Connect with us

Події

Тектонічні зміни в українських і міжнародних процедурах банкрутства

Асоціація адвокатів України та міжнародна організація фахівців у сфері банкрутства та фінансової реабілітації INSOL Europe запрошують на Конференцію Комітету Східноєвропейських країн «Тектонічні зміни в українських і міжнародних процедурах банкрутства».

INSOL Europe вперше в історії проводить конференцію в Україні.

Асоціація адвокатів України є партнером і співорганізатором конференції.

Дата: 21-22 травня 2020 року

Місце: готель InterContinental (вул. Велика Житомирська, 2А, Київ)

Східноєвропейська конференція INSOL Europe – наймасштабніший захід року у сфері банкрутства в Європі.

Головні теми: 

 • Підводні камені транскордонної реструктуризації
 • Визнання і виконання судових рішень щодо банкрутства
 • Фінансування судових процесів – нові можливості для Східної Європи
 • Зміни українського законодавства про банкрутство
 • Реалізація активів за рахунок публічних продажів

Програма та реєстрація за посиланням:   www.insol-europe.org/events

INSOL Europe є однією з найавторитетніших організацій, що об’єднує професіоналів зі сфер банкрутства, реструктуризації та відновлення платоспроможності. Безпосередньо бере участь у формуванні як національного, так і європейського законодавства в сфері банкрутства.

Організація заснована в 1981 році, є частиною INSOL International.

Серед основних завдань INSOL Europe – розвиток банкротного права в країнах Європи, підтримка особистих і ділових контактів між провідними юристами з різних європейських країн. До лав INSOL Europe входить більше 1250 учасників.

Події

Актуальні питання криміналістики. Флагман криміналістичної науки України: минуле, сьогодення, пріоритети цивілізаційного розвитку

Петро БІЛЕНЧУК,
професор Національного авіаційного
університету

Микола МАЛІЙ, директор правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ»

Закінчення. Початок

Пріоритетні напрями розвитку криміналістичної науки в новому тисячолітті

Історія розвитку української, європейської і світової криміналістики свідчить про те, що тут ще є багато цікавого, таємничого, невідомого й недослідженого. Водночас вважаємо, що важливим здобутком вчених криміналістів кафедри є перша спроба ознайомити студентів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців світу з видатним представником однієї з провідних галузей правничої науки — криміналістики — автором першого україномовного підручника з криміналістики Степаном Пилиповичем Гиком. Проведені на кафедрі історіографічні дослідження свідчать, що даний підручник був виданий С. П. Гиком у м. Регенсбурзі (Німеччина) вперше в світі українською мовою ще в 1948 році для студентів-правників Українського вільного університету (УВУ) м. Мюнхен, ФРН.

Очевидно, що таке ознайомлення з життям і творчою діяльністю відомого українського вченого, правознавця, криміналіста, адвоката, лікаря й мецената С. П. Гика допоможе студентам краще засвоїти витоки та історіографію розвитку української криміналістики, розширити професійний світогляд, що дасть змогу в подальшому успішно застосовувати отримані знання в освітній, науковій діяльності, слідчій, прокурорській, судовій і правозахисній практиці. А завдяки наполегливим архівним пошукам О. С. Кучерука, В. О. Комахи і В. М. Чиснікова вдалося повернути нашій історії із забуття імена багатьох раніше невідомих криміналістів, які назавжди увійдуть в аналоги вітчизняної криміналістики, сисконавства, розшукознавства, філерства, детективознавства, експертознавства, поліцієзнавства й безпекознавства.

Історик О. С. Кучерук й академік А. І. Жуковський фактично віднайшли в архівах підручник «Криміналістика» С. П. Гика у Франції, а В. М. Чисніков встановив і вперше доніс до юридичної громадськості бібліографічні дані про Г. М. Рудого — відомого українського криміналіста- практика, одного з піонерів застосування науково-технічних засобів у розслідуванні, «батька» української дактилоскопії, криміналістичної одорології, службового собаківництва і слідчого «чемодану», родоначальника експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ України.

Слід зазначити, що завдяки ідеям і зусиллям Аркадія Жуковського, Олександра Кучерука, Володимира Комахи та Володимира Чиснікова ще в 1975 році на кафедрі криміналістики НАВС розпочався новий багатолітній марафон історіографічного дослідження витоків та основних віх розвитку української, європейської й світової криміналістики як юридичної дисципліни, правничої науки і сфери професійної практичної діяльності. Ці пошуки сприяли тому, що тут уперше в Україні всебічно дослідили історіографію Г. Гросса, який працював у Чернівцях, Празі, Відні, Граці, С. Гика, (працював в Україні, Польщі, Німеччині і США), Г. Рудого, О. Кісільова, В. Русецького, М. Туфанова, В. Фаворського, М. Оболонського, котрі працювали в Україні, та багатьох інших вчених криміналістів і практиків. Очевидно, що всі ці вдалі пошуки основних віх життя і творчоті криміналістів минулого є визначною подією як для співробітників кафедри, так і світової правничої та криміналістичної спільноти.

На переконання Ірини Гори, сьогодні перед криміналістикою стоїть важливе завдання сприяння в здійсненні розробок із метою протидії злочинності в усіх її проявах. Безумовно, завдяки зусиллям лише криміналістів не вдасться подолати це небезпечне негативне соціальне явище, коріння якого лежить глибоко в основах існування самого суспільства. Проте, на її думку, навіть найменші кроки на шляху до забезпечення захисту життя, здоров’я, прав та інтересів особи, держави, суспільства будуть більш успішними, якщо борці зі злочинністю
користуватимуться досягненнями криміналістики й науковими здобутками криміналістів-науковців та досвідом практиків.

Особливу роль для розвитку криміналістики має концептуальне осмислення теоретичних, правових й організаційних основ криміналістичного забезпечення виявлення й досудового розслідування кримінальних правопорушень. Важливим є й те, як вважає Ірина Гора, що сьогодні на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС здійснюються широкомасштабні наукові дослідження у сфері розвитку сучасної криміналістики, криміналістичної інформатики, вивчаються теоретичні й прикладні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів, злочинів корупційної спрямованості.

Наукові здобутки співробітників кафедри сприяють глибокій інтеграції досягнень криміналістики в судочинство. Кадри вищої кваліфікації за спеціальністю 12.00.09, підготовка яких здійснюється на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС, націлені на розвиток загальної теорії криміналістики й теорії судової експертизи, розробку техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного й судово-експертного забезпечення розслідування злочинів. Результати їхньої важливої роботи не лише помітні, а й плідно використовуються науковцями й практиками різних навчальних закладів та багатьох правоохоронних відомств і їх структур.

Висновки і пропозиції криміналістичного форуму

Підбиваючи підсумки, доцільно особливо відзначити, як справедливо вказують Сергій Чернявський і Володимир Юсупов, що освітня, наукова й праксеологічна криміналістична школа кафедри криміналістики і судової медицини НАВС займає важливе місце в розробленні фундаментальних і прикладних питань правозастосовної діяльності вітчизняних органів кримінальної юстиції, продовжує досліджувати загальнотеоретичні проблеми юридичної науки в Україні. Примножуючи доробок наукової школи, працівники кафедри завдяки працьовитості, відданос ті справі, високій громадській відповідальності забезпечують надійну підготовку високопрофесійних правоохоронців, надання їм сучасних криміналістичних знань.

Варто відзначити й те, що результати досліджень, здійснених на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС спільно з фахівцями Національного авіаційного університету та правничою компанією ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ», а ще Міжнародним карпатським університетом, дозволяють уже сьогодні внести ряд трансформаційних інновацій, пропозицій і рекомендацій, які, на наш погляд, доцільно запропонувати органам законодавчої влади, науково-освітнім і праксеологічним установам з метою вдосконалення, по-перше, чинного як вітчизняного, так і міждержавного законодавства, по-друге, впровадження в освітній процес і наукову діяльність новітніх ідей, «ноу-хау», ноозасобів і грід-технологій, по-третє, використання оригінальних розробок, методик, старттапів в експертній, слідчій, прокурорській, адвокатській, нотаріальній, митній, прикордонній, судовій, правоохоронній та правозахисній діяльності.

Такими інноваціями, зокрема, є наступні:

1. Пропозиції до законо давства: У галузі космічного кіберпростору й електронного інтелекту:

— створити чітку і надійну безпекову міждержавну правову базу можливостей використання космічного простору й електронного інтелекту в освітній, науковій та праксеологічній діяльності з метою запобігання і протидії можливим кіберзагрозам, викликам та небезпекам;

— розробникам новітніх електронних ноозасобів, методів і технологій штучного інтелекту технологічно запобігти можливим загрозам неправомірного використання електронного інтелекту в різних сферах життєдіяльності;

— розробити впорядковану правову, організаційну й технологічну систему запобігання і протидії шкідливому використанню космічного простору та електронного інтелекту як на національному, так і на міждержавному (світовому) рівнях.

У галузі протидії кібер – злочинності:

— здійснити уніфікацію кримінального й кримінально-процесуального законодавств кожної держави за вчинення комп’ютерних злочинів;

— усунути норми «подвійного права»; — удосконалити протокол офіційної правової допомоги для ефективного розслідування злочинів і вирішення проблеми оперативного отримання з-за кордону вилученої та збереженої на час надання правової допомоги комп’ютерної інформації в документованому вигляді для використання як доказу;

— передбачити канал зв’язку для забезпечення обслуговування невідкладних запитів у будь-який проміжок часу в усіх часових поясах з метою удосконалення системи слідчих й оперативно-розшукових заходів, які стосуються інтересів декількох держав;

— запровадити системи ідентифікації для сприяння пошуку комп’ютерного злочинця за декілька секунд з метою отримання незаперечних доказів його протизаконної діяльності;

— забезпечити обмін адресами операторів мережі/постачальників послуг мережі;

— укласти між державами відповідні угоди про надання правової допомоги при вчиненні злочинів у галузі інформаційних технологій.

2. Впровадження отриманих результатів у навчальний процес:

1) Вироблення науково обгрунтованого понятійно-категоріального апарату сутності електронного кримінального провадження;

2) подальше вдосконалення функціоналу Єдиного реєстру досудових розслідувань, Автоматизованої системи документообігу суду, Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованих інформаційних пошукових систем органів досудового розслідування — Національної поліції, МВС України, Державного бюро розслідувань, Служби фінансових розслідувань (Податкової служби України) та Національного антикорупційного бюро України;

3) визначення чітких етапів запровадження електронного кримінального провадження;

4) здійснення наукової розробки взаємної інтеграції інформаційних ресурсів усіх об’єктів кримінального провадження;

5) вдосконалення положень чинного Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України, що регулюють правові відносини, пов’язані із запровадженням електронного кримінального провадження;

6) здійснення професійної підготовки й перепідготовки користувачів електронного кримінального провадження;

7) розробка системи інформаційної безпеки та кібербезпеки електронного кримінального провадження.

3. Перспективи наукових досліджень:

1. Дослідження засобів запобігання космічній й електронній кіберзлочинності.

2. Сформулювати поняття і правові основи кібернетичної безпеки.

3. Удосконалити чинне законодавче забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури (енергетика, водопостачання, екологія, радіочастотні випромінювання штучного походження, радіоактивні матеріали тощо).

4. Розробити концептуальні засади електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності спільно з правничою компанією ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» і комітетом електронного судочинства та кібербезпеки Національної асоціації адвокатів України.

Читати далі

Події

Процесуальні лайфхаки у судовій практиці: від проблем до можливостей

Саме цій темі буде присвячена друга сесія ІІІ Судового форуму Асоціації адвокатів України, який відбудеться вже 13 березня 2020.

Разом із суддями та адвокатами ми розглянемо наступні питання:

 • Процесуальні новели в дії.
 • Фільтроване правосуддя: реалії оскарження судових рішень.
 • Забезпечення позову: від невизначеності до ефективності.
 • Доказування в цифрову добу
 • Медіація та ADR: коли судова війна не вихід.
 • Відповідальність суддів. Актуальна практика.
 • Конституційний Суд останньої надії.

Спікери та експерти:
Віталій Бурдак, керуючий партнер Pavlenko Legal Group
Оксана Епель, суддя-речник Шостого апеляційного адміністративного суду, к.ю.н.
В’ячеслав Краглевич, партнер EQUITY
Ганна Бондаренко, суддя Господарського суду міста Києва
Анастасiя Доброчинська, старший партнер ЮК PRAVO GARANT
Олександр Лещенко, керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»
Людмила Волкова, керуючий юрист МЮФ Kinstellar
Семен Ханін, керуючий партнер Amber Law Company
Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ “Горецький та партнери”
Катерина Нікітюк, адвокат, правозахисник
та ін.

Програма та реєстрація за посиланням

Читати далі

Події

Подарунки від Асоціації адвокатів України до Дня закоханих!

При реєстрації 2-х учасників на один і той же самий форум, Ви сплачуєте вартість лише за одного.

Умови участі:

 1. Один учасник має зареєструватись на будь-який весняний Форум ААУ та сплатити реєстраційний внесок за себе.
 2. Після цього, надіслати ПІБ другого учасника та назву форума на e-mail: forum@uaa.org.ua
 3. Пропозиція діє з 13.02.2020 по 16.02.2020

Важливо! Умови діють лише при реєстрації 2-х учасників на один і той же самий форум.

Знижка не сумується з іншими пропозиціями ААУ.

Перелік найближчих форумів ААУ, на які поширюються умови акції:

ІІІ Судовий форум

Agro & Law A2B Forum ААУ

Banking & Compliance 2020 A2B Forum

LAW & TRADE 2020 A2B FORUM

Виникли запитання? Звертайтесь за контактами:
forum@uaa.org.ua
067 441 10 27
067 327 53 32
067 239 86 90

Читати далі

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.