Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 662 від 03.11.2023 Про затвердження Положення про Вищу комісію Міністерства оборони України з питань проходження військової служби

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2023 № 662

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2023 р.
за № 2108/41164

Про затвердження Положення про Вищу комісію Міністерства оборони України з питань
проходження військової служби

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, абзацу сьомого пункту 4.1 розділу IV Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Вищу комісію Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 26 лютого 2018 року № 83 «Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2018 року за № 302/31754.

3. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
03 листопада 2023 року № 662

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2023 р.
за № 2108/41164

ПОЛОЖЕННЯ
про Вищу комісію Міністерства оборони України з питань проходження військової служби

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження, організаційні та правові засади діяльності Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби (далі – Вища комісія з питань проходження військової служби).

2. Вища комісія з питань проходження військової служби створюється в Міністерстві оборони України для розгляду результатів оцінювання військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових і моральних якостей, розгляду інших питань, пов’язаних з проходженням військової служби.

Вища комісія з питань проходження військової служби є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при Міністерстві оборони України.

3. Склад Вищої комісії з питань проходження військової служби за посадами визначається Міністром оборони України та затверджується наказом Міністерства оборони України.

До складу Вищої комісії з питань проходження військової служби входять голова, заступники голови, члени та секретар Вищої комісії з питань проходження військової служби.

4. Вища комісія з питань проходження військової служби у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та повноваження

1. Основними завданнями та повноваженнями Вищої комісії з питань проходження військової служби є розгляд:

• кандидатів для призначення на посади, що комплектуються особами вищого офіцерського складу, крім тих, призначення на які здійснюється Президентом України;

• кандидатів для призначення на посади, призначення на які погоджуються з Президентом України;

• кандидатів на посади керівників обласних (міських, районних) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

• кандидатів на посади керівного складу військових частин (з’єднань) та органів військового управління Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

• кандидатів для направлення на навчання у військових навчальних закладах іноземних держав для здобуття стратегічного рівня військової освіти;

• оцінних карток та службових характеристик на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу та військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу, що підлягають затвердженню Міністром оборони України;

• кандидатів для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних представництв України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;

• громадян, які мають спеціальні звання або класні чини, щодо призначення їх на посаду номенклатури призначення Міністра оборони України із переатестуванням у військовому званні;

• інших питань, пов’язаних з проходженням військової служби, за дорученням Міністра оборони України та голови Вищої комісії з питань проходження військової служби.

2. До порядку денного роботи Вищої комісії з питань проходження військової служби включаються питання, відповідні документи для розгляду яких надійшли до Вищої комісії з питань проходження військової служби (через службу персоналу Міністерства оборони України) не пізніше ніж за сім робочих днів до проведення засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби.

3. Висновки Вищої комісії з питань проходження військової служби приймаються на її засіданнях.

4. Голова Вищої комісії з питань проходження військової служби:

• визначає періодичність засідань Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• визначає час, дату, місце проведення засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби та перелік питань, які розглядатимуться на засіданні;

• веде засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• оголошує порядок денний засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби та його регламент;

• забезпечує дотримання регламенту присутніми на засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• забезпечує вільне, принципове та доброзичливе обговорення винесених на засідання питань;

• підбиває підсумки засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Вищої комісії з питань проходження військової служби.

У разі відсутності голови Вищої комісії з питань проходження військової служби за його дорученням один із заступників голови Вищої комісії з питань проходження військової служби виконує його обов’язки.

5. Заступники голови та члени Вищої комісії з питань проходження військової служби:

• ознайомлюються з документами і матеріалами, поданими на розгляд Вищої комісії з питань проходження військової служби, та здійснюють їх перевірку;

• заявляють клопотання, висловлюють міркування з питань, що розглядаються на засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби, наводять свої мотиви;

• висловлюють окрему думку, оформлену у письмовому вигляді.

Члени Вищої комісії з питань проходження військової служби беруть участь у наданні пропозицій (рекомендацій) шляхом відкритого голосування.

Заступники голови та члени Вищої комісії з питань проходження військової служби у разі неможливості участі в засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби повідомляють про це голову або секретаря Вищої комісії з питань проходження військової служби.

6. Секретар Вищої комісії з питань проходження військової служби:

• здійснює попередній розгляд документів та узагальнює матеріали, що подаються для розгляду на засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• готує проєкт окремого доручення голови Вищої комісії з питань проходження військової служби стосовно дати, часу і місця проведення засідання та переліку питань, які розглядатимуться на засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби;

• надає голові, заступникам голови і членам Вищої комісії з питань проходження військової служби порядок денний та матеріали кандидатів для розгляду;

• здійснює документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вищої комісії з питань проходження військової служби.

III. Організація роботи

1. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та у закордонних дипломатичних установах України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, а також кандидати для направлення на навчання у військових навчальних закладах іноземних держав для здобуття стратегічного рівня військової освіти, розглядаються з урахуванням рівня їх індивідуальної підготовки та результатів контрольних занять, підсумкових перевірок (інспектувань).

2. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та у закордонних дипломатичних установах України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, розглядаються протягом усього періоду поповнення резерву для направлення за кордон.

3. Кандидати від розвідувального органу Міністерства оборони України для призначення на посади на засіданнях Вищої комісії з питань проходження військової служби не розглядаються. Матеріали щодо цього питання керівник розвідувального органу Міністерства оборони України доповідає Міністру оборони України особисто.

4. Засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби проводиться, як правило, у присутності військовослужбовця, питання якого розглядається, та безпосереднього або прямого начальника, який представляє його на цьому засіданні. В особливий період та в умовах правового режиму воєнного стану дозволяється розгляд питання без участі особи, кандидатура якої розглядається на засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби, за умови виконання таким кандидатом завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, виконання ним завдань в інтересах національної безпеки і оборони.

5. Засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Висновок щодо кожного питання порядку денного засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і заноситься до протоколу засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби.

Секретар Вищої комісії з питань проходження військової служби повинен бути присутнім під час голосування, але участі в ньому не бере.

Присутність під час проведення голосування осіб, які не входять до складу Вищої комісії з питань проходження військової служби, не дозволяється.

6. За наявності підстав, передбачених абзацом другим цього пункту, голова, заступники голови, члени Вищої комісії з питань проходження військової служби та особи, кандидатури яких розглядаються на засіданні, зобов’язані заявити про відвід (самовідвід). Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби з обґрунтуванням підстав для відводу (самовідводу).

Підставами для відводу (самовідводу) голови, заступника голови або члена Вищої комісії з питань проходження військової служби є інформація про наявність у них потенційного або реального конфлікту інтересів стосовно осіб, кандидатури яких розглядаються на засіданні, а також інші обставини, що викликають сумнів у їх безсторонності.

Питання про відвід (самовідвід) вирішується під час засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби шляхом голосування. Рішення про відвід (самовідвід) приймається простою більшістю голосів. Голова або заступник голови, або член Вищої комісії з питань проходження військової служби, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

7. Висновки Вищої комісії з питань проходження військової служби оформлюються протоколом та мають рекомендаційний характер для прийняття остаточного рішення Міністром оборони України.

Протокол засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби підписується головою та секретарем Вищої комісії з питань проходження військової служби. У протоколі зазначається інформація про заперечення або окремі думки голови, заступників голови та членів Вищої комісії з питань проходження військової служби з питань, які розглядаються на засіданні Вищої комісії з питань проходження військової служби.

Протоколи засідань Вищої комісії з питань проходження військової служби нумеруються та реєструються в Книзі обліку протоколів засідань Вищої комісії з питань проходження військової служби та здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

Витяги з протоколу засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби протягом трьох робочих днів надсилаються секретарем Вищої комісії з питань проходження військової служби до відповідних служб персоналу.

8. Підготовка кандидатів, правильність оформлення щодо них відповідних документів, своєчасність подання їх для розгляду Вищою комісією з питань проходження військової служби, а також організація подання кандидатур на розгляд засідання Вищої комісії з питань проходження військової служби покладаються на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, керівників інших органів військового управління та Національного університету оборони України.

9. Особливості роботи Вищої комісії з питань проходження військової служби в умовах правового режиму воєнного стану визначаються Міністром оборони України з дотриманням вимог щодо безпеки персоналу та запобігання витоку конфіденційної інформації з залученням обмеженого кола осіб.

Директор Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України
О. Яцино

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.