 01 лютого органом управління надаються до відповідального виконавця пропозиції щодо закупівлі квартир за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, на підставі яких відповідальний виконавець готує проєкт конкурсної документації.

Проєкт конкурсної документації разом з усіма додатками надається на погодження до:

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони для перевірки наявності корупційних ризиків;

служби внутрішнього аудиту Міноборони для здійснення моніторингу оцінки ідентифікованих ризиків;

юридичної служби апарату Міноборони для перевірки на відповідність вимогам законодавства України.

Погоджений проєкт конкурсної документації разом з усіма додатками надається до конкурсної комісії, яка затверджує її на своєму засіданні.

7. Конкурсна комісія забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Міноборони та його опублікування відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147.

В оголошенні обов’язково зазначаються:

 • найменування та місцезнаходження замовника;
 • предмет закупівлі (кількість квартир, які планується закупити, їх місцезнаходження, вимоги до технічного та якісного стану житла, яке планується до закупівлі);
 • зміст конкурсної документації, яка розміщується на офіційному вебсайті Міноборони;
 • адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії;
 • строк подання конкурсних пропозицій;
 • дата і місце проведення конкурсу.

8. Затверджена конкурсна документація разом з усіма додатками розміщується на офіційному вебсайті Міноборони.

Друкований варіант конкурсної документації, прошитий та підписаний головою конкурсної комісії, зберігається у секретаря конкурсної комісії.

9. Строк подання учасниками конкурсу конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять днів з дня опублікування інформації про проведення конкурсу.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень учасників конкурсу внести до конкурсної документації зміни, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, опублікувавши ці зміни на офіційному вебсайті Міноборони.

10. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена. Конкурсна пропозиція прошивається, нумерується, підписується власником або уповноваженою особою і подається в запечатаному конверті.

Пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

11. Конкурсні пропозиції розкриваються конкурсною комісією у встановлений в оголошенні час. У процедурі розкриття конкурсних пропозицій мають право брати участь усі учасники конкурсу, які у встановлений в оголошенні строк подали свої конкурсні пропозиції.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування юридичних осіб або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичних осіб та місцезнаходження квартир, які пропонуються учасниками конкурсу, ціна кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

Копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається конкурсною комісією за письмовим запитом учасника конкурсу протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту.

12. Загальний строк розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця (переможців) конкурсу не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, із них:

 • до трьох робочих днів конкурсною комісією здійснюються розгляд та перевірка поданих учасниками документів на відповідність вимогам, зазначеним у конкурсній документації, та приймається рішення щодо допуску/недопуску до подальшої перевірки технічного та якісного стану запропонованих квартир;
 • до п’яти робочих днів робочою групою, яка утворюється з представників відповідального виконавця, територіальних управлінь замовника, квартирно-експлуатаційних органів Збройних Сил України, здійснюється перевірка технічного та якісного стану квартир у житлових будинках, запропонованих учасниками конкурсу, за результатами якої складаються акти перевірки технічного та якісного стану квартир (додаток 2 до цього Порядку) і надаються до конкурсної комісії для розгляду;
 • до двох робочих днів конкурсною комісією визначається переможець (переможці) конкурсу, враховуючи інформацію, що міститься в актах перевірки технічного та якісного стану квартир.

13. Переможцем(цями) визначається(ються) учасник(и) конкурсу, який(і) подав(ли) найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість 1 м-2 загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих і не перевищує граничної вартості 1 м-2.

14. Конкурсна комісія зобов’язана протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу надіслати на електронну адресу переможцю (переможцям) конкурсу повідомлення про визнання його (їх) переможцем (переможцями), а всім учасникам конкурсу – повідомлення про результати конкурсу.

15. Замовник укладає з переможцем (переможцями) конкурсу відповідний(ні) договір (договори) відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147.

Умови договору не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції за результатами конкурсу, крім зміни ціни договору в бік зменшення, та/або збільшення кількості квадратних метрів площі квартир.

16. Голова конкурсної комісії після визначення переможця (переможців) конкурсу забезпечує інформування відповідального виконавця про його результати з наданням витягу з протоколу визначення переможця (переможців) для подальшого укладання договору (договорів).

Договір не укладається, а конкурсна пропозиція відхиляється у разі письмової відмови переможця (переможців) конкурсу від підписання договору.

У такому разі конкурсна комісія розглядає інші конкурсні пропозиції учасників, які не були відхилені і відповідають вимогам конкурсної документації, та приймає рішення про визначення переможцем конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 м-2 загальної площі житла є найнижчою.

У разі якщо кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, у тому числі відсутні пропозиції квартир певної кількості кімнат, конкурсна комісія за погодженням з відповідальним виконавцем, з метою придбання необхідної кількості квартир розглядає наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені і відповідають вимогам конкурсної документації в межах кількості квартир, визначених конкурсною документацією, та додатково визначає переможців конкурсу.

У випадках, коли двічі було відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації.

17. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції у разі, якщо:

 • конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації;
 • запропоноване житло не відповідає технічному та якісному стану;
 • учасником надано недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;
 • відомості про юридичну особу (фізичну особу), яка є учасником конкурсу, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачені Законом України “Про захист економічної конкуренції”;
 • фізична особа, яка є учасником, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • конкурсна пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу та/або з членом (членами) конкурсної комісії, працівниками відповідального виконавця;
 • учасника визнано у встановленому законодавством порядку банкрутом чи відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру;
 • учасник конкурсу є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї закупівель згідно із Законом України “Про санкції”.

18. Конкурсна комісія приймає рішення щодо відміни конкурсу у випадках:

 • відсутності подальшої потреби в закупівлі;
 • виявлення факту змови учасників;
 • подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій.

19. Конкурсна комісія приймає рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, у разі:

 • скорочення видатків на здійснення закупівлі;
 • проведення конкурсу стало неможливим унаслідок обставин непереборної сили.

20. Інформація про результати проведення конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Міноборони та опубліковується відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця (переможців).

21. Рішення конкурсної комісії про результати конкурсу може бути оскаржене учасником конкурсу до суду.

Начальник Головного
управління капітальних
вкладень

Ю. Лісовський

Додаток 1
до Порядку роботи конкурсної
комісії Міністерства оборони України
з відбору пропозицій щодо закупівлі
квартир на умовах пайової участі
та на вторинному ринку
в регіонах України
(пункт 6)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо закупівлі квартир на _____ рік

№ з/п
Гарнізон
Населений 
пункт
Загальна 
кількість 
квартир
Однокімнатні 
квартири
Двокімнатні 
квартири
Трикімнатні 
квартири
Чотирикімнатні 
квартири
П’ятикімнатні 
квартири
1
2
3
4
5
6
7
8
9
___________________

(посада)
______________

(підпис)
_________________________

(власне ім’я, прізвище)

Додаток 2
до Порядку роботи конкурсної
комісії Міністерства оборони України
з відбору пропозицій щодо закупівлі
квартир на умовах пайової участі
та на вторинному ринку
в регіонах України
(пункт 12)

АКТ
перевірки технічного та якісного стану квартир(и)

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.