Connect with us

Думка експерта

Доброчесність по-американськи

Валентин ГОЛОВЧЕНКО,
кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, професор Міжнародної кадрової академїї

Питання дотримання високих стандартів суддівської етики, доброчесності суддів, як і представників інших юридичних професій, висвітлюються в підручниках для юридичних вузів за предметом «Юридична деонтологія» і врегульовані Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (статті 54, 56, 59, 60, 61, 62, 76, 87, 90), Кодексом суддівської етики, Правилами поведінки працівників апарату суду» та іншими документами.

Читайте також: ВРП – проти законопроекту про ВРП

Досвід США

Аналогічні акти мають також інші країни, зокрема Сполучені Штати Америки, де суди, за словами судді Федерального Суду з питань банкрутства Вільяма Т. Турмана, «суд — це останній бастіон для захисту людиною своїх прав». Кожен штат країни має свій кодекс суддівської етики, водночас основою для них усіх є загальний кодекс суддівської етики США. Ще в 1990 році Американська асоціація юристів підготувала Типові правила поведінки суддів (Model code of judicial conduct/ American bar Association) (далі — Правила). Цей докумет складається з п’яти розділів (правил) і 23 підрозділів. Наводимо повну назву кожного правила:

Правило 1. Суддя зобов’язаний підтримувати честь і незалежність судової влади.

Правило 2. Суддя зобов»язаний уникати у всіх своїх діях неподобаючих вчинків, які можуть такими уявлятися.

Правило 3. Суддя повинен виконувати свої службові обов’язки добросовісно та неупереджено.

Правило 4. Суддя повинен вести свої справи, що не пов’язані із суддівськими функціями, таким чином, щоб звести до мінімуму ризик конфліту із суддівськими обов’язками.

Правило 5. Суддя або кандидат на суддівську посаду зобов’язаний утримуватися від неподобаючої для нього політичної діяльності.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

«Твоє життя під мікроскопом»

Як бачимо, перше і друге правила застерігають суддю бути готовим до того, що він буде предметом постійної і пильної уваги громадськості. Тому він має погодитися з обмеженнями в своїй поведінці, які звичайний громадянин може вважати обтяжливими, причому сприйняти такі обмеження потрібно добровільно і з готовністю. Заборона на неподобаючу поведінку поширюється на поведінку судді як під час виконання його професійних обов’язків, так і в приватному житті. Оскільки перерахувати усі заборонені вчинки не уявляється можливим, то це стосується будь-яких вчинків судді, що завдають шкоду судовій владі.

У всіх своїх діяннях і вчинках судді повинні розрізняти припустиме й неприпустиме, навмисне чи необдумане використання авторитету своєї посади. Наприклад, американський суддя не може використовувати статус судді для отримання переваг у цивільному позові за участю члена його сім’ї. Судді можуть брати участь в процесі відбору кандидатів на суддівську посаду, співробітничати з інстанціями, які призначають на посаду, з відборочними комісіями.

Читайте також: Очищення Вищої ради правосуддя

Водночас він не може бути членом будь-якої організації, яка здійснює неприпустиму дискримінацію за расовою, статевою, релігійною або національною ознаками.

Працюй чесно

Згідно з третім правилом службові обов’язки судді посідають головуюче місце над усіма іншими його заняттями. Службові обов’язки включають усі посадові обов’язки судді, передбачені законом. Це правило досить насичене вимогами і включає вісім підпунктів, відповідно до яких він зобов’язаний виконувати свої суддівські обов’язки неупереджено та справедливо, не припускаючи будьякої ознаки поведінки, виразу обличчя, жесту чи міміки, котрі можуть свідчити про неупередженість. Один із підпунктів Правил дозволяє судді отримувати консультації незацікавленого експерта в галузі права, придатної за змістом до позову, який розглядає суддя, в разі, якщо він повідомить сторонам про особу консультанта та про зміст його консультації та надасть сторонам процесу достатню можливість відповісти. Суддя може консультуватися зі співробітниками суду, до функцій яких належить надання такої допомоги, або з іншими суддями. В розумних межах та за необхідності обміну інформацією із суддею, мають бути включені всі сторони процесу. Він також може запропонувати одній зі сторін надати пропоновані нею встановлені фактичні обставини.

Окремий підпункт (8) Правил зобов’язує суддю розглядати всі судові справи швидко, ефективно та справедливо. Така вимога демонструє належну повагу до прав сторін на висловлювання своєї позиції та на вирішення питань без зайвих затрат і затримки. Суддя повинен здійснювати контроль і нагляд за справами з метою усунення тяганини, непотрібних витрат та забезпечення фундаментальних прав сторін і населення. Швидке вирішення судового спору вимагає, аби суддя приділяв достатньо часу й уваги виконанню своїх судових обов’язків та щоб співробітники суду й сторони процесу сприяли досягненню даної мети.

Згідно з пунктом «Г» даного підрозділу суддя, якому стало відомо про те, що інший суддя припустив порушення правил, яке ставить під сумнів його службову відповідність, зобов’язаний інформувати про це повноважну інстанцію. Аналогічним чином він має поступити в разі порушення професійної етики адвокатом.

Разом із тим, суддя відстороняється від розгляду справи у всіх випадках, коли на достатніх підставах може бути поставлена під сумнів його упередженість згідно з 5 правилами, зазначеними у розділі 3Д (1) та чинним законодавством. Окремим підпунктом передбачено обов’язок судді бути в курсі своїх особистих матеріальних інтересів та особистих матеріальних інтересів своєї дружини і дітей, які проживають разом із ним.

Згідно з Правилом 4 «Суддя повинен вести свої справи, не пов’язані із суддівськими функціями, таким чином, щоб звести до мінімуму ризик конфлікту із суддівськими обов’язками». Це чи не найбільший за обсягом розділ Правил, що потребує окремого розгляду, але окремі положення можно навести в контексті даної статті.

Без ризиків конфлікту в побуті

Відсторонити повністю суддю від судових справ, не пов’язаних із судовими функціями, не уявляється ні можливим, ні розумним. Суддя не повинен бути ізольованим від суспільства, в якому він проживає. Втім, прояви неупередженості з боку судді поза його службовим часом можуть викликати обґрунтовані сумніви в його здатності об’єктивно розглянути справу. Це можуть бути різного роду анекдоти, зауваження та інші висловлювання, що принижують гідність людини за ознаками національності, релігійних переконань, роду занять, віку, соціального стану, особливостей сексуального життя тощо.

Як фахівець високого рівня в галузі права, суддя може читати лекціїї, виступати, писати, викладати, брати участь в інших видах діяльності, не пов’язаних із судовими функціями, але пов’язаних із правом, правовою системою, правосуддям та неюридичними питаннями, за умови дотримання Правил. Така діяльність має заохочуватися, наскільки дозволяє час, через асоціації юристів брати участь у роботі конференцій з метою обміну досвідом або вдосконалення чинного законодавства. Разом із тим, у суспільства можуть виникнути сумніви щодо доброчесності судді в разі, коли він за нетривалий час підготував, наприклад, докторську чи декількатомну наукову працю або монографічне видання, нехтуючи робочим часом.

Згідно з американськими традиціями, суддя не повинен виступати на публічних слуханнях (на зразок телевізійних ток-шоу), надавати консультації органам виконавчої та законодавчої влади або посадовим особам не інкше як із питань правосуддя чи правової системи, або за винятком випадків, коли він виступає як приватна особа у справі, пов’язаній із ним самим (4В(1). А розділ 4В(2) забороняє судді визнавати призначення на будь-яку державну посаду, за винятком посад, пов’язаних із правом, правовою системою, правосуддям та дозволених розділом 4В(3), оскільки таке призначення унаслідок підвищеного навантаження може відбитися на якості розгляду судових справ.

За умови дотримання обмежень та інших вимог Правил суддя може перебувати на службі в якості співробітника, директора, опікуна або неюридичного радника організації або державного закладу, метою якого є вдосконалення права, правової системи або правосуддя, просвітницької, релігійної, благодійної, громадської організації або громади, які не ставлять перед собою мету отримання прибутку.

Служба судді в громадській або благодійній організації може регламентуватися іншими положеннями Правил. Наприклад, розділом 4Ж судді забороняється служити юрисконсультом у громадській або благодійній організації. Правилами 4(А), (Б) визначена низка інших обмежень, дозволів і заборон позасудової діяльності судді.

Підрозділом (Г) досить детально регламентована фінансова діяльність судді, згідно з яким він не повинен займатися фінансовою та комерційною діяльністю, що може тлумачитись як зловживання службовим становищем; залучати суддю до частого здійснення угод або постійні стосунки з тими адвокатами або іншими особами, які часто можуть з’являтися в суді, в якому служить даний суддя (4Г(1). Крім того, суддя має утримувати від участі у фінансових або комерційних операціях членів своєї родини, які можуть створити обґрунтоване враження про те, що ним допускається зловживання службовим становищем. Участь судді в названих операціях підпадає під загальну заборону на діяльність, яка негативно відбивається на неупередженості судді, підриває авторитет його посади, заважає йому належним чином виконувати суддівські обов’язки відповідно до розділу 4А Правил. Далі цей розділ передбачає умови, за дотриманням яких судді дозволяється або забороняється мати власні капіталовкладення, як і брати участь у справах підприємства, яке є сімейною власністю, отримувати подарунки тощо. Зокрема, суддя не повинен сам приймати подарунки, заповітного відказу нерухомості, пільг або займів і має вимагати від членів своєї сім’ї, які проживають з ним, також не приймати вищезазначеного за деякими винятками.

У той же час Правила не забороняють судді отримувати гонорари за виступи за умови, що сума винагороди помірна та співмірна з виконаною роботою. Він також не повинен витрачати значного часу на шкоду своїм суддівським обов’язкам заради того, щоб виступати або писати за винагороду. Згідно з пунктом 4Ж суддя також не може займатися юридичною практикою. Але, незважаючи на цю заборону, він може виступати в якості приватної особи та безкорисливо надавати юридичні консультації, складати або перевіряти документи для члена своєї родини.

Заборона на політичну діяльність

Правило 5 «Суддя або кандидат на посаду судді зобов’язаний утримуватися від неподобаючої для нього політичної діяльності» є завершальним, воно регламентує права та обов’язки, дозволи й заборони головним чином для кандидатів на посаду судді. Вони певним чином співзвучні з вищенаведеним змістом вимог і специфічні для правової системи США, де судді не тільки призначаються, а й обираються. Підрозділ В так і названо «Судді і кандидати, що обираються, що визначаються народним голосуванням».

Отже, доброчесність судді — це дотримання ним високих стандартів і правил суддівської етики, загальнолюдских норм моралі, чесність і порядність як при виконанні суддівських обов’язків, так і в побуті, та повсякденному житті. Сформульовані в нормативних актах правила поведінки судді, рівень їх виконання — це і є основні критеріїї оцінки доброчесності судді, від чого залежить єфективність судочинства.

Звісно, що грубі порушення суддею правил судової етики, ухвалення неправосудних рішень підлягають розслідуванню компетентними дисціплінарними інстанціями. Проте мета такого розслідування — не покарання, а захист суспільства і прав людини від дій або бездіяльності такого судді. Не можна, щоб за кожним суддею відбувався судовий процес і не можна всіх суддів кидати за грати.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2022
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.