Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 494/446 від 21.08.2023 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони УкраїниМіністерство фінансів України
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2023 № 494/446

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2023 р.
за № 1564/40620

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», Закону України «Про захист персональних даних», пунктів 7, 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, що додається.

2. Міністерству оборони України та Державній податковій службі України перед початком обміну даними згідно з Порядком, затвердженим пунктом 1 цього наказу, здійснити проведення разової верифікації даних про осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, з даними, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

3. Державній податковій службі України протягом 90 днів з дати отримання даних про осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, надати Міністерству оборони України:

• у разі встановлення тотожності даних про особу за результатами проведеної верифікації даних – відомості, зазначені у пунктах 12, 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»;

• відомості, зазначені в пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» (окрім відомостей, що надаються згідно з абзацом другим цього пункту), з урахуванням вимог частини першої статті 13 цього Закону.

4. Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної податкової служби України.

Міністр оборони України
О. Резніков
Міністр фінансів України
С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України
О. Потій
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства фінансів України
21 серпня 2023 року № 494/446

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2023 р.
за № 1564/40620

 

ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між Міноборони та ДПС (далі – суб’єкти інформаційних відносин), загальні правила складання та подання сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – ЄДРПВР) запитів на отримання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) відомостей, необхідних для актуалізації бази даних ЄДРПВР, та формування і надання ДПС відповідей на такі запити.

2. Електронну інформаційну взаємодію відповідно до цього Порядку здійснюють Міноборони як володілець ЄДРПВР, уповноважений орган адміністрування володільця ЄДРПВР, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – органи ведення ЄДРПВР), а також ДПС.

3. Обсяг відомостей та структура даних, що передаються та приймаються шляхом інформаційної взаємодії, визначаються в договорі про інформаційну взаємодію, укладеному згідно з вимогами Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2023 року № 38), та/або протоколами, укладеними у встановленому законодавством порядку.

II. Регламент електронної інформаційної взаємодії

1. Електронна інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційних відносин здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

2. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється шляхом обміну визначеним набором даних між електронними інформаційними ресурсами ЄДРПВР та Державного реєстру з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням інформаційних систем, визначених абзацом першим цього пункту, електронна інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.

3. Міноборони та ДПС забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Органи ведення ЄДРПВР за допомогою ЄДРПВР в електронній формі формують та подають до ДПС:

• для отримання відомостей, зазначених у пункті 12 частини першої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», запити щодо джерел доходів, отриманих від податкових агентів;

• для отримання відомостей, зазначених у пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» – запити щодо реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або підтвердження відповідності даних фізичної особи даним Державного реєстру.

2. Запит формується щодо однієї фізичної особи та повинен містити такі дані:

• реєстраційний номер та дата (число, місяць, рік) запиту;

• код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – код згідно з ЄДРПОУ) суб’єкта інформаційних відносин (органу ведення ЄДРПВР), що ініціював запит;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи суб’єкта інформаційних відносин (органу ведення ЄДРПВР), яка сформувала запит;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) фізичної особи;

• прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

• дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта);

• адресу задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи (за наявності такої інформації) (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу і квартири);

• період, за який запитується інформація про джерела доходів (становить один податковий (звітний) період, що передує податковому (звітному) періоду, в якому подається запит, з урахуванням граничних строків подання до контролюючих органів податкової звітності);

• реквізити документів, що посвідчують особу (назва документів, серія, номер, дата видачі, ким видано), виданих фізичній особі (за наявності).

3. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити органів ведення ЄДРПВР протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

4. Відповідь на запит містить такі відомості:

• реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь), дата (число, місяць, рік) відповіді на запит;

• результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна запитувана інформація, відповідь на запит містить такі відомості:

щодо реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі:

• реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) фізичної особи;

щодо джерел доходів:

• код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) і найменування або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

• дата прийняття на роботу (за наявності);

• дата звільнення з роботи (за наявності).

5. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

• інформація про джерела доходів у Державному реєстрі відсутня;

• у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в Державному реєстрі не перебуває;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за вказаними в запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі у зв’язку зі смертю;

• не заповнено або некоректно заповнено поля, обов’язкові для заповнення;

• реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

• некоректно вказано період, за який запитується інформація;

• некоректно заповнено поля про відповідальну особу суб’єкта інформаційних відносин (органу ведення ЄДРПВР), що сформувала запит.

У разі неможливості надання інформації з Державного реєстру про це повідомляється запитувач із зазначенням підстав, визначених абзацами другим – восьмим цього пункту.

6. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленими пунктами 2, 4 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, визначеними договорами про інформаційну взаємодію та/або протоколами, укладеними у встановленому законодавством порядку.

7. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірку згідно з пунктом 6 цього розділу або надані повторно.

8. Про виявлені помилки суб’єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

IV. Захист інформації під час електронної інформаційної взаємодії

1. Інформація, що передається відповідно до цього Порядку, відноситься до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 70.15.2 статті 70.15 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підлягає захисту відповідно до статті 10 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

2. Під час електронної інформаційної взаємодії ЄДРПВР та Державного реєстру відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

3. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

4. Міноборони та ДПС забезпечують збереження, захист та встановлений порядок доступу до отриманої інформації, а також повідомляють один одного про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі відповідно до законодавства.

5. Завантажена до ЄДРПВР інформація обробляється в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

6. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою актуалізації відомостей, зазначених у пунктах 12 і 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», що містяться в ЄДРПВР, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Директорату політик цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і кібербезпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Є. Ковальов
Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України
Ю. Конюшенко

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.