Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ №7 від 03.01.2024 Про затвердження Типового положення про Ради сержантів (Ради старшин) у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2024

Видавець

Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2024 № 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
03 січня 2024 року № 7

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2024 р.
за № 92/41437

Про затвердження Типового положення про Ради сержантів (Ради старшин) у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, пункту 13 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), абзацу одинадцятого пункту 7.16 розділу VII Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, з метою визначення повноважень Ради сержантів (Ради старшин) та порядку організації їх функціонування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про Ради сержантів (Ради старшин) у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України Р. Умєров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
03 січня 2024 року № 7

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2024 р.
за № 92/41437

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Ради сержантів (Ради старшин) у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

І. Загальні положення

1. Це Типове положення визначає основні завдання, повноваження, організаційні та правові засади діяльності Рад сержантів (Рад старшин) у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, а також у інших органах військового управління та військових частинах, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України (далі – Рада сержантів (старшин).

2. Рада сержантів (старшин) є колегіальним дорадчим органом, який створюється для розгляду результатів оцінювання військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, здійснення всебічної оцінки їх ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей, визначення відповідності займаним посадам, перспектив подальшого службового використання, розгляду інших питань функціонування сержантського корпусу, проходження військової служби військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, їх навчання та підготовки.

3. Рада сержантів (старшин) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Типовим положенням.

4. Основними принципами роботи Ради сержантів (старшин) є: відкритість, доброчесність, демократизм та рівноправність їх членів. Своїми формами і методами роботи Рада сержантів (старшин) військової частини сприяє виконанню покладених на сержантський корпус завдань і вирішенню проблемних питань проходження військовослужбовцями служби на посадах сержантського (старшинського) складу.

II. Основні завдання Ради сержантів (старшин)

1. Основними завданнями та повноваженнями Ради сержантів (старшин) є:

 • розгляд кандидатів для направлення на навчання (підготовку) на курсах системи багаторівневої підготовки сержантського (старшинського) складу, у тому числі за кордоном;
 • розгляд кандидатів для вступу до закладів фахової передвищої військової освіти (військових коледжів сержантського складу), вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти;
 • розгляд кандидатів для призначення на посади сержантського (старшинського) складу, та кандидатів з числа сержантів (старшин) для призначення на посади офіцерського складу, надання пропозицій щодо укладання (продовження) з ними контрактів на військову службу;
 • розгляд військовослужбовців сержантського (старшинського) складу з інших питань проходження військової служби, планування їх кар’єри, підвищення професійної компетенції та набуття досвіду;
 • розгляд проєктів Резервів кандидатів для просування по службі на посадах сержантського (старшинського) складу, проєктів планів переміщення військовослужбовців на сержантські (старшинські) посади;
 • вивчення результатів щорічного атестування (оцінювання) військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, здійснення всебічної оцінки їх морально-ділових якостей, розгляд оцінних карток (скорочених оцінних карток) і службових характеристик на військовослужбовців, які обіймають посади сержантського (старшинського) складу, вирішення питань подальшого службового використання сержантів (старшин), які за результатами оцінювання були визначеними такими, що не відповідають займаній посаді;
 • розгляд проблемних питань функціонування сержантського корпусу, пошук шляхів їх вирішення, опрацювання пропозицій з підвищення ефективності діяльності сержантського (старшинського) складу;
 • вивчення фактів неповного або неефективного виконання сержантами (старшинами) своїх функціональних обов’язків, недостатньої професійної компетенції та індивідуальної підготовленості осіб сержантського (старшинського) складу, опрацювання пропозицій щодо вирішення зазначених негативних проявів;
 • розгляд питань дотримання рядовим і сержантським (старшинським) складом військової дисципліни, визначених норм морально-етичної поведінки;
 • розгляд питань, що негативно позначаються на морально-психологічному стані військовослужбовців рядового та сержантського (старшинського) складу, пошук шляхів їх вирішення, а також, проведення роботи з підтримки та примноження традицій сержантського корпусу, захисту честі та гідності, конституційних прав та свобод військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу у випадку порушення військової дисципліни або неправомірних дій відносно них посадових осіб, у тому числі безпосередніх командирів (начальників).

2. Рада сержантів (старшин) має право:

 • отримувати документи (копії документів) та інформаційні матеріали від посадових осіб, військових частин, органів військового управління, установ та організацій, які необхідні для виконання Радою сержантів (старшин) визначених їй завдань та функцій;
 • викликати для розгляду на засіданнях Ради сержантів (старшин) військовослужбовців рядового та сержантського (старшинського) складу, в межах визначених їй повноважень, завдань та функцій;
 • залучати в установленому порядку до участі в засіданнях командирів (начальників), їх заступників, інших посадових осіб військових частин, органів військового управління, установ та організацій, представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, членів сімей військовослужбовців (за згодою);
 • надавати пропозиції та рекомендації командирам (начальникам), відповідно до визначених їй завдань та функцій;
 • надавати пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців сержантського (старшинського) складу.

III. Склад та обов’язки, права і повноваження членів Ради сержантів (старшин)

1. Рада сержантів (старшин) складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Ради сержантів (старшин), які є військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу.

2. Члени Ради сержантів (старшин) військової частини (підрозділу) обираються з числа військовослужбовців сержантського (старшинського) складу на загальних зборах сержантського (старшинського) складу військової частини (підрозділу).

Члени Ради сержантів органів військового управління (видів, окремих родів військ (сил) та вище призначаються з числа військовослужбовців, які обіймають штатні посади головних сержантів (головних старшин) відповідних рівнів військового управління.

3. Голова Ради сержантів (старшин):

 • визначає періодичність засідань Ради сержантів (старшин), дату та час їх проведення;
 • організовує збір питань та опрацювання плану засідання Ради сержантів (старшин), завчасне подання його на затвердження командиру (начальнику) та доведення до командирів (начальників) і головних сержантів (головних старшин), членів Ради сержантів (старшин), інших посадових осіб;
 • веде засідання Ради сержантів (старшин), забезпечує дотримання порядку денного та регламенту учасниками засідання;
 • забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів з питань проходження військової служби;
 • забезпечує вільне, конструктивне та доброзичливе обговорення винесених на розгляд Ради сержантів (старшин) питань, дотримання принципів відвертості, справедливості та неупередженості у прийнятті рішень;
 • організовує голосування членів Ради сержантів (старшин) та бере в ньому участь особисто;
 • підбиває підсумки засідання Ради сержантів (старшин);
 • організовує ведення протоколу засідання Ради сержантів (старшин), особисто представляє його на розгляд та затвердження командиру (начальнику);
 • забезпечує функціонування Ради сержантів (старшин) відповідно до вимог нормативно-правових актів та цього Типового положення про Раду сержантів (старшин);
 • проводить моніторинг реалізації рішень Ради сержантів (старшин) та здійснює періодичне підбиття підсумків ефективності її роботи;
 • скликає позачергові засідання Ради сержантів (старшин) у разі потреби.

4. Заступник голови Ради сержантів (старшин):

 • надає допомогу голові Ради сержантів (старшин) у здійсненні планування роботи Ради сержантів (старшин), організації підготовки і проведенні її засідань;
 • здійснює узагальнення питань для винесення на розгляд Ради сержантів (старшин) та надає пропозиції до плану засідання;
 • ознайомлюється з документами (копіями документів) та інформаційними матеріалами, поданими на розгляд Ради сержантів (старшин), здійснює їх перевірку;
 • проводить аналіз відповідності кандидатів, поданих на розгляд Ради сержантів (старшин) для направлення на навчання (підготовку), призначення на посади сержантського (старшинського) складу, а також сержантів (старшин) для призначення на посади офіцерського складу, вимогам та критеріям, визначеним нормативно-правовими актами;
 • бере участь у голосуванні при прийнятті рішень Радою сержантів (старшин);
 • здійснює підрахунок результатів голосування та надає інформацію про їх результати секретарю Ради сержантів (старшин);
 • надає допомогу голові Ради сержантів (старшин) у здійсненні моніторингу реалізації рішень Ради сержантів (старшин);
 • завчасно повідомляє голову Ради сержантів (старшин) у разі неможливості взяти участь у засіданні;
 • під час відсутності голови Ради сержантів (старшин) виконує його обов’язки.

У випадку відсутності заступника голови Ради сержантів (старшин) військової частини, учасниками засідання обирається один із членів Ради сержантів (старшин), для тимчасового виконання його обов’язків.

5. Секретар Ради сержантів (старшин):

 • бере участь у плануванні роботи Ради сержантів (старшин), організації підготовки до проведення її засідань, опрацьовує проєкти відповідних планів та розпоряджень;
 • здійснює документальне та інформаційне забезпечення діяльності Ради сержантів (старшин), веде документацію;
 • узагальнює надані пропозиції для розгляду Радою сержантів (старшин) та вносить їх до проєкту плану засідання;
 • здійснює попередній розгляд документів (копій документів) та інформаційних матеріалів, поданих на розгляд Ради сержантів (старшин), перевіряє їх повноту та достовірність;
 • звертається, за потреби, до служб персоналу (кадрових органів) щодо надання додаткових документів (копій документів) та інформаційних даних стосовно військовослужбовців, які подані на розгляд Ради сержантів (старшин);
 • проводить аналіз відповідності кандидатів, поданих на розгляд Ради сержантів (старшин) для направлення на навчання (підготовку), призначення на посади сержантського (старшинського) складу, а також сержантів (старшин) для призначення на посади офіцерського складу, вимогам та критеріям, визначеним нормативно-правовими актами;
 • здійснює підготовку списків військовослужбовців та документів для розгляду Радою сержантів (старшин);
 • надає напередодні засідання членам Ради сержантів (старшин) порядок денний, перелік питань, що виносяться на обговорення та інформаційні матеріали щодо військовослужбовців, які будуть розглядатися;
 • бере участь у голосуванні при прийнятті рішень Радою сержантів (старшин);
 • веде протокол засідання Ради сержантів (старшин), зазначає у ньому винесені пропозиції, результати голосування щодо кожного з них, прийняті рішення, підписує його особисто та надає на підпис голові Ради сержантів (старшин);
 • завчасно повідомляє голову Ради сержантів (старшин) у разі неможливості взяти участь у засіданні.

У випадку відсутності секретаря Ради сержантів (старшин), учасниками засідання обирається один із членів Ради сержантів (старшин), для тимчасового виконання його обов’язків.

6. Члени Ради сержантів (старшин):

 • беруть участь у засіданнях Ради сержантів (старшин);
 • здійснюють збір та подання питань для розгляду Радою сержантів (старшин) до проєкту плану засідання;
 • надають пропозиції щодо вирішення питань, які виносяться на розгляд Ради сержантів (старшин);
 • завчасно ознайомлюються з наданими документами (копіями документів) та інформаційними матеріалами, які будуть розглядатися Радою сержантів (старшин);
 • подають на розгляд Ради сержантів (старшин) кандидатів для направлення на навчання (підготовку), призначення на посади сержантського (старшинського) складу, а також сержантів (старшин) для призначення на посади офіцерського складу, вимогам та критеріям, визначеним нормативно-правовими актами.

Якщо член Ради сержантів (старшин) не може взяти участь у засіданні, він може заздалегідь подати голові Ради сержантів (старшин) свою письмову думку з питань, що виносяться на засідання. Такі заяви додаються до протоколу засідання Ради сержантів (старшин).

7. У разі неналежного виконання визначених обов’язків, порушення військової дисципліни член Ради сержантів (старшин) виключається зі складу Ради сержантів (старшин) за її рішенням.

8. Члени Ради сержантів (старшин), у разі створення інших колегіальних органів (комісій) з питань проходження військової служби та відбору кандидатів до призначення на посади, можуть входити також і до їх складу з метою участі у відборі військовослужбовців на посади сержантського (старшинського) складу.

9. Склад Рад сержантів (старшин), розподіл повноважень між ними, організація функціонування та порядок роботи у мирний і воєнний час (особливий період) визначається:

 • у Збройних Силах України Головнокомандувачем Збройних Сил України;
 • у Державній спеціальній службі транспорту Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;
 • в органах військового управління та військових частинах, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України, відповідними командирами (начальниками).

IV. Організація роботи Ради сержантів (старшин)

1. Формою роботи Ради сержантів (старшин) є засідання.

За потреби, до участі в засіданні, крім членів Ради сержантів (старшин), можуть залучатися командири (начальники), їх заступники, інші посадові особи військових частин, органів військового управління, установ та організацій, представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, членів сімей військовослужбовців (за згодою).

2. Засідання Ради сержантів (старшин) проводяться згідно з попередньо опрацьованим і затвердженим відповідним командиром (начальником) планом, у якому визначається порядок денний та регламент засідання.

Засідання Ради сержантів (старшин) проводяться у форматі фізичної присутності учасників заходу у визначеному місці. В окремих випадках та за наявних можливостей, засідання можуть проводитися у форматі конференц- або відеоконференцзв’язку із використанням відповідних технічних засобів та онлайн платформ.

3. До плану та порядку денного засідання Ради сержантів (старшин) включаються питання, відповідні документи, які надійшли від командирів (начальників), головних сержантів (головних старшин) та служб персоналу (кадрових органів) не пізніше ніж за сім робочих днів до проведення засідання.

4. Рішення на засіданнях Ради сержантів (старшин) приймаються шляхом відкритого голосування. Прийняття рішень здійснюється за кожним окремим питанням. Усі прийняті рішення та результати голосування зазначаються у протоколі засідання Ради сержантів (старшин).

Протокол засідання Ради сержантів (старшин) підписується секретарем та головою Ради сержантів (старшин) і затверджується відповідним командиром (начальником).

5. Прийняття рішень та голосування проводиться за наявності на засіданні не менше половини членів Ради сержантів (старшин). Рішення вважається прийнятим, якщо воно схвалене більшістю присутніх на засіданні членів Ради сержантів (старшин).

У випадку рівномірного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради сержантів (старшин).

6. Рішення Ради сержантів (старшин) є обов’язковими для розгляду командиром (начальником) відповідного рівня.

Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал
В. Залужний

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.