Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 35 від 06.03.2024 Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Головне управління розвідки МОУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2024 № 35

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2024 р.
за № 384/41729

 

Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою упорядкування виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
управління розвідки
Міністерства оборони України
06 березня 2024 року № 35

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2024 р.
за № 384/41729

 

ПОРЯДОК
виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Головного управління розвідки
Міністерства оборони України

1. Цей Порядок визначає механізм виплати підйомної допомоги військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також тим, які перебувають на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу (далі – військовослужбовці), у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (далі – ГУР Міноборони).

У разі переїзду військовослужбовців військових організаційних структур (самостійних структурних підрозділів) ГУР Міноборони та підпорядкованих військових частин (далі – військова частина) на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, строк навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачуються:

 • підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;
 • добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

2. Право на отримання підйомної допомоги і добових для військовослужбовця виникає:

 • на дату прийняття військовослужбовцем посади – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на нову посаду;
 • на дату початку навчання військовослужбовця, оголошеного наказом керівника вищого військового навчального закладу,- для військовослужбовців, яких зараховано на навчання до вищого військового навчального закладу;
 • на дату прибуття до нового місця дислокації, оголошеного наказом командира військової частини,- для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини в інший населений пункт;
 • на дату переїзду членів сім’ї до нового місця служби військовослужбовця в інший населений пункт – для членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали з ним до нового місця служби.

3. Розмір підйомної допомоги військовослужбовцю та членам його сім’ї обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (які мають постійний характер), установлених військовослужбовцю за новим місцем служби на дату, коли військовослужбовець набув право на отримання підйомної допомоги.

У наказі про виплату військовослужбовцю підйомної допомоги та добових зазначаються дата та номер наказу про його призначення на нову посаду (зарахування на навчання), дата, коли він приступив до виконання обов’язків за новою посадою (почав навчання), дата вибуття з попереднього місця військової служби та прибуття на нове місце дислокації військової частини.

Військовослужбовцям, які на дату прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні відповідного командира, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення їх на посади та вступу до виконання обов’язків за посадами за новим місцем служби в цьому населеному пункті.

4. Підйомна допомога та добові, передбачені пунктом 1 цього Порядку, також виплачуються військовослужбовцям:

1) прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом і призначеним на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу.

При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу і закінчили вищі військові навчальні заклади, військові коледжі, навчальні центри, навчальні підрозділи (далі – військові навчальні заклади), підйомна допомога виплачується, якщо вони після закінчення цих закладів призначені у військові частини, розташовані поза місцем їх постійного проживання до прийняття на військову службу;

2) які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань і призначені на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання);

3) призначеним після закінчення військових навчальних закладів, строк навчання в яких становить менше шести місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації цих закладів або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, у яких військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);

4) які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби до ГУР Міноборони та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони займали посади до такого відрядження;

5) призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до підрозділу цієї самої військової частини чи з одного підрозділу в інший підрозділ, що дислоковані в різних населених пунктах;

6) які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункту постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (у тому числі в разі прибуття її до місця постійної дислокації);

7) які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (у тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);

8) у разі їх призначення на посади в складі екіпажів кораблів і суден, що будуються, переміщення у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва до пунктів постійної дислокації та зміни дислокації кораблів і суден у зв’язку з постановкою їх у ремонт;

9) інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до ГУР Міноборони, у тому числі після закінчення військових навчальних закладів, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались);

10) які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військові частини, що дислоковані в іншому населеному пункті, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

5. Підйомна допомога та добові в разі переїзду на нове місце військової служби військовослужбовцю та членам його сім’ї виплачуються на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому нарахованої суми до виплати, який видається на підставі рапорту військовослужбовця про виплату підйомної допомоги.

Проєкт наказу про виплату підйомної допомоги та добових на військовослужбовця та членів його сім’ї готує підрозділ, що веде облік особового складу.

Крім того, у наказі та рапорті зазначаються дати вибуття членів сім’ї з попереднього місця проживання, прибуття до нового місця служби військовослужбовця, реєстрації/декларування їх місця проживання за новим місцем служби військовослужбовця, а також інформація про те, чи є дружина (чоловік) військовослужбовцем.

З метою проведення розрахунку підйомної допомоги військовослужбовець надає до фінансового органу військової частини такі документи:

 • довідку кадрового органу про склад сім’ї військовослужбовця, визначений у його особовій справі (із зазначенням дати народження кожного);
 • паспорти членів сім’ї з відмітками, що підтверджують зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) за новим місцем служби військовослужбовця;
 • інші документи, що підтверджують факт переїзду членів сім’ї до нового місця служби військовослужбовця (за наявності).

У разі необхідності командир, який видає наказ про виплату відповідної допомоги, може організувати перевірку достовірності даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби.

Для цього його наказом створюється комісія з перевірки факту переїзду членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби.

Результати оформлюються актом перевірки факту переїзду членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця служби, форма якого наведена в додатку до цього Порядку.

Якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем їх військової служби, на членів сім’ї – з місячного грошового забезпечення одного з них (за бажанням).

6. Підйомна допомога та добові виплачуються на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату прибуття військовослужбовця на нове місце служби, навчання зазначені в його особовій справі, а саме:

 • на дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності;
 • на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку);
 • на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Поняття «непрацездатні» визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

7. Підйомна допомога та добові у разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім’ї військовослужбовця також виплачуються:

1) після прийому військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за контрактом;

2) у разі призначення військовослужбовців після закінчення військового навчального закладу на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім’ї не переїжджали до військовослужбовця в період його навчання у цьому військовому навчальному закладі;

3) якщо члени сім’ї переїхали у зв’язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо на нове місце їх служби, а до інших розташованих поблизу місця служби населених пунктів. У разі переїзду членів сім’ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомна допомога вдруге не виплачується.

8. Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини.

9. Виплата добових здійснюється за кожний день перебування в дорозі військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, які переїхали на нове місце служби військовослужбовця, за умови надання проїзних документів. День вибуття та день прибуття рахуються як дві доби.

Якщо проїзних документів немає, добові виплачуються з розрахунку за одну добу переїзду.

10. Підйомна допомога та добові, в тому числі на членів сім’ї, не виплачуються:

1) військовослужбовцям, направленим (у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу) на навчання у військовий навчальний заклад, строк навчання в якому менше шести місяців, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання;

2) військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань і призначені на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу;

3) військовослужбовцям, які були відраховані з військового навчального закладу і повернулися до попереднього місця служби.

11. Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

 

Начальник Фінансово-економічного
управління Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
полковник
Т. Кірієня

 

Додаток
до Порядку виплати
підйомної допомоги військовослужбовцям
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 5)

 

АКТ
перевірки факту переїзду членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця служби

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.