Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Думка експерта

Cудова реформа: кодекси нові – проблеми старі

Опубліковано

on

Сергій Штогун, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат юридичних наук, суддя у відставці

Організовуючи та проводячи будь-яку реформу її автори, як правило, завжди ставлять основним завданням покращення стану речей у певній галузі життєдіяльності суспільства. Не виняток з цього правила й судова реформа, метою якої, як зазначають її автори, є утвердження такого правопорядку, який грунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення — справедливого їх відновлення в розумні строки.

Загалом про процесуальні новації

Важливим етапом судової реформи є реформування процесуального законодавства і, як вказано в стратегії Ради з питань судової реформи, основні питання, які врегульовуються в межах цього блоку, — це ефективність судового процесу, в тому числі чітке розмежування юрисдикції судів різних спеціалізацій (адміністративних, господарських і загальних), запровадження ефективних механізмів запобігання зловживанню процесуальними правами, дотримання стадійності судового процесу й розумних строків судового розгляду, розширення та посилення ролі альтернативних способів вирішення спорів, вирішення питання групових (або «класових») позовів та інші питання, які дозволять зменшити навантаження на судову систему.

Як вчений у галузі судоустрою який тривалий час вивчає реформування судової влади в Україні, так і як суддя-практик із понад 20-річним стажем, автор неодноразово в своїх публікаціях і виступах наголошував на недосконалості процесуального законодавства, особливо в галузі адміністративного судочинства.

Питання адміністративного судочинства

Глобальною проблемою було, є і, на жаль, залишилося питання — головного завдання адміністративного судочинства. Зокрема ст. 2 КАСУ закріплює, що завданням адмінсудочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку суб’єкта владних повноважень. Це головне завдання випливає зі ст. 125 Конституції України, де вказано – «з метою захисту прав, свобод та інтересів особи в сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди».

Закономірно виникає питання як бути з ч. 5 ст. 19 КАСУ, що юрисдикція адміністративних суддів поширюється на звернення до суду суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом? На практиці це складає значну кількість справ за позовами, зокрема, податкових органів і т.п. Фактично розгляд адміністративними судами таких позовів суперечить Конституції України. Закономірно виникає питання, чиї інтереси в цих випадках захищає адміністративний суд — особи чи суб’єкта владних повноважень?

Знову ж таки важливими проблемами були, є і, на жаль, залишилися правові норми, які покладають на загальні окружні суди розгляд адміністративних справ, або так званих публічно-правових спорів, тобто функціонування загальних судів першої ланки одночасно в якості кримінальних, цивільних та адміністративних судів. Так, до окружних адміністративних судів надійшло на розгляд у першому півріччі 2017 року 58 492 справи, а до місцевих загальних судів 51 021 адміністративних справ.

Ця проблема виникла вже на перших етапах створення системи адміністративного судочинства, бо її «батьки» й організатори пішли найлегшим шляхом — скопіювали вже діючу систему інших спеціалізованих судів – господарських. Зокрема, було передбачено функціонування окружних адміністративних судів як місцевих у кожному обласному центрі, міжобласні апеляційні суди та ВАСУ як касаційна інстанція. При цьому вони не врахували один важливий факт – що на відмінність від господарського, в адміністративному судочинства суб’єктом звернення за захистом порушених прав та інтересів є не лише юридична, але й фізична особа.

На практиці це виглядало так, що жителю села для судового оскарження рішень дії чи бездіяльності сільського голови необхідно було б звертатися до адміністративного суду, який знаходився територіально за 100—150 кілометрів в обласному центрі. Таким чином, новостворена система адміністративних судів погіршувала територіальний доступ до правосуддя.

У даній ситуації організатори знову пішли шляхом найменшого опору – тимчасово поклали функції адміністративних судів на місцеві загальні суди, зокрема, в частині оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, мотивуючи тим, що це тимчасово на перехідний період.

Адміністративні і місцеві загальні суди

А як відомо, одним із важливих завдань створення адміністративних судів було саме розвантаження місцевих загальних судів і звуження категорії справ, які підлягали розгляду місцевими загальними судами. При сьогоднішній плинності законодавства, постійному внесенню змін суддя місцевого загального суду розглядає одночасно кримінальні справи, справи про адміністративне правопорушення, трудовий і цивільно-правовий спір та ще й адміністративний позов. Про яку високу якість розгляду можна говорити?

Введення в дію КАС України явно не спростило його діяльність, лише ускладнило. Бо він вже повинен працювати не по двох процесуальних кодексах, як було раніше, а по трьох – кримінальному, цивільному й адміністративному. При такому розгляді детально вивчити правові норми матеріального права, які регулюють вирішення даних судових справ, практично неможливо, а тут ще й ускладнення процесу, яке явно не сприяє успішному розгляду справи. Таким чином, збільшується вірогідність допущення помилки не тільки норм матеріального, але й процесуального права. Фактично суддя місцевого загального суду на даний час повинен детально знати й правильно застосовувати норми кримінального, цивільно­го, адміністративного процесу і процесу, який регулює розгляд справ про адміністративні правопорушення. Разом із тим суддя окружного адміністративного суду, апеляційного та касаційного адміністративного суду досконало повинен знати лише КАСУ.

У новій редакції кодексу автори намагаються частково вирішити цю важливу проблему, зокрема, віднесли оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до розгляду окружних адміністративних судів відповідно до ч. 2 ст. 20 КАСУ. Але тут ніяких новел немає. Практично такий стан речей повертає нас в недалеке минуле і сьогодні, щоб оскаржити рішення, дії, бездіяльність органу місцевого самоврядування або його посадової особи громадянину необхідно буде їхати в обласний центр.

Таким чином, законодавець намагається зменшити загальну кількість адміністративних справ, які будуть розглядати місцеві загальні суди. Однак проблема полягає не стільки в об`ємі справ, як у детальному вивченні й знанні практично чотирьох процесів суддею місцевого загального суду, що тягне за собою, як правило, суттєві порушення норм процесуального права.

Для чого було город городити?

За таких обставин виникає логічне запитання: для чого було створювати автономну систему адміністративних судів, коли й надалі залишаємо адміністративні справи в підсудності місцевих загальних судів? На відмінну від всіх інших видів судочинства (цивільного, господарського, кримінального та судочинства по розгляду справ про адміністративні правопорушення) визначення підсудності справ в адміністративному судочинстві є настільки складною й заплутаною річчю, що потребує постійного як наукового, так і практичного аналізу та вивчення. Актуальність цієї проблеми полягає не тільки в тому, що вона породжує не лише судову тяганину та волокиту для сторін, але й небажані наслідки навіть для самих суддів.

Після детального ознайомлення із статтями 20—27 нової редакції КАСУ на перший погляд складається враження про досить детальний виклад правил предметної, територіальної, інстанційної та виключної підсудності адміністративних справ. Разом із тим феномен підсудності в адміністративному судочинстві полягає в тому, що судами першої інстанції можуть бути не лише місцеві суди, а також апеляційні адміністративні суди та Верховний Суд України. Стосовно ВСУ, то це закріплено в п. 4 ст. 22 КАСУ, йому, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

В цьому випадку відповідно до ст. 23 КАСУ Велика палата Верховного Суду є апеляційною інстанцією стосовно даної категорії справ, але, враховуючи класичну європейську модель правосуддя: перша інстанція – апеляція – касація, виникає закономірне питання, де касаційна інстанція стосовно цих справ? На якій підставі нас із вами позбавлено права на касаційне оскарження такої важливої категорії публічно правових спорів? Більше того аналогічна проблема нас може чекати й по справах, які розглядають апеляційні суди як суди першої інстанції.

Щодо механізму перегляду і підсудності справ

Разом із тим є недопустимим такий механізм перегляду, зокрема, рішень Касаційного адміністративного суду Великою палатою Верховного Суду, та й сам механізм утворення Великої палати ВС теоретично викликає сумнів в об’єктивності винесених нею рішень, адже судді цієї палати вибираються зборами суддів касаційних судів на три роки. На практиці це буде означати: три роки ти мені скасовуєш рішення, три роки я тобі скасовую рішення. Тобто в своєму призначенні судді Великої палати Верховного Суду будуть залежні від суддів, рішення яких переглядатимуть. А якщо врахувати, що ці судді будуть балотуватися на ще один трирічний термін, то це буде повний абсурд і підстави для скасування рішень міжнародними судовими установами юрисдикцію яких визнає Україна.

Такої заплутаної підсудності немає в жодній з інших галузей судочинства, і якщо законодавець, наприклад, в кримінальному судочинстві іде шляхом передачі справ по першій інстанції від вищестоящих судів до місцевих, то адміністративному судочинстві ми бачимо зворотню тенденцію.

Разом із тим при виробленні правил інстанційної підсудності має бути дотримано принцип, за яким одній судовій ланці судової системи має відповідати одна судова інстанція, а не породжувати глобальну проблему монополізації підсудності однією судовою ланкою надзвичайно актуальних адміністративних справ.

Недопустимість «процесуального сумісництва»

Викривиши класичну демократичну трьохступеневу європейську модель розгляду судових справ – перша, апеляційна та касаційна інстанції, автори нової редакції КАСУ не лише дали можливість сконцентрувати розгляд надзвичайно актуальних адміністративних справ, але й проголосили Верховний Суд як «суд першої і останньої інстанції».

Важливо відзначити, що з цього приводу в науково-практичному коментарі до Конституції України прямо вказано — в судочинстві недопустимо «процесуальне сумісництво», оскільки статус учасника судочинства повинен бути єдиним.

Посилання прихильників діючої редакції КАСУ стосовно визначення підсудності в даній ситуації на те, що апеляційний та касаційний розгляд справ може не проводитися у випадках, встановлених законом, явно не відповідає вищенаведеній ситуації. Винятком відповідно до Конституції України може бути, наприклад, рішення суду присяжних тощо.

Стаття 55 Основного Закону України гарантує право на судовий захист, яке не може бути обмежено навіть в умовах надзвичайного стану (ч. 2 ст. 64 Конституції України).

Щодо господарського судочинства

Провівши косметичний ремонт судової системи реформатори допустилися стратегічної помилки – залишивши функціонувати як самостійну галузь господарське судочинство. Щоб не бути голослівними давайте звернемося до статистики, яка є на офіційних сайтах. Згідно цих даних місцеві господарські суди за перше півріччя 2017 року розглянули лише 24 514 справ, а апеляційні 18 359 справ. Сміх та й годі, коли місцеві загальні суди в порядку сумісництва розглянули більше одних адміністративних, не рахуючи левову частку кримінальних та цивільних. Разом із тим ця «куца» галузь судочинства представлена на найвищих посадах у ВСУ.

Ставши політично асоційованим членом ЄС, Україна взяла на себе зобов`язання адаптувати своє законодавство до європейських стандартів, у тому числі й законодавство про судоустрій, судочинство та статус суддів. У першу чергу це стосується дотримання Україною вимог Європейської Конвенції з прав людини, зокрема ст. 6, де закріплено, що кожна людина при визначенні її громадянських обов’язків або при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Що потрібно зробити?

Косметичні заходи нічого не дадуть – необхідно створювати чітку і зрозумілу систему адміністративних судів, а не перекладати проблеми на місцеві загальні суди, адже в них зовсім інше призначення. Звичайно, судова реформа це не лише реформування судової системи, або системи судів. Створення нових судових ланок, або ліквідація старих не є панацеєю від проблем в організації та функціонування судової влади в Україні.

Виходячи з конституційного положення, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд і з метою створення загальноприйнятої європейської триланкової системи судів, де, як правило, функціонують три види судочинства — цивільне, кримінальне та адміністративне, мабуть, було б доцільно надати Верховному Суду право бути повноцінною і єдиною касаційною інстанцією, тобто реально стати найвищим процесуальним судовим органом, а не «монстром» від правосуддя.

При цьому слід реорганізувати систему господарських судів (яких практично в європейських країнах немає) і на їх базі створити цивільні суди, забравши все цивільне судочинство від місцевих загальних судів, таким чином ми виходимо на класичну триланкову європейську систему судочинства: система кримінальних судів; система цивільних судів; система адміністративних судів.

Враховуючи той факт, що в даний час місцевими адміністративними судами є одночасно міжгалузеві загальні суди й окружні адмінсуди, правильним видається необхідність реорганізаціяї діючої системи адмінсудів і створення окремої спеціалізованої системи адміністративного судочинства. Так на базі окружних адміністративних судів, в кожному обласному центрі слід створити апеляційні адміністративні суди.

Місцевими адміністративними судами повинні стати новостворені міжрайонні адміністративні суди, де в судовий округ буде входити, як правило, білизько трьох територіальних районів.

А створивши автономну систему кримінальних судів, ми автоматично вирішили б проблему створення Антикорупційного суду, закріпивши таку спеціалізацію за певними колегіями кримінального суду.

Джерело: Юридичний вісник України

Думка експерта

Коли гряде «реформа», що в ній важливіше: зміст чи форма? Адвокатура в очікуванні змін

Опубліковано

on

Микола Глотов, адвокат, член Ради адвокатів Рівненської області

Уже більше місяця на сторінках періодичних видань, у мережі інтернет та на різних заходах обговорюються ймовірні зміни, які можуть очікувати на вітчизняну адвокатуру найближчим часом. Така активізація в професійних колах з цього приводу пов’язана з тим, що Рада з питань судової реформи при Адміністрації Президента України, як стверджується, завершила розробку проекту нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — законопроект). І тому в адвокатській спільноті є очікування, що в будь-яку мить такі напрацювання з ініціативи гаранта потраплять на розгляд до парламенту.

Водночас, як за прийняття закону в підготовленій робочою групою редакції, так і проти його ухвалення у відповідному вигляді звучать різноманітні аргументи. В цій статті спробую поділитися своїми як практикуючого адвоката міркуваннями з приводу запровадження пропонованих змін.

Для чого?

Необхідність запровадження змін завжди пов’язана з потребою вирішення певної     проблеми чи групи проблем. Звичайно, така формула є вірною, якщо мотиви ініціаторів їх розробки та просування підпорядковані саме бажанню поліпшити ситуацію, а не якомусь іншому (скажімо, не бажанню підпорядкувати непокірних адвокатів своїй волі).

Та перш ніж аналізувати напрацювання Ради з питань судової реформи видається необхідним виділити напрямки, в яких, на погляд автора, існує потреба вдосконалення.

Три рівні взаємодії

Оскільки робота адвоката завжди пов’язана з їх відносинами з людьми в різних сферах і статусах, то саме виходячи з цього, переконаний, вдосконалення правового регулювання діяльності адвокатури має відбуватися на стиках взаємодії: адвокат—клієнт, адвокат—інші особи, адвокат—адвокат. Саме виділивши проблемні питання на цих трьох рівнях взаємодії адвокатів із різними середовищами та виходячи з практичних проблем, про які часто доводиться читати в періодичних виданнях, чути в розмовах із колегами або ж відчувати на власному досвіді, далі проаналізуємо законопроект.

Адвокат—клієнт

Відносини адвокатів з клієнтами — це основа, яка визначає місце та роль цієї групи професійних юристів у суспільстві. Саме з допомогою адвокатів будь-яка суперечка (в тому числі бійка, сварка) може перейти в мирне правове русло. Тобто професія адвоката – це фах миру, а не війни. І якщо в адвоката відсутні можливості допомогти клієнту вирішити його проблемне питання в законний спосіб, то потреба в такому фахівцю взагалі відпадає.

Докази отримання гонорару

Люди нерідко скаржаться, що адвокати не видають їм документи, які підтверджують сплату гонорару. І таке при сплаті готівкою буває нерідко. Наявність подібних фактів підтверджують не лише неодноразові звернення до автора клієнтів зі скаргами на окремих його колег, але й рішення дисциплінарних органів адвокатського самоврядування. Наприклад, зміст рішень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України No V/5-92 від 30.05.2008 р., No VI/6-191 від 17.06.2011 р. і No VI/12-557 від 17.02.2012 р., та рішень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури No VI-039/2014 від 12.12.2014 р., No III-031/2016 від 24.03.2016 р., No XI-006/2017 і No XI-010/2017 від 30.11.2017 р. Якщо звернути увагу на роки прийняття таких рішень, то видно, що ухвалення Закону України «Про адвока- туру та адвокатську діяльність» в липні 2012 р. (далі – Закон No 5076-VI) ситуації не змінило. Лише в п. 1 ч. 2 ст. 27 Закону No 5076-VI вказано про необхідність видачі адвокатом клієнту підтверджуючого «документа» як доказу оплати за надану консультацію або роз’яснення. Як не прикро, але і в розробленому законопроекті жодної уваги цьому питанню не приділено. Хоча, на думку автора, від чіткого врегулювання цього питання в тому числі залежить формування довіри до інституту адвокатури з боку людей.

Не можна не погодитися і з тим, що в ситуації з видачею підтверджуючих документів багато залежить від самих адвокатів, їх готовності брати на себе відповідальність, показуючи реальні доходи, а отже, сплачуючи з них податки. Проте на практиці на вказану ситуацію нерідко суттєво впливає недостатньо чітка урегульованість того, який документ на підтвердження прийняття гонорару готівкою видати клієнту (квитанцію, чек, розписку тощо). Коли б у Законі No 5076-VI прямо було вказано назву такого документа чи кілька можливих варіантів, а також вимог до їх оформлення, то би це для багатьох розсудливих клієнтів слугувало б орієнтиром, який папірець просити у свого адвоката для підтвердження оплати гонорару готівкою. Адже для багатьох людей видача підтверджуючого документа справляє правильне враження, що вони сплачують офіційно за послуги, які їм надані чи будуть надані. І це вже формує довіру до того, кому оплачуються кошти.

Існуюча ж ситуація та поведінка окремих колег, які можуть взяти кошти без видачі підтверджуючого документа, а потім не виконати домовленості з надання послуг, на погляд автора, не сприяє утвердженню не лише довіри до окремих адвокатів, але до всієї адвокатури.

Страхування відповідальності

На відміну від питання підтвердження сплати гонорару готівкою темі страхування професійної відповідальності автори законопроекту приділили певну увагу. Зокрема, в п. 15 ч. 1 ст. 20 законопроекту пропонується закріпити норму про право адвоката на страхування своєї професійної відповідальності. Однак, на думку автора, хоч це і є позитивом, що пропонується закріпити право, а не обов’язок, адвокатів страхувати свою відповідальність, та лише згадки про існування подібного права в законі аж ніяк не достатньо. Оскільки вказане не стане додатковим фінансовим тягарем для колег. Проте, оскільки сфера професійної діяльності адвокатів є досить специфічною, то в законопроекті було би правильним прямо визначити істотні умови для договорів страхування професійної відповідальності адвокатів, а також вичерпні підстави для виплати й відмови у виплаті страховими компаніями коштів постраждалим клієнтам, механізм участі органів адвокатського самоврядування у визначенні підлягає чи ні виплата страховки клієнту в зв’язку з діями або бездіяльністю його адвоката тощо. І це не принципово – будуть такі положення закріплені в основній частині законопроекту чи в його прикінцевих та перехідних положеннях, якими вноситимуться зміни або доповнення до інших законів України. Головне, що в цьому є потреба.

Звільнення від стажування

Діючий наразі Закон No 5076-VI в ч. 1 ст. 6 і ч. 5 ст. 10 передбачає, що особа, яка має намір стати адвокатом, крім випадків наявності в неї не менш, як року, стажу роботи помічником адвоката за останні два роки до подачі заяви про допуск до кваліфікаційного іспиту, має пройти стажування в адвоката. У той же час законопроектом пропонується суттєво змінити правила допуску в адвокатську професію. Так, пропонується, щоб адвокатами ставали особи, які мають стаж роботи стажерами адвокатів (по суті їх помічників) та / або суддів (п. 3 ч. 1 і п. 2 ч. 3 ст. 6, ст. 16 законопроекту). При цьому автори такого законопроекту в його п. 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» пропонують до 1 березня 2022 р. дати можливість цілому ряду осіб (юристи, науковці, прокурори, слідчі, помічники суддів, нотаріуси і їх помічники тощо) надати можливість допуску до професії адвоката через складення письмового анонімного тестування без проходження стажування й роботи на посаді помічника адвоката. Однак, на думку автора, подібний підхід є не лише несправедливим по відношенню до тих, хто вже сьогодні отримує допуск до професії із проходженням стажування, але й призведе до суттєвого погіршення якості правничої допомоги, на яку й так нерідко нарікають клієнти. Адже, особливістю роботи адвокатів є саме практика в тому числі участі в судових засіданнях.

Крім того, будь-якому адвокату просто необхідно володіти навиками підготовки процесуальних документів, реалізації стратегії і тактики поведінки в судовому процесі тощо. Подібне може дати лише досвід, який без стажування не завжди можна отримати. Наявність таких навиків та практичного досвіду у всіх людей, більшість з яких, можливо, ніколи і в суді не були, є досить сумнівною. А набути його можна саме під час роботи помічником в адвоката чи проходження в нього стажування. Звичайно ж, якість досягається, коли стажування не проводиться формально.

Тому, з одного боку, автор впевнений, що в разі ухвалення законопроекту обов’язок проходження стажування в адвоката на перехідний період доцільно зберегти в існуючій редакції. З іншого ж боку, Раді адвокатів України необхідно нарешті виконати свій обов’язок і затвердити Методику оцінювання стажування (див. п. 11.1. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю).

Право адвоката працювати юрисконсультом

Як відомо, адвокатська професія є однією з так званих вільних професій. То ж автор не розуміє намагання розробників законопроекту заборонити адвокатам суміщати свою діяльність із роботою на підставі трудових договорів, крім випадків наукової, творчої, педагогічної діяльності та роботи в адвокатських бюро і об’єднаннях (ст. 28 законопроекту). Дійсно, подібний підхід виправданий для державних службовців, але чому його використовувати для людей, які самі себе забезпечують роботою, не ясно. Невже розробникам законопроекту відомі часті випадки тиску роботодавців на своїх працівників – юрисконсультів, які поруч з основною роботою є адвокатами й ведуть інші справи, крім справ їх підприємств? Навряд! Навіть, якщо і з кимось з колег подібне відбувалося (це виняток, аніж правило), то людина могла просто звільнитися з роботи та не піддаватися впливу. Хоч особисто автору про подібні випадки не відомо.

Тому бажання поставити людей вільної професії в жорсткі рамки вибору працювати адвокатом чи за трудовим договором юрисконсультом і водночас практикувати як адвокату, надаючи послуги клієнтам, є необґрунтованим. Впровадження подібних новацій може позначитися не лише негативно на колегах, але й на їх клієнтах. Так, запровадження подібних положень може позначитися на тому, що кількість фахівців, послугами яких в малих містах можуть скористатися люди, значно зменшиться. І, імовірно, через зниження конкуренції знизиться не лише якість, але й вартість послуг для людей. Справа в тому, що багатьом адвокатам, які, практикуючи в малих містах саме як адвокати, одночасно поєднують свою діяльність з роботою юрисконсультами на підприємствах, доведеться обирати між тим — отримувати стабільну хоч і не велику оплату праці по трудових договорах чи на власний ризик займатися виключно адвокатською діяльністю. Оскільки не кожен керівник погодиться ліквідувати посаду юрисконсульта та укласти договір з адвокатом про абонентське обслуговування підприємства, то багато професіоналів можуть обрати більш-менш стабільну заробітну плату за трудовим договором перед невизначеністю й і поодинокими мізерними гонорарами від фізичних осіб.

Оподаткування адвокатської діяльності

Позитивним у законопроекті є позиція щодо виключення із Закону No 5076-VI в ч. 1 ст. 13 норми про те, що адвокат, який працює індивідуально, є самозайнятою особою (ч. 1 ст. 12 законопроекту). Адже з 2012 таке положення породило не один конфлікт адвокатів із ДФС. Зокрема, територіальні фіскальні органи зазвичай не визнавали права за адвокатами-індивідуалами реєструватися підприємцями і в зв’язку з цим зі своїх доходів від адвокатської діяльності сплачувати єдиний податок. І хоча саму проблему законопроект до кінця не вирішує, але виключення норми про статус «самозайнятої особи» — вже плюс. Але, звичайно, найкращим вирішенням цієї ситуації було би передбачити в законопроекті, а згодом – законі, право адвоката, який здійснює діяльність індивідуально, реєструватися як підприємець (далі – ФОП) і, відповідно, сплачувати податок з доходу від адвокатської діяльності як ФОП. Це би урівняло адвокатів, які здійснюють свою діяльність з індивідуально, з адвокатами, які здійснюють діяльність в рамках адвокатських бюро і об’єднань у питанні можливості сплачувати зі своїх доходів єдиний податок. Подібний би крок не лише урівняв би адвокатів у правах, але й вивів би з тіні тих колег, які поки у своїх деклараціях показують нульові доходи.

Адвокат—інші особи

На сьогодні нагальною є необхідність вдосконалити регулювання взаємовідносин адвокатів з органами влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Така взаємодія відбувається практично постійно, коли адвокат надає правову допомогу клієнту. У той же час досить часто під приводом конфіденційності адвокатам різні органи відмовляють у наданні інформації на їх запити, а доступ не до всіх реєстрів є відкритим. Також не втрачає своєї актуальності питання притягнення осіб, винних у перешкоджанні роботі адвокатів, до відповідальності.

Проблемні питання збору доказів

За останні роки доступ суспільства до різної інформації, якою володіють органи влади та самоврядування, суттєво поліпшився. Наприклад, будь-хто, а не лише адвокат, сьогодні може он-лайн через відкритий реєстр дізнатися чи є певна людина власником конкретної квартири, будинку, земельної ділянки або нежитлового приміщення. Так само існує офіційний сервіс, з допомогою якого можна отримати інформацію про те, чи конкретний автомобіль є власністю певної особи. Поруч із цим, є ще безліч реєстрів, доступ до яких має обмежене коло осіб і адвокатів до нього чомусь не віднесено. Наприклад, інформацією про трактори, на які в Україні зареєстровано право власності, а також, хто є їх власниками, володіє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба), що передбачено п. 11-1 Положення, затвердженого постановою КМУ No 667 від 2 вересня 2015 р. У процесі надання правової допомоги клієнту, який з іншим із подружжя ділить нажите за час шлюбу майно, автору цієї статті як адвокату довелося звернутися із адвокатським запитом до територіального органу вказаної Держпродспоживслужби. Останній повідомив, що за відповідачем трактор не зареєстрований, а хто його власник можуть повідомити в Держпродспоживслужбі. Після цього до останньої й було спрямовано запит. Однак, у відповідь на запит надійшла відмова в інформації. Хоча, крім конфіденційної (хто власник) у запиті запитувалася й загальна інформація: чи зареєстровано право на трактор із конкретним номерним знаком за будь-якою фізичною особою на території України.

Тобто логічно, що навіть при відмові назвати ім’я власника, посадовці Держпродспоживслужби в листі No 603-17-12/2499 від 20.02.2018 р. мали б повідомити хоча б щось таке: «Указаний трактор на території України зареєстрований на праві власності за фізичною особою, ім’я якої ми вам не можемо повідомити». Проте, чиновники до такого не додумались, а формально відмовити в наданні будь-якої інформації. В усній же відповіді під час телефонної розмови один із чиновників Держпродспоживслужби автору вказав майже дослівно наступне: «У вас адвокатів свій закон, який для нас не закон, а в нас є свої постанови і накази, якими й ми керуємося. І в них про право адвокатів на інформацію ні слова». Як далі буде розвиватися ця історія – це інше питання. У той же час подібний приклад свідчить про існування явної перешкоди, яка знижує ефективність адвокатської роботи.

Звичайно, адвокат в описаній ситуації може через суд просити забезпечити докази, але це додаткові витрати часу і коштів як для нього, так і для його клієнта. Може ще поскаржитися в раду адвокатів регіону, щоб стосовно посадовця склали адмінпротокол за ст. 212-3 КУПАП. Але штраф у кілька сотень гривень, навіть якщо його призначить суд, навряд чи кардинально змінить ситуацію. Витратити ж на це доведеться багато часу, що не завжди співмірно з тим, наскільки важливо отримати ту чи іншу інформацію. Окремі ж чиновники й надалі вважають, що положення Закону No 5076-VI про надання інформації на запити адвокатів – це не вимога для них, а лише формальне право адвокатів, на яке вони можуть «начхати», якщо в підзаконних актах їм не дані чіткі інструкції надавати відомості адвокатам.

Нерівність сторін захисту та обвинувачення

Доцільно зауважити, що на відміну від адвокатів органам прокуратури і досудового слідства Держпродспоживслужба зобов’язана надавати відповіді на запити про зареєстровані машини, що прописано в п. 1.7. Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (наказ Мінагрополітики No 644 від 22.11.2011 р.), на який автору в листі No 603-17-12/2499 звернув увагу начальник управління економічної діяльності Держпродспоживслужби М. Лемак.

Подібною є існуюча сьогодні нерівність і в питанні доступу адвокатів до Єдиного реєстру досудових розслідувань та до інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – ідентифікаційний номер). Хоча такий доступ до ЄРДР ще на стадії надання першої консультації клієнту в кримінальному провадженні адвокату критично необхідний. І якщо останню проблему з доступом до ЄРДР автори пропонують вирішити (п. 8 ч. 1 ст. 20 законопроекту), то чи дозволить це вирішити проблему з доступом до іншої інформації – сумнівно. В той же час без інформації про ідентифікаційний номер платника податків нівелюється спрощена процедура вирішення питання про стягнення аліментів (п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК) та затягується тривалість вирішення позову в суді по подібній справі, бо такий номер доводиться просити суд витребовувати (якщо позивач його не знає, а відповідач добровільно не повідомляє), оскільки він є обов’язковим елементом виконавчого документа (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону «Про виконавче провадження»), і без наявності інформації про нього чи в окремих випадках — про серію і номер паспорта відповідача рішення суду не може бути виконане.

То ж автор упевнений, що адвокатам законодавець має надати право доступу до всієї інформації, якою володіють органи влади, крім тієї, що містить державну таємницю, з одночасним посиленням відповідальності за її ненадання. Зокрема, є крайня потреба дії щодо відмови надати інформацію адвокату на запит визнати кримінально караними. Це не лише дисциплінує чиновників, але й посилить повагу з їх боку не лише до адвокатів, але й до законів України. Поки що ж адвокати лишаються в нерівній ситуації у порівнянні зі слідчо-прокурорськими органами в питаннях можливостей збору доказів. Витрати ж по збору часто непосильним тягарем лягають на клієнтів. То ж і вказаним питанням у законопроекті не приділено достатньої уваги. Хоча ці проблеми безпосередньо впливають на право людей отримати доступ до правосуддя – тривалість судової тяганини зростає.

Відповідальність за перешкоджання роботі адвоката

Також, як не прикро, але розроблений законопроект не передбачає вирішення і такого проблемного питання, про яке автор згадував у своїй статті «Крук круку ока не виклює, або Кілька слів про перешкоджання діяльності адвоката» на сторінках ЮВУ в минулому році. Зокрема, вже давно існує потреба прямо прописати перелік конкретних дій, за які особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності згідно ст. 397 Кримінального кодексу України. Поки такий перелік відсутній, то вказана норма лишається мертвонародженою. Як наслідок, час від часу з’являються повідомлення про те, як адвокатів продовжують не допускати на обшуки, при їх затриманні не повідомляють вчасно ради адвокатів регіонів, окремі судді та прокурори продовжують писати скарги на адвокатів до дисциплінарних органів лише через їх позицію чи законні дії по захисту своїх клієнтів тощо.

Адвокат—адвокат

Даний рівень взаємодії між адвокатами природньо залишається найбільш конфліктним. Оскільки, як і в будь-якій людській спільноті, в адвокатурі існують свої лідери, між якими постійно триває боротьба за керівні посади. Про найяскравіші приклади проявів такого суперництва в 2012 і 2017 не читав хіба що лінивий.

Якщо аналізувати законопроект у контексті запропонованих змін до діяльності органів адвокатського самоврядування, то і в цій частині в ньому є як певні позитивні пропозиції, які можуть покращити взаємовідносини між адвокатами й органами їх самоврядування, так і негативні. Зокрема, неприйнятною і такою, що ляже фінансовим тягарем на тисячі українських адвокатів, на думку автора, видається пропозиція змінити організаційні форми адвокатського самоврядування. Оскільки ліквідація існуючих та створення нових органів – це все затрати коштів і часу, які, на жаль, не вирішать тих системних проблем, через які після 2012 р. й до сьогодні між окремими адвокатами та їх групами тривають публічні суперечки. Автор має на увазі конфлікти з приводу обрання керівників органів адвокатського самоврядування, допуску окремих адвокатів на збори і конференції адвокатів тощо). У той же час за рахунок коштів, які сплачують щороку адвокати як внески на самоврядування, якщо в розробленій редакції законопроект приймуть депутати, по всій країні знову розпочнеться процес формування нових органів самоврядування (підп. 4 і 5 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту), їх реєстрацію, виготовлення бланків, печаток тощо. При тому, що це навряд чи покращить ситуацію.

У той же час автор вважає, що позитивними є пропозиції «батьків» законопроекту закріпити в ньому право всіх адвокатів брати участь у конференції адвокатів регіону (ч. 2 ст. 55 законопроекту) та обов’язок адвоката повідомляти завчасно про бажання працювати в органах адвокатського самоврядування й надавати мотиваційний лист (ч. ч. 7, 8 ст. 55 законопроекту).

Прийшов, побачив, переміг…

Саме словами, які є заголовком до цієї частини даної публікації, можна охарактеризувати те, як уже багато років у нашій країні просуваються будь-які зміни до законодавства. Хоча їх якість часто бажає бути кращою. Тому залишається сподіватися на те, що в разі потрапляння законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розробленого Радою з питань судової реформи при Адміністрації Президента України, на розгляд до парламенту, народні обранці не сліпо приймуть те, що їм «підсунуть», а все ж суттєво доопрацюють законопроект, у тому числі й з урахуванням вищенаведених думок. Адже зазвичай через те, що політики не прислухаються до критичних зауважень і пропозицій фахівців, вітчизняне законодавство залишається нестабільним, а проблемні питання, які б мали вирішуватися завдяки вдосконаленню законів, залишаються невирішеними.

Автор також сподівається, що народні депутати перестануть змінювати форму (на кшталт заміни в законодавстві слів «правова допомога» на «правнича допомога»), а візьмуться все ж за суть – вирішення конкретних проблем людей.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Думка експерта

Комп’ютерна психофізіологічна діагностика людини: правнича освіта, юридична наука і практика українського правосуддя

Опубліковано

on

«Ми зможемо змінити своє життя лише тоді,

якщо щиросердечно бажаємо цього».

Марі Кондо

Петро Біленчук, професор Київського університету права НАН України

Результати здійснюваних реформ в Україні свідчать, що сьогодні важливою і необхідною умовою цивілізаційного розвитку нашої держави є гармонійна співпраця освітян, науковців і практиків з метою впровадження новітніх ідей, засобів, методів, технологій та «ноу-хау» в освітню, наукову і практичну діяльність вузів, наукових установ, органів державної влади та управління, судочинства і місцевого самоврядування. У цьому контексті неможливо не згадати про необхідність утвердження в Україні верховенства права і духу права та європейських і міжнародних стандартів на шляху реформування правової системи України, особливо в сфері забезпечення конституційних прав людини і громадянина та основоположних свобод, задекларованих ще понад 300 років тому в першій українській Конституції (Конституції Пилипа Орлика 1710 р.), гарантованих ще сімдесят років тому Загальною декларацією прав людини (1948 р.) і передбачених у Конституції України (1996 р). Значний внесок у цю справу здійснюють викладачі, науковці, студенти правничих навчальних закладів, практичні співробітники органів судочинства, правопорядку та правозахисних організацій — слідчі, прокурори, поліцейські, детективи, правозахисники, адвокати, судді, митники, експерти, нотаріуси тощо.

Комп’ютерна діагностика і прогнозування поведінки людини

Так, нещодавно в Києві пройшов науково-практичний форум «Комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини: правове, наукове і ресурсне забезпечення», присвячений 70-й річниці прийняття і проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. В його взяли прийняли участь викладачі, науковці, експерти-криміналісти, експерти-поліграфологи, експерти-графологи, кримінологи, профільні фахівці в сфері безпеки, уповноважені представники органів державної влади та управління, комерційних структур, асоціацій та спілок і студентська спільнота. Ініціатором проведення форуму виступили факультет правознавства та міжнародних відносин КУП НАН України, Інтелектуальний форум «Єдина Європа» й Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації.

Міжнародна програма підготовки фахівців

На форумі була презентована й обговорена програма спільних міжнародних Українсько-європейського , Українсько-американського та Грузинсько-українського проектів щодо перспектив організації системи професійного навчання фахівців у галузі управління, безпеки та інформаційно-комунікаційних технологій, а також діагностики і прогнозування поведінки людини за європейськими і американськими стандартами із видачею вітчизняних та міжнародних дипломів і сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA), міжнародного сертифікату АРА тощо). Ідеї цих проектів були схвально сприйняті учасниками форуму, оскільки в Україні раніше не було такої світської успішної системної практики в галузі управління, безпеки, ІТ-сфери, ІТ-економіки, ІТ-права, ІТ-криміналістики, ІТ-антропології і ІТ-психофізіології, що свідчить про інноваційний і перспективний напрям такої діяльності. Тим більше, що навчання експертів-міжнародників, експертів-безпекознавців, ІТ-юристів, ІТ-криміналістів, експертів-криміналістів, кіберкриміналістів, кібер-детективів, експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів у нашій країні планується здійснювати у співпраці з найкращими сертифікованими фахівцями Європи, США, Латинської Америки та Ізраїлю.

Учасники форуму взяли активну участь в обговоренні даних проектів, відзначаючи їх важливість, необхідність, своєчасність та актуальність із метою навчання представників органів державної влади, правоохоронних органів, комерційних і підприємницьких структур та правозахисних організацій. Такі кроки важливі тому, що ми зможемо реально виконати зобов’язання, взяті нами перед ЄС і різного роду міжнародними установами, щодо якісного проведення судової, освітньої та медичної реформи, а також здійснення реальних кроків із подоланню корупції.

Інноваційні дослідження сучасності

Відкриваючи пленарне засідання, сертифікований у США експерт-поліграфолог (М.Р.А.) Сергій Казьмірук у своїй доповіді «Міжнародні стандарти ASTM та перспективи створення ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі поліграфології у відповідності зі стандартами Європи і США» зазначив, що сьогодні уже настав час, з метою якісного підбору кадрів та для захисту від недобросовісної конкуренції, успішного подолання корупції в Україні, системно розвивати і впроваджувати в практичну діяльність вже добре зарекомендовані в світі потужні міжнародні освітні проекти на основі дотримання міжнародних стандартів ASTM i APA.

У свою чергу директор юридичної компанії «Аюр консалтинг» Микола Малій виступив з доповіддю «Брехня. Методи викриття». Тема захопила навіть досвідчених присутніх фахівців у галузі безпеки, криміналістики і поліграфології. Відбулася надзвичайно цікава й емоційна обговорення дискусія та обмін особистим досвідом знаних фахівців. Натомість керівник департаменту безпеки Інтелектуального форуму «Єдина Європа» Іван Куричка виступив з оригінальною доповіддю «Психофізіологічна діагностика особливих ознак корупціонера». Практичні історії доповідача органічно доповнили основні теоретичні положення розкритої ним теми. Очевидно, що актуальність обговорення даної проблеми на форумі не потребувала абсолютних аргументів, оскільки ці питання є надзвичайно важливими для нашої країни і потребують негайного вирішення. Це обумовлено тим, що Україна зобов’язалася виконати взяті на себе перед міжнародною спільнотою відповідні угоди щодо подоланню корупції й проведенні реформ в суспільному житті країни.

Найдосвідченіший сертифікований за міжнародними стандартами експерт-графолог в Україні, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського Національного університету Острозька академія Сергій Гонгало представив доповідь «Графологія в Україні. Сучасні можливості та перспективи». В ході свого виступу доповідач з безпосередньо здійснив аналіз почерку при всіх присутніх. Це було неймовірно загадково, цікаво й професійно-науково обґрунтовано та викликало в присутніх надзвичайно багато практичних запитань, роздумів і міркувань.

А експерт-поліграфолог і психолог з великим професійним досвідом практичної роботи Сергій Зеленко виступив з доповіддю «Використання поліграфа в Україні і етапи проведення предтестової бесіди та безпосереднього практичного проведення тестування особистості». Актуальність сказаного знаним фахівцем була підтверджена великим інтересом та значною кількістю професійних запитань від учасників форуму, що знайшли таку ж фахову відповідь.

Новітнє ресурсне забезпечення криміналістичних досліджень індивідуальних ознак людини

Далі професор КУП НАН України Геннадій Семаков ознайомив учасників форуму з новітньою матеріальною базою експериментальних наукових криміналістичних досліджень, та провівши екскурсію по окремих підрозділах музею криміналістики імені Ганса Гросса, музею електронного інтелекту імені В. М. Глушкова, та музею підробок та науково-дослідницькими центрами й лабораторіями університету. Особливий інтерес в учасників форуму викликано знайомство з діяльністю науково-дослідної лабораторії імені Степана Гика, в якій здійснюються дослідження в галузі дерматогліфіки, дактилоскопії, пороскопії, габітоскопіїї, вокалографії, одорології і трасології, а також сискознавства, поліцієзнавства, експертознавства, безпекознавства, зброєзнавства, інтелектуального права, інноваційного права, ІТ-права, електронної комерції, кібербезпеки, ядерної безпеки, протидії корупції, організованій злочинності, кіберкриміналістики та ядерної криміналістики тощо.

Пріоритетні напрями комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини

На завершення учасникам форуму були представлені новітні розробки Г. Бен-Шаккара, П. Екмана, К. Іванова-Муромського, О. Лук’нової та інших американських, ізраїльських, литовських та українських авторів в галузі комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини. Зокрема, було презентовано автоматизовану систему багатостороннього дослідження людини (АСБДЛ), програмний засіб «Планування, регресія і аналіз моделей» (ПЗПРІАМ), розроблений науковцями Національного технічного університету імені І. Сікорського, автоматизований варіант Міннесотського багатопрофільного тесту ММР1, створеного ще в 1941-1947 рр. американськими вченими, але автоматизованого українськими вченими з Інституту кібернетики НАН України, а також спеціальні системи дослідження людини (БАСВДЛ – 1, БАСВДЛ – 2) діапазон застосування яких досить широкий. Це і сфера судового пізнання, і питання вивчення (діагностика, дослідження й прогнозування) поведінки особи як у типових, так і екстремальних ситуаціях, прогнозування індивідуальної поведінки з метою удосконалення кадрової політики, здійснення профілактичних заходів, а також підвищення ефективності виховної роботи в органах виконання покарання тощо. Учасники форуму визначили низку пріоритетних напрямів комплексних наукових досліджень, які потребують розробки. Це, зокрема метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматогліфіка, дактилоскопія, пороскопія, скрінографія, вокалографія, почеркознавство, графологія, електронний підпис, одорологія, нейробіоніка, кібербезпека, ядерна безпека й експертознавство.

Меморандум і дослідницькі проекти

Завершальним акордом форуму стало обговорення положень надзвичайно важливого документу – «Меморандуму про співпрацю і доброчесну конкуренцію» з метою його підписання між практикуючими експертами-поліграфологами, експертами-психофізіологами, експертами-графологами та громадськими організаціями. Окрім того, була анонсовано початок роботи спільного дослідницького колективу в рамках українсько-європейського та українсько-американського проекту «Психофізіологічна діагностика людини», грузинсько-українського бізнес-проекту «Партнер», класичної програми МВА Оксфодського університету, адаптованої під потреби українського бізнесу, і навчальної програми MINI MBA – «startUp», які підтримуються освітніми й дослідницькими структурами США, Великої Британії, Латинської Америки, Європи, щодо організації в Україні системи класичного професійного навчання з видачею відповідних вітчизняних і міжнародних дипломів та сертифікатів (диплому Master of Business Administration (MBA) з додатком SIC-Academy (Великої Британії), диплому МВА грузинсько-української вищої бізнес школи, американських сертифікатів АРА та державних українських дипломів і сертифікатів).

Деякі висновки, пропозиції та рекомендації

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що дана ідея була сприйнята з великою зацікавленістю учасниками форуму, оскільки в Україні раніше взагалі не було такої консолідованої практики спільних комплексних наукових досліджень та підготовки юристів з міжнародним досвідом у сфері формування кар’єри-коучингу, лідерства, ефективної комунікації, стратегічного менеджменту і нейромаркетингу, управління фінансами, управління інформаційними системами та мережами, економічної безпеки й особливо в галузі діагностики та прогнозування поведінки людини на такому високому професійному рівні. Очевидно, що проведення наукових досліджень і підготовка кадрів експертів-психофізіологів, експертів-поліграфологів і експертів-графологів в Україні у співпраці з найкращими фахівцями із США, Європи та Ізраїлю теж має велику перспективу її реалізації. Вважаю, що такий високий рівень експериментальних досліджень і професійної підготовки при тісній співпраці та партнерських стосунках українських і міжнародних фахівців тощо. У новітніх галузях антропологічної і психофізіологічної науки дозволить отримати в процесі навчання найновіші знання, навички й уміння діагностики та прогнозування поведінки людини як у типових, так і екстремальних ситуаціях. Ці наукові розробки й практичні навики сьогодні нам надзвичайно потрібні, а особливо нашим фахівцям на фронті, де доводиться щоденно приймати доленосні рішення стосовно не лише поведінки людини, але й гарантування безпеки її життя. Тим більше, що такий високий рівень освітніх і наукових здобутків буде засвідчувати ще й вітчизняний та міжнародний диплом і сертифікат. Це дасть змогу українським випускникам набути повних знань, а ще вміння якісно й ефективно організовувати свою професійну діяльність відповідно до міжнародних стандартів, а значить бути лідером у своїй галузі знань і відповідати тим вимогам, які ставляться сьогодні перед такими фахівцями в провідних країнах світу.

Безперечно проведений форум стане потужним поштовхом для його учасників щодо системного розвитку в сфері наукових досліджень, навчання й використання в своїй професійній діяльності новітніх розробок цивілізації. А обмін професійним досвідом, думками, ідеями, інноваціями та науковими розробками стане запорукою нових звершень в українській правничій освіті, юридичній науці і практичній діяльності правників – суддів, слідчих, прокурорів, правозахисників, адвокатів, нотаріусів, митників тощо.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Думка експерта

Принцип «мовчазної згоди» стосовно документів дозвільного характеру

Опубліковано

on

Євген Морозов, адвокат

Пунктом 1 постанови Кабінету Міні­стрів України від 27 січня 2010 р. за No 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди» встановлено, що в разі ненадання у визначений законом строк суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяль­ності або видів господарської діяльності без одержання документа дозвільного характеру через 10 робочих днів з дня закінчення строку, вста­новленого для видачі документа дозвільного характеру або прий­няття рішення про відмову в його видачі, на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття.

Принцип «мовчазної згоди»: вітчизняне законодавство

Більше того, відповідно до принципу мовчазної згоди, пе­редбаченого в статті 1 Закону України «Про дозвільну сис­тему у сфері господарської ді­яльності» та в листі Державної регуляторної служби України від 07.07.2015 року суб’єкт гос­подарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяль­ності або видів господарської діяльності без отримання від­повідного документа дозвіль­ного характеру, за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому поряд­ку заяву та документи в повно­му обсязі, але у встановлений законом строк документ доз­вільного характеру або рішення про відмову у його видачі не ви­дано або не направлено.

Згідно з частиною шостою статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у разі, якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів із дня закінчення встанов­леного строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право про­вадити певні дії щодо здійснен­ня господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про да­ту їх прийняття є підтверджен­ням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

Днем видачі документа доз­вільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, пе­редбаченого законом.

Згідно з абз. 7 частини п’ятої статті 4-1 вказаного за­кону письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб’єкту господарювання особисто або надсилається поштовим від­правленням з описом вкладен­ня або у випадках, передбачених законом, — в електронній формі за допомогою засобів телекому­нікацій із зазначенням передба­чених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі документа дозвільно­го характеру.

Позиція ВАСУ

Важливо. У цьому виду спорах окрему увагу заслуго­вує рішення Вищого адміні­стративного суду України від 12 грудня 2017 р. у справі No К/800/33972/17 (ЄДРСРУ No 71032083), у відповідності до якого прослідковується наступ­не: 1) судова інстанція може взяти на себе дискреційні пов­новаження дозвільного органу; 2) принцип мовчазної згоди може бути застосовано навіть за формальним пропущенням строків дозвільною установою.

Знаковою цю ухвалу ВАСУ робить те, що згідно сталої судової практики суд не може підміняти інший орган дер­жавної влади та перебирати на себе повноваження щодо вирі­шення питань, які законодав­ством віднесені до компетенції цього органу державної влади (зазначена позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 14.03.2017 року у справі No 800/323/1, рішеннях Вищого адміністративного су­ду України від 05.03.2015 ро­ку у справі No К/800/35996/14; від 12.11.2014 року у справі No К/800/57908/13; від 03.09.2014 р. у справі No К/9991/62411/12 та інших). Між тим суд вказав, що відповідно до Рекомен­дації Комітету Міністрів Ра­ди Європи No R(80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комі­тетом Міністрів 11.03.1980 р. на 316-й нараді, під дискреційним повноваженням слід розумі­ти повноваження, яке адміні­стративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду — тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Позиція Європейського суду з прав людини

Здійснюючи судочинство Європейський суд неодноразо­во аналізував наявність, межі, спосіб та законність застосуван­ня дискреційних повноважень національними органами, їх посадовими особами. Зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини від 17 грудня 2004 року у справі «Педерсен і Бодсгор проти Данії» зазначе­но, що здійснюючи наглядову юрисдикцію, суд, не ставлячи своїм завданням підміняти ком­петентні національні органи, перевіряє чи відповідають рі­шення національних держаних органів, які їх винесли з вико­ристанням свого дискреційного права, положенням конвенції та протоколів до неї. Суд є пра­возастосовчим органом та не може підміняти державний ор­ган, рішення якого оскаржу­ється, приймати замість нього рішення, яке визнається про­типравним, інше рішення, яке б відповідало закону, та да­вати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які на­лежать до ком­петенції такого суб’єкта влад­них повноважень.

Разом із тим у рішенні Європейського суду з прав людини від другого червня 2006 року у справі «Волохи проти України» (заява No 23543/02) при наданні оцінки повноваженням державних органів суд виходив з декількох ознак, зокрема щодо наявності дискреції. Так, суд вказав, що норма права є «передбачува­ною», якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає змогу кожній особі — у разі потреби за допомогою відповідної консультації — регулювати свою поведінку. «…надання правової дискреції органам виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень було б несуміс­ним із принципом верховен­ства права. Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати межі такої дискреції, наданої компетентним органам, і порядок її здійснення, з ураху­ванням законної мети даного заходу, щоб забезпечити особі належний захист від свавільного втручання».

Відтак, як вбачається з наве­дених судових рішень, під дис­креційним повноваженням слід розуміти компетенцію суб’єкта владних повноважень на прий­няття самостійного рішення в межах, визначених законодав­ством, та з урахуванням прин­ципу верховенства права.

Зміст компетенції органу виконавчої влади складають його повноваження — певні права та обов’язки органу дія­ти, вирішуючи коло справ, ви­значених цією компетенцією. В одних випадках це зміст прав та обов’язків (право діяти чи утримуватися від певних дій), в інших — органу виконавчої влади надається свобода діяти на свій розсуд, тобто оцінюю­ чи ситуацію, вибирати один із кількох варіантів дій (або утри­муватися від дій) чи один з ва­ріантів можливих рішень.

Відповідно до рішення по справі «Олссон проти Швеції» від 24 березня 1988 року запо­рукою вірного застосування дискреційних повноважень є високий рівень правової куль­тури державних службовців. Колегія суддів також зверну­ла увагу на те, що статтею 13 Конвенції про захист прав лю­дини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій конвен­ції, було порушено, має право на ефективний засіб юридич­ного захисту в національному органі, навіть якщо таке пору­шення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. При цьому під ефективним засобом (спосо­бом) слід розуміти такий, що призводить до потрібних ре­зультатів, наслідків, дає най­більший ефект.

У пункті 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі «Чахал проти Об’єднаного Ко­ролівства» (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996 р.] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на на­ціональному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбача­ються конвенцією, незалежно від того, яким чином вони ви­ражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Засіб захис­ту, що вимагається зазначе­ною статтею, повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, щоб його вико­ристання не було ускладнене діями або недоглядом орга­нів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у спра­ві «Афанасьєв проти України» від 5 квітня 2005 року (заява No 38722/02)).

Таким чином, ефективний спосіб захисту повинен забезпе­чити поновлення порушеного права, бути адекватним наяв­ним обставинам та виключати подальше звернення особи до суду за захистом порушених прав.

Позиція Верховного Суду

Дана правова позиція узго­джується з позицією, ви­словленою Верховним Судом України у постанові від 31.05.2016 року по справі No 826/11379/14, від 10.05.2016 р. по справі No п/800/362/15, від 20.04.2016 р. по справі No 826/16796/14, від 12.04.2016 р. по справі No 813/7851/13­а, від 01.03.2016 р. по справі No 826/4860/13­а, від 03.02.2016 р. по справі No 826/72/15, від 02.02.2016 р. по справі No 804/14800/14, від 24.11.2015 р. по спра­ві No 816/1229/14 (21­3669а15), від 17.11.2015 р. по спра­ві No 2а­18442/11/2670, від 16.09.2015 р. по справі No 826/4418/14 (21­1465а15).

У цих рішеннях Верховний Суд України наголосив, що спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подаль­ші протиправні рішення, дії та бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а у випадку неви­конання, або неналежного ви­конання рішення не виникала б необхідність повторного звер­нення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 162 старої редакції КАС України , у разі задоволення адміністративного позову суд може прийня­ти постанову про зобов’язання відповідача вчинити певні дії, в той же час це фактично відпо­відає вимогам ч. 2 ст. 5 та п. 4 ч. 2 ст. 245 КАС України (нова редакція).

Висновок

Враховуючи висновки Дер­жавної регуляторної служби України, викладені в листі від 07.07.2015 року, відповідно до яких право суб’єкта госпо­дарювання на застосування принципу мовчазної згоди не може бути змінене або припи­нене у зв’язку із направленням дозвільним органом рішен­ня про відмову у видачі доку­мента дозвільного характеру із порушенням строків, а та­кож необхідність застосування принципу ефективності судо­вого захисту порушених прав, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність підстав задоволення позовних вимог у вигляді зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти відповідне рішення про надання позивачу відповід­них дозволів.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

В тренді

 

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.