Connect with us

В Україні

«Prius quam incipias, consulto opus est» («Думайте, перш ніж почати»)

Опубліковано

Ірина Дідковська,
адвокат, кандидат політичних наук, член Ради адвокатів міста Києва

«Prius quam incipias, consulto opus est» (лат. — думайте, перш ніж почати) — саме про це попросила в своїй промові голова Ради адвокатів міста Києва Інна Рафальська присутніх членів дисциплінарної палати КДКА Рівненської області під час розгляду дисциплінарної справи. Дана справа була відкрита ДП КДКА Рівненської області щодо київських адвокатів Ігоря Іванова та Інни Рафальської. Зроблено це було в порушення прямої норми ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі — Закон), яка безваріативно встановлює: «3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України».

Чи є у вас сумніви, що чле­ни адвокатського середовища як ніхто повинні поважати за­кон, адже будучи ще студентом юрфаку кожен з нас із захоп­ленням промовляв: «Dura lex, sed lex» («Закон суворий, але це Закон»). То як могло так ста­тися, що дисциплінарна палата КДКА, яка за своєю природою має бути взірцем законності та справедливості, свідомо пішла на порушення ст. 33 Закону? На це питання присутні під час розгляду дисциплінарної спра­ви адвокати відповіді так і не почули.

Дисциплінарна епопея

Так склалося, що одним зі способів недобросовісного впливу на адвоката, що вклю­чає в себе «вибиття» такого адвоката з процесу, є подання скарги. Саме тому на дисциплі­нарну палату покладено високу місію — не допустити безпід­ставне покарання адвоката за відсутності ознак дисциплінар­ного проступку. Законодавець встановив певний гарантійний механізм здійснення такого дисциплінарного провадження:

1. Підставою для притягнен­ня адвоката до дисциплінарної відповідальності є виключено вчинення ним дисциплінарного проступку (ч. 1 ст. 34 Закону);

2. Законом встановлено ви­ключний перелік дій, що ви­знаються дисциплінарним про­ступком: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката; порушення правил ад­вокатської етики; розголошення адвокатської таємниці; невико­нання професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення обов’язків адвоката, передбачених законом (ч. 2 ст. 34 Закону).

Подати скаргу на адвоката має право кожен, кому стало відомо про зазначені вище фак­ти, проте – не допускається зловживання таким правом, а особливо – скаржитися за від­сутності ознак дисциплінарного проступку адвоката (ч. 2 ст. 36 Закону). І саме основне – це стадії дисциплінарного прова­дження, які включають в себе:

  1. перевірку повідомленого у скарзі;
  2. порушення дисциплінар­ної справи за наявності ознак дисциплінарного проступку або відмову;
  3. у разі порушення дисцип­лінарної справи – її розгляд;
  4. прийняття рішення.

Час істини: стадія розгляду дисциплінарної справи

Певно, це самий важли­вий момент дисциплінарного провадження, оскільки зако­нодавець заклав принцип зма­гальності під час розгляду дисциплінарної справи. За таких обставин адвокат має право надавати пояснення, ставити питання учасникам проваджен­ня, висловлювати заперечення, подавати докази, заявляти кло­потання і відводи, користувати­ся правовою допомогою іншого адвоката.

Саме ці свої права й на­магалися реалізувати адвокати Іванов Ігор та Рафальська Інна 25 січня 2018 року в Рівному на згаданому засіданні дисциплі­нарної палати КДКА області. Намагалися, бо кожне із зазна­чених прав доводилося виборю­вати під запис на камеру та в присутності близько 20 адвока­тів міста Києва (цей процес бо­ротьби можна побачити у запи­сі: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1599010293468253id=100000778940623).

Еволюція подій. Як усе починалося…

Двадцять восьмого грудня 2017 р. дисциплінарною комі­сією КДКА Рівненської облас­ті було порушено провадження за зверненнями Р. Ю. Кова­льова про притягнення І. Іва­нова та І.Рафальської до дис­циплінарної відповідальності, що оформлене рішенням від 28.12.2017 р. No No Д/4-4 (да­лі – Рішення). За що ж так «не­злюбив» вказаний громадянин Ковальов адвокатів? Відповідь знайшлася на поверхні – один із київських адвокатів (назвемо його адвокат В.) подав адво­катський запит для з’ясування інформації по справі, яку він веде, до Національної поліції України. Звісно, деталі запиту я не можу навести, це охоплено адвокатською таємницею, але громадянин Ковальову Р. Ю., який за збігом обставин займає пост начальника департаменту документального забезпечення Національної поліції України, з якоїсь причини не захотілося ділитись інформацією із адво­катом В. Останній подав від­повідну заяву до Ради адвока­тів міста Києва. На начальника департаменту документального забезпечення Національної по­ліції України Р. Ю. Ковальова було складено адміністратив­ний протокол про відмову в на­данні інформації адвокату В. за підписом І. Іванова згідно до:

— частини 5 статті 212-3 КУпАП: «Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчас­не або неповне надання інфор­мації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінар­ної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та ад­вокатську діяльність»;

— частини 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та ад­вокатську діяльність»: «Відмова в наданні інформації на адво­катський запит, несвоєчасне або неповне надання інформа­ції, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, вста­новлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом».

Важко сказати, чим нада­лі керувався пан Ковальов, спілкуючись із цього приводу з працівниками секретаріа­ту НААУ, зокрема проводячи з ними зустрічі та отримуючи певні листи, документи, але він спрямував скаргу на адво­катів І. Іванова та І. Рафальську до Вищої КДКА з наведенням фактів дивної обізнаності про­цесів, що наразі відбуваються в адвокатурі.

А надалі розпочинаєть­ся найцікавіше. Як повідомив І. Іванов, зазначене рішення ДП КДКА Рівненської області отримувалося ним у різних ре­дакціях: листом від 04.01.2018 р. No 4 та листом від 15.01.2018 р. No 42. Проте голова дисциплі­нарної палати О. Курганська так і не пояснила присутнім на розгляді справи це диво, незважаючи на численні усні та письмове звернення І. Іва­нова, як і те, чому дисциплі­нарне провадження стосовно київських адвокатів провадить­ся в Рівному. Як громмадяни України ми шануємо це славне місто, але як адвокати не розу­міємо порушення ст. 33 нашого Закону.

Дисциплінарний проступок чи…?

Окремої уваги слід приділи­ти довідці по справі, складеній згадано. О. Курганською. До­відка містить твердження (не припущення), що:

1) «аналіз наданих сторо­нами документів свідчить проте, що інформація викладена в скаргах начальника департа­менту документального забез­печення Національної поліції України Ковальова Р. Ю. міс­тить у розумінні ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвока­туру та адвокатську діяльність» ознаки дисциплінарного про­ступку, передбаченого ч. 3 ст. 7, частинами 1, 2 ст. 12 Правил адвокатської етики, що вчинені адвокатами Рафальською І. В.та Івановим І. О.»;

2) «адвокат Іванов І. О., не маючи належних повнова­жень…», кваліфікується як дисциплінарний проступок, перед­бачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону (порушення правил адвокат­ської етики);

3) Рафальська І. В., «уявляю­ чи себе головою Ради адвокатів міста Києва…».

Тобто, ДП КДКА Рівнен­ської області з перевищенням своїх повноважень бере на себе сміливість вирішити питання про наявність чи відсутність у І. Іванова повноважень члена Ради адвокатів міста Києва. Це питання є виключною компе­тенцією конференції адвокатів регіону, а саме міста Києва, і його оспорювання можли­во лише в судовому порядку. Не зупинившись на переви­щенні власних повноважень, ДП КДКА наперед сформулю­вала твердження про винува­тість І.Рафальської, надавши цим твердженням неюридично­го визначення «уявляючи себе головою…», що жодним чином не відноситься до повноважень кваліфікаційно-дисциплінар­них органів адвокатури Украї­ни.

Якщо визначення уяви як процесу вас зацікавить, ви можете звернутись до даних https://uk.wikipedia.org/wiki і віднайти, що«Уява — це пси­хічний процес творення люди­ною нових образів на основі її попереднього досвіду. Уява — уявлення, при відсутності ре­ального предмета, або необ­ґрунтоване припущення, або діяльність, що породжує дане уявлення чи припущення».

Для того, аби спростувати твердження «уявляючи себе го­ловою…», звернемося до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та згідно до ст. 10 Закону України «Про держав­ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань» замінимо «факт уявлення» на «факт реальнос­ті»: «… 1. Якщо документи та відомості, що підлягають вне­сенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважа­ються достовірними й можуть бути використані у спорі з тре­тьою особою».

Згідно до даних ЄДР І. Ра­фальська є діючим керівником РАмК (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Отже, зазна­чені факти викликають сумнів щодо неупередженості в діях членів дисциплінарної палати КДКА Рівненської області та свідчать про вихід дисциплі­нарної палати за межі прав, на­даних їй Законом. Відповідно голові та членам ДП КДКА Рів­ненської області було заявлено відвід, у задоволенні якого було оперативно відмовлено.

Особисто для мене голо­вним месседжем зазначених по­дій стало намагання ДП КДКА
Рівненської області (за ініціа­тивою посадовця Нацполіції!!!) покарати адвокатів І. Іванова та І.Рафальську за те, що вони здійснили дії, які прямо перед­бачені профільним законом для захисту прав адвоката В.

Як зазначив Ігор Іванов: «Виокремлення дій конкретно­го члена ради адвокатів регіону, вчинене в межах, у спосіб, та з метою реалізації компетенції органу адвокатського самовря­дування засвідчує нерозуміння дисциплінарною палатою зміс­ту діяльності органів адвокат­ського самоврядування та зав­дань дисциплінарних органів адвокатури».

На сьогодні ухвалою Окруж­ного адміністративного суду м. Києва від 16.01.2018 р. від­крито провадження у спра­ві No 826/689/18 за позовом І. Іванова про визнання проти­правним та скасування рішення ДП КДКА Рівненської облас­ті з приводу винесення щодо нього рішення про порушення дисциплінарного провадження. Цей факт відомий членам дис­циплінарної палати.

Отже, процес набирає обер­тів й адвокати міста Києва на­лаштовані вибороти правду та захистити честь професії.

Далі буде…

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →
Натисніть, щоб прокоментувати

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.