Connect with us

Думка експерта

Ґендерно толерантний світогляд: проблемні аспекти визначення змісту та закріплення в законодавстві

Опубліковано

Гендерно толерантний світогляд – це сукупність поглядів, засад, правил і рекомендацій, якими обґрунтовується, з одного боку, необхідність визнання та забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок в усіх сферах суспільного життя, а з іншого – недопустимість ґендерного свавілля, яке може набувати форм і ґендерної зрівнялівки, що базується на ігноруванні тих властивостей, а, відповідно, й потреб жінок та чоловіків, які зумовлені їхньою біологічною природою чи збігом обставин суспільного життя, і спричиненого суб’єктивістськими мотивами протекціонізму або дискримінаційного ставлення до окремих із них, і свідомого соціально не обумовленого войовничого пропагандистсько-спекулятивного маніпулювання ідеями ґендерної рівності з корисливою метою, яке може набувати ознак ґендерного тероризму.

Іван Котюк
доктор юридичних наук, професор
Олександр Котюк
кандидат юридичних наук

Методологічний аспект проблеми

Актуальність формування ґендерно толерантного світогляду як складової уявлень про верховенство права зумовлена тим, що оскільки правовий статус особи в демократичному суспільстві має базуватися на принципі рівності, то це зумовлює актуальність проблеми гарантій його забезпечення, серед яких особливе місце посідають юридичні гарантії, що орієнтує на необхідність аналізу як концептуальних філософських і теоретико-правових настанов у цій сфері, так і національного законодавства та практики відповідних правовідносин на предмет їхньої відповідності як загальновизнаним суспільним уявленням про них, так і міжнародно-правовим стандартам у цій сфері згідно з конституційним принципом їхнього пріоритету перед нормами національного законодавства.

Читайте також: 6 800 грн штрафу за вчинення мобінгу

А одним із мало досліджених аспектів цих питань є проблема ґендерного аналізу правовідносин, результати якого могли б сприяти відповідному коригуванню як наукових уявлень про їхній зміст, так і чинного законодавства, яке, з одного боку, є загальнообов’язковим орієнтиром у них, а з іншого – одним із механізмів реалізації засад ґендерного паритету в їхній практиці.

У цьому контексті насамперед слід визнати, що українське законодавство базується на тих загальнолюдських засадах суспільного життя українців, яке завжди було чутливим до його ґендерних аспектів. А оскільки в Україні до жінки, матері, дружини завжди ставилися з великою повагою та увагою як до берегині людського роду, то саме ці гуманістичні традиції українського народу знайшли закріплення і в його Конституції, згідно з якою «всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах». А в Сімейному кодексі на відміну від традиційного розуміння шлюбу як «союзу чоловіка і жінки», визначено, що «шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, який ґрунтується на їхній вільній згоді», чим підкреслюється особливий статус жінки в українському суспільстві.

Водночас, навіть на конституційному рівні регулювання цих відносин, можна натрапити й на приклади ґендерної асиметрії. Наприклад, якщо згідно зі ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, що виключає будь-які привілеї чи обмеження, в тому числі й за ознаками статі, то в цій же статті декларується, що рівність прав жінки і чоловіка забезпечується спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням для них особливих пільг тощо, що, всупереч принципу ґендерного паритету, є офіційним закріпленням протекціоністської політики щодо жінок. Не випадково в галузевому законодавстві, а особливо у практиці правовідносин, приклади ґендерної асиметрії трапляються часто.

Читайте також: Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення можна обговорити

Привертає увагу й те, що сучасні уявлення про ґендерні проблеми іноді є надто суб’єктивними, що призводить до намагання окремих осіб вирішувати їх сумнівними і, зокрема, формальними, у тому числі лише мовними засобами. Так, на їхню думку, наприклад, всупереч визначеній нормативними актами номенклатурі посад, якими позначаються суб’єкти відповідних правовідносин, якщо є «депутат», то обов’язково має бути «депутатка», якщо є «дипломат», то має бути «дипломатка», якщо є «посол», то має бути «послиця» тощо. Хоча в даному контексті рано чи пізно обов’язково постане, наприклад, питання – а якщо є «свідок», то що? А оскільки такі ґендерні домагання з політичних міркувань обґрунтовуються не професійними якостями, а лише біологічними відмінностями, то не випадково таким актуальним стало й питання співвідношення кількості депутатів чоловіків і жінок у Верховній Раді. Зазначимо, що питання такого паритету у ЗСУ, освіті, медицині тощо, так гостро не дискутуються.

Важливим є й те, що при характеристиці ґендерної рівності, як правило, йдеться про «рівність прав» чоловіків і жінок, а про рівність обов’язків і не згадується. Як наслідок, з визначенням прав на законодавчому рівні проблеми трапляються рідко (обіцяти навчилися!), а от щодо реальних можливостей їхньої реалізації, то до цього зміст правових актів дуже часто «не опускається». А тим часом є очевидним, що основним орієнтиром у цих відносинах мали б бути не стільки «рівні права», як рівні можливості їх реалізації. А з іншого боку, якщо на тому, що кожне право в практиці правовідносин передбачає й відповідні обов’язки їхніх учасників, не акцентується як на теоретичному рівні, так і в законодавстві, то це й породжує звичну вже безвідповідальність.

Слід зазначити й те, що якщо про відмінності жінок і чоловіків потурбувалася Природа (Бог), то за обґрунтування їхньої рівності краще не братися, оскільки фактична нерівність тут є неминучою. Саме тому, наприклад, дорікати чоловікові за те, що він не відзначається ознаками «матері-героїні», як і жінці за те, що вона бездітна, може тільки божевільний. От тому зміст ґендерних домагань мав би бути спрямований не стільки на рівень забезпечення рівності прав жінок і чоловіків, задекларований правовими актами, та те, чи передбачені ними механізми реалізації цих прав, і, таким чином, чи забезпечені ними їхні рівні можливості, а, насамперед, на толерантне ставлення до біологічних і соціальних особливостей жінок та чоловіків, які іноді й зумовлюють відому обмеженість їхніх можливостей у житті, запобігаючи таким чином ґендерному свавіллю, яке може набувати й ознак ґендерного тероризму, наприклад, у сімейних відносинах.

Читайте також: 4 стратегічні цілі гендерної політики у сфері освіти

Слід відзначити, що крім змісту домагань у сфері ґендерних відносин, уточнення потребує й понятійно-категоріальний апарат, яким позначаються відповідні реалії, що фігурують у них. При цьому потрібно враховувати, що поняття «ґендер» походить із грецької й означає «матеріальний носій спадщини». На відміну від поняття «стать», воно стосується не суто і не тільки біологічних властивостей чоловіків і жінок, а й їхніх соціально сформованих рис, які детермінуються насамперед загальним рівнем культури суспільства. Але оскільки в Україну воно потрапило як результат міжнародних феміністських програм, в яких поняття «феміністські» та «ґендерні» часто тлумачилися як синоніми, то це й лягло в основу сучасних суспільних уявлень про його зміст. Саме тому такі дослідження тут часто зводилися до вивчення соціального стану лише жінок, всупереч тому, що вони мали б однаковою мірою стосуватися і жінок, і чоловіків, які є родовими складовими суб’єктів суспільних відносин як цілого, що охоплюється поняттям «люди».

Проблемні аспекти законодавчого закріплення ґендерного паритету

Що ж до законодавчого врегулювання цієї проблематики, то в Україні воно і було, і є переважно ґендерно нейтральним. Як наслідок, вчинені правопорушення тут завжди однаково стосувалися як жінок, так і чоловіків та передбачали суворі покарання кожного, хто їх скоїв, хоча історично відомі правові акти часто відзначалися й прикладами ґендерної асиметрії. Так, згідно з нормами «Руської правди», за вбивство чоловіка як покарання визначалася віра (40 гривень), а за вбивство жінки – половина віри. Водночас честь жінки оцінювалась значно вище, ніж честь чоловіка. Як відомо, особливим суб’єктним складом в історичній практиці багатьох народів відзначалися злочини «відьом», але для законодавства, яке діяло на території України, вони характерними не були.

Переважно ґендерною нейтральністю відзначаються й норми українського процесуального законодавства, хоча в історичному аспекті та в світовій практиці, наприклад, показання свідків розцінювалися залежно від особи свідка, а іноді й залежно від того, проти кого вони давалися. Так, згідно із законами Ману: «Нехай свідчать щодо жінок – жінки, щодо низьконароджених – низьконароджені» тощо. А «Військовим статутом» Петра І передбачалось й поняття «кращі свідки», згідно з яким свідок чоловічої статі визнавався «кращим».

У цілому ж ґендерна асиметрія в українському законодавстві проявляється, насамперед, у вигляді протекціоністського ставлення щодо прав жінок, вагітних, жінок-матерів та ігнорування аналогічних прав чоловіків і чоловіків-батьків як при призначенні покарання, так і при його відбуванні. Характерною його особливістю стало й те, що в ньому передбачено низку механізмів уникнення відповідальності та покарання з використанням так званого «адміністративного ресурсу», що є наслідком скасування реальних механізмів нагляду як за відповідністю українського законодавства Конституції України та вимогам міжнародно-правових актів, якими врегульовані ці питання, так і «за суворим і неухильним його дотриманням» у практиці правовідносин їхніми учасниками.

Характерною особливістю сучасного законодавства є й те, що іноді, якщо на рівні теорії і формально-юридичного визначення та офіційного закріплення в ньому, принципи ґендерного паритету визнаються, то в практиці відповідних правовідносин виявляється відсутність механізмів їх використання, що свідчить про необхідність удосконалення як гарантій його забезпечення, і, зокрема, ідеологічних, політичних, економічних, юридичних, громадських та міжнародних, так і механізмів їх використання. Саме тому актуальними в даному контексті є дослідження й зарубіжного досвіду у цій сфері.

Висновки

Таким чином, ґендерно толерантний світогляд орієнтує не тільки і не стільки на необхідність забезпечення рівності прав чоловіків і жінок, задекларованої в правових актах, і не лише на забезпечення їм рівних можливостей для реалізації цих прав, що є нереальним у принципі в силу об’єктивних причин, а насамперед, на толерантне ставлення до біологічних та соціальних особливостей чоловіків і жінок, які зумовлюють й очевидні відмінності в їхніх можливостях.

Що ж до досліджень засобів і механізмів формування такого світогляду, то вони сприяють не тільки вдосконаленню уявлень про його зміст, а й виявленню того, в яких правових актах наявні відповідні прогалини, а де правове регулювання є надлишковим або ж недостатньо соціально зумовленим, та які практичні механізми слід задіяти для реалізації приписів, закладених у конкретних правових нормах, а також вдосконаленню тих методологічних, стилістичних, техніко-юридичних та інших аспектів законодавства, якими врегульовані ці питання, що в підсумку сприятиме вдосконаленню і цього законодавства, і практики цих правовідносин.

У контексті даного дискурсу авторами запропоновано такі якісно нові поняття як «ґендерно толерантний світогляд», «ґендерне свавілля» та «ґендерний тероризм».

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.