Connect with us

Документи Міністерства оборони України

Наказ № 74 від 12.12.2023 Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його зберігання

Тип документу

Наказ

Рік затвердження

2023

Видавець

Головне управління розвідки МОУ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2023 № 74

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2023 р.
за № 2284/41340

 

Про затвердження Порядку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його зберігання

Відповідно до Закону України «Про розвідку», частин першої, другої статті 8, частини четвертої статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», з метою врегулювання механізму відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його зберігання для проведення державної реєстрації геномної інформації людини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його зберігання, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Начальник Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант
К. Буданов

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Д. Лубінець
Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
12 грудня 2023 року № 74

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2023 р.
за № 2284/41340

 

ПОРЯДОК
відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та його зберігання

1. Цей Порядок визначає механізм та строки відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – ГУР МО України), а також місце його зберігання для проведення державної реєстрації геномної інформації людини.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

3. Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців ГУР МО України (далі – військовослужбовці) здійснюється:

  • на підставі заяви про відбір біологічного матеріалу та згоду на обробку персональних даних (додаток 1), яка вкладається разом з упаковкою, в яку поміщений біологічний матеріал, до паперового конверта;
  • в обов’язковому порядку у разі введення правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

4. Відбір біологічного матеріалу під час дії воєнного стану здійснюється у строки, визначені частиною другою статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

5. Відбір біологічного матеріалу здійснюється із застосуванням засобів (систем) для відбору біологічних зразків, що призначені для їх тривалого зберігання, відповідно до інструкції виробника.

Засоби (системи) для відбору біологічних зразків мають відповідати національному стандарту ДСТУ ISO 18385:2019 «Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях, ДНК людини», затвердженому наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 13 серпня 2019 року № 251.

6. Строк зберігання відібраного біологічного матеріалу не повинен перевищувати строк зберігання, який встановлений виробником засобів (систем) для відбору біологічних зразків.

Відібраний біологічний матеріал разом із заповненими реєстраційними картками відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців (додаток 2) зберігається в матеріалах особової справи військовослужбовця в структурному підрозділі, на який покладено функцію зі зберігання особових справ військовослужбовців (далі – уповноважений підрозділ).

7. Як біологічний матеріал використовується зразок букального епітелію людини, який відбирається з внутрішніх поверхонь щік шляхом притискання (10-20 разів) до них аплікатора засобу (системи) для відбору біологічного матеріалу.

Відбір зразка букального епітелію військовослужбовець, у якого відбирається біологічний зразок, здійснює власноруч нетравмуючим неінвазивним методом у присутності уповноваженої особи, на яку покладається організація відбору біологічного матеріалу (далі – уповноважена особа) та не потребує залучення медичного персоналу.

Проведення відбору біологічного матеріалу людини не повинно становити небезпеку для її життя і здоров’я, принижувати її честь та гідність.

8. Уповноважені особи, а також місця відбору та зберігання біологічного матеріалу до передачі його до місць зберігання уповноваженого підрозділу визначаються:

  • в командуванні ГУР МО України – начальником ГУР МО України або особою, яка виконує його обов’язки;
  • у військових організаційних структурах (самостійних структурних підрозділах) ГУР МО України – їх начальниками або особами, які виконують їхні обов’язки.

9. Уповноважені особи здійснюють:

  • видачу військовослужбовцям необхідних витратних матеріалів (засіб (система) для відбору біологічного матеріалу, паперовий конверт для пакування відібраного біологічного матеріалу, шаблон реєстраційної картки);
  • надання методичної допомоги військовослужбовцям при здійсненні відбору біологічного матеріалу;
  • передачу відібраного біологічного матеріалу до місць зберігання уповноваженого підрозділу;
  • ведення обліку відібраного біологічного матеріалу у військовій організаційній структурі (самостійному структурному підрозділі).

10. Для забезпечення обліку відібраного біологічного матеріалу ведеться журнал реєстрації відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців (додаток 3).

Ведення обліку здійснюють:

  • уповноважені особи – за місцем відбору біологічного матеріалу;
  • уповноважений підрозділ – за місцем зберігання відібраного біологічного матеріалу.

11. Упаковка біологічного матеріалу повинна забезпечувати його збереження та захист від несанкціонованого доступу.

12. Під час відбору біологічного матеріалу уповноважена особа заповнює реєстраційну картку відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців, яка закріплюється або, за наявності технічної можливості, друкується на конверті з біологічним матеріалом та передається протягом трьох робочих днів до уповноваженого підрозділу для зберігання.

Стосовно осіб, які обіймають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності, відомості до реєстраційної картки відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців та журналу реєстрації відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців вносяться з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

13. Відбір біологічного матеріалу, його зберігання здійснюються в межах кошторисних призначень, передбачених для ГУР МО України.

14. Після закінчення встановленого виробником засобів (систем) для відбору біологічних зразків строку зберігання відібраний біологічний матеріал знищується, а його повторний відбір у військовослужбовця здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

15. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби або переведення для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України або інших військових формувань біологічний матеріал повертається цим особам, про що зазначається в журналі.

16. Відібраний у військовослужбовців біологічний матеріал використовується для встановлення геномної інформації виключно в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, у разі необхідності розшуку осіб, зниклих безвісти, або ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла людини.

17. Передача біологічного матеріалу суб’єктам, до компетенції яких відповідно до законодавства належить проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження), здійснюється у спосіб, який унеможливлює розкриття приналежності військовослужбовців до ГУР МО України.

Заступник начальника Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-майор
В. Зайцев

 

Додаток 1
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
та його зберігання
(пункт 3)

 

ЗАЯВА
про відбір біологічного матеріалу та згоду на обробку персональних даних

 

Додаток 2
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
та його зберігання
(пункт 6)

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
відбору біологічного матеріалу у військовослужбовців

 

Додаток 3
до Порядку відбору біологічного
матеріалу у військовослужбовців
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
та його зберігання
(пункт 10)

 

Гриф обмеження доступу

ЖУРНАЛ

реєстрації відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

______________________________________________________________________
(військова організаційна структура (самостійний структурний підрозділ))

Розпочато «____» _____________ 20___ року

Закінчено «____» _____________ 20___ року

№ з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, у якої здійснено відбір біологічного матеріалу Дата відбору Місце відбору Індивідуальний абетково-цифровий код Місце зберігання біологічного матеріалу Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада уповноваженої особи Дата знищення/ повернення біологічного матеріалу Дата повторного відбору біологічного матеріалу Строк зберігання відібраного біологічного матеріалу
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

 

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.