Connect with us

Законодавство

Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Опубліковано

Іван БОГАТИРЬОВ, Керівник наукової школи «ІНТЕЛЕКТ» доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Проект

Розділ 1. Загальні положення Національна програма трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України визначає стратегію розв’язання проблеми забезпечення виконання всіх видів кримінальних покарань та впровадження ідеології каяття засуджених в місцях несвободи як кардинально новий підхід до ресоціалізації та соціалізації їх у суспільство після звільнення.

Національна програма включає:

— концепцію Національної програми трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України;

— сукупність державних програм з питань трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України;

— галузеві програми та проекти трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України;

— регіональні програми та проекти трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України.

Національна програма трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України формується на засадах довгострокових пріоритетів соціально-­економічного, науково-технічного, національно-­культурного розвитку країни з урахуванням Європейських стандартів поводження з ув’язненими та засудженими і спрямована на розв’язання найважливішої загальносуспільної проблеми ресоціалізації засуджених та соціалізації їх у суспільство після звільнення.

Національна програма трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України становить комплекс взаємопов’язаних окремих завдань (проектів), спрямованих на реалізацію державної політики у сфері виконання покарань та пробації за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально­-технічних та виробничих можливостей установ виконання покарань, а також координації їх діяльності з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

Розділ 2. Мета та завдання Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Головною метою Національної програми трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України є повернення до самостійного органу з питань виконання покарань та пробації Державної пенітенціарної служби України та здійснення державної політики у сфері виконання покарань та пробації, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та реалізації заходів пенітенціарного характеру.

Національна програма трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України передбачає прийняття сучасного пакету пенітенціарного законодавства, основи якого мають складати: Пенітенціарний кодекс України; Закон України «Про Державну пенітенціарну службу України», Закон України «Про пробацію», Закон України «Про попереднє ув’язнення»; Закон України «Про Дисциплінарний статут Державної пенітенціарної служби», Положення про проходження служби особами, які мають спеціальні звання рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України та інші нормативно-­правові акти.

Програма трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України спрямована на вирішення таких основних завдань:

– формування правових, організаційних, науково-­технічних, економічних, фінансових, виробничих та пенітенціарних передумов трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України;

– формування у суспільстві нової фундаментальної моделі ресоціалізації засуджених, яка повинна ґрунтуватися на радикальній зміні й розширенні теоретичних і методологічних компонентів знань про каяття особи, яка вчинила злочин;

– забезпечення реалізації положень Конституції України, вимог чинного законодавства, рішень органів державної влади з питань функціонування пенітенціарної системи;

– створення в органах і установах пенітенціарної системи України підґрунтя дотримання верховенства права, справедливості й гуманізму;

– наближення порядку тримання осіб під вартою та умов відбування покарань засудженими в установах пенітенціарної системи України до позитивних аспектів життя у суспільстві;

– забезпечення порядку тримання осіб під вартою та умов відбування покарань засудженими в установах пенітенціарної системи України з метою максимального сприяння їх поверненню до самостійного загальноприйнятого соціально­-нормативного життя в суспільстві;

– утілення в практику корекції поведінки засуджених, осіб, які тримаються під вартою, та осіб, щодо яких здійснюються заходи пенітенціарного характеру, новітніх психолого­педагогічних технологій, сучасних наукових методів і методик впливу на особистість;

– залучення до психолого­педагогічного процесу в пенітенціарній системі України зовнішніх соціальних служб та можливостей громадянського суспільства;

– захисту суспільства, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень;

– надання соціально­правової допомоги особам, які відбувають покарання, тримаються під вартою, а також тим, щодо яких здійснюються заходи пенітенціарного характеру:

  • створення загальнодержавної системи фінансової та матеріально-­технічної підтримки діяльності установ виконання покарань;
  • підвищення ефективності виробництва в установах виконання покарань на основі широкого використання державних органів та органів місцевого самоврядування (державного замовлення);
  • інтеграція пенітенціарної системи України у світовий інформаційний простір щодо роботи з ув’язненими і засудженими;
  • виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та пробації;
  • створення в Україні науки пенітенціарного права як окремої галузі права.

Розділ 3. Функції Державної пенітенціарної служби в реалізації Національної програми трансформації кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Державна пенітенціарна служба України відповідно до реалізації національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України як центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань та пробації здійснює такі функції:

— правовий та соціальний захист персоналу пенітенціарної системи;

— захист прав та законних інтересів засуджених; осіб, які тримаються під вартою, а також осіб, щодо яких здійснюються заходи пенітенціарного характеру;

— забезпечення виконання покарань у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі;

— здійснення контролю за виконанням покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;

— забезпечення виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою;

— реалізація заходів пенітенціарного характеру;

— захист прав та інтересів особи, суспільства і держави шляхом ізоляції засуджених і ув’язнених;

— сприяння збереженню та відновленню соціально корисних зв’язків шляхом реалізації передбачених чинним законодавством механізмів;

— забезпечення ресоціалізації засуджених та осіб, щодо яких здійснюються заходи пенітенціарного характеру, шляхом корекції та сприяючого їй психолого­-педагогічного впливу;

— співробітництво з суб’єктами соціального патронажу й постпенітенціарного впливу з метою закріплення результатів ресоціалізації;

— здійснення заходів щодо підготовки до звільнення від відбування покарання та постпенітенціарного супроводу;

— реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

— здійснення оперативно­розшукової діяльності.

Розділ 4. Правові засади реалізації Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в пенітенціарну систему України

Правовими засадами реалізації Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України є: Конституція України, ця Національна програма, пенітенціарне законодавство України, міжнародні нормативно-­правові акти у галузі захисту прав людини та поводження із засудженими і ув’язненими, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також видані відповідно до них нормативно­-правові акти Державної пенітенціарної служби України.

Розділ 5. Взаємозв’язок Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України та системи планування економічного і соціального розвитку України

Взаємозв’язок основних завдань національної програми трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України та системи планування економічного і соціального розвитку України здійснюється шляхом внесення їх до відповідного розділу загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України.

Розділ 6. Формування і виконання Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Концепція Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України є невід’ємною частиною Національної програми та включає характеристику сучасного стану функціонування установ виконання покарань та пробації, її стратегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми.

Порядок представлення та затвердження Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України здійснюється Державною пенітенціарною службою України шляхом доповіді у Кабінеті Міністрів України про стан правопорядку в органах і установах виконання покарань, завдання Національної програми на наступні п’ять років; програму завдань (робіт) з трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України на наступний бюджетний рік із визначенням джерел фінансування.

Завдання Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України на наступні п’ять років та обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ 7. Фінансування Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Фінансування Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Фінансування пенітенціарних установ, уповноважених органів пробації, установ попереднього ув’язнення, підрозділів охорони, переміщення, нагляду і спеціального призначення, навчальних закладів, науково­-дослідної установи, закладів охорони здоров’я, підприємств пенітенціарних установ, інших підприємств, установ і організацій, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності, що не заборонена чинним законодавством України.

Суб’єктам, зазначеним у частині другій цього розділу, дозволяється використовувати кошти, отримані від прибуткової, неприбуткової діяльності та інших джерел, не заборонених чинним законодавством для забезпечення потреб функціонування пенітенціарної системи України, — за узгодженням з Адміністрацією Державної пенітенціарної служби України.

Розділ 8. Державний контроль за формуванням та виконанням Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Контроль за формуванням та виконанням Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України здійснює Кабінет Міністрів України.

Координацію та контроль за виконанням Національної програми трансформації кримінально­-виконавчої системи в пенітенціарну систему України щодо забезпечення виконання і відбування кримінальних покарань здійснює Міністерство юстиції України у межах своєї компетенції, визначеної законом.

Розділ 9. Міжнародне співробітництво при виконанні Національної програми трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України

Міжнародне співробітництво у пенітенціарній сфері спрямовується на підвищення ефективності та науково-­технічного рівня виконання Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України.

З цією метою до виконання окремих завдань (проектів) Національної програми трансформації кримінально-­виконавчої системи в пенітенціарну систему України можуть залучатися іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні інвестиції.

Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у пенітенціарній сфері, які не суперечать законодавству та державним інтересам України.

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →
Натисніть, щоб прокоментувати

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.