Connect with us

Події

Актуальні питання криміналістики. Флагман криміналістичної науки України: минуле, сьогодення, пріоритети цивілізаційного розвитку

Дата публікації:

Петро БІЛЕНЧУК,
професор Національного авіаційного
університету

Микола МАЛІЙ, директор правничої компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ»

Закінчення. Початок

Пріоритетні напрями розвитку криміналістичної науки в новому тисячолітті

Історія розвитку української, європейської і світової криміналістики свідчить про те, що тут ще є багато цікавого, таємничого, невідомого й недослідженого. Водночас вважаємо, що важливим здобутком вчених криміналістів кафедри є перша спроба ознайомити студентів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців світу з видатним представником однієї з провідних галузей правничої науки — криміналістики — автором першого україномовного підручника з криміналістики Степаном Пилиповичем Гиком. Проведені на кафедрі історіографічні дослідження свідчать, що даний підручник був виданий С. П. Гиком у м. Регенсбурзі (Німеччина) вперше в світі українською мовою ще в 1948 році для студентів-правників Українського вільного університету (УВУ) м. Мюнхен, ФРН.

Очевидно, що таке ознайомлення з життям і творчою діяльністю відомого українського вченого, правознавця, криміналіста, адвоката, лікаря й мецената С. П. Гика допоможе студентам краще засвоїти витоки та історіографію розвитку української криміналістики, розширити професійний світогляд, що дасть змогу в подальшому успішно застосовувати отримані знання в освітній, науковій діяльності, слідчій, прокурорській, судовій і правозахисній практиці. А завдяки наполегливим архівним пошукам О. С. Кучерука, В. О. Комахи і В. М. Чиснікова вдалося повернути нашій історії із забуття імена багатьох раніше невідомих криміналістів, які назавжди увійдуть в аналоги вітчизняної криміналістики, сисконавства, розшукознавства, філерства, детективознавства, експертознавства, поліцієзнавства й безпекознавства.

Історик О. С. Кучерук й академік А. І. Жуковський фактично віднайшли в архівах підручник «Криміналістика» С. П. Гика у Франції, а В. М. Чисніков встановив і вперше доніс до юридичної громадськості бібліографічні дані про Г. М. Рудого — відомого українського криміналіста- практика, одного з піонерів застосування науково-технічних засобів у розслідуванні, «батька» української дактилоскопії, криміналістичної одорології, службового собаківництва і слідчого «чемодану», родоначальника експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ України.

Слід зазначити, що завдяки ідеям і зусиллям Аркадія Жуковського, Олександра Кучерука, Володимира Комахи та Володимира Чиснікова ще в 1975 році на кафедрі криміналістики НАВС розпочався новий багатолітній марафон історіографічного дослідження витоків та основних віх розвитку української, європейської й світової криміналістики як юридичної дисципліни, правничої науки і сфери професійної практичної діяльності. Ці пошуки сприяли тому, що тут уперше в Україні всебічно дослідили історіографію Г. Гросса, який працював у Чернівцях, Празі, Відні, Граці, С. Гика, (працював в Україні, Польщі, Німеччині і США), Г. Рудого, О. Кісільова, В. Русецького, М. Туфанова, В. Фаворського, М. Оболонського, котрі працювали в Україні, та багатьох інших вчених криміналістів і практиків. Очевидно, що всі ці вдалі пошуки основних віх життя і творчоті криміналістів минулого є визначною подією як для співробітників кафедри, так і світової правничої та криміналістичної спільноти.

На переконання Ірини Гори, сьогодні перед криміналістикою стоїть важливе завдання сприяння в здійсненні розробок із метою протидії злочинності в усіх її проявах. Безумовно, завдяки зусиллям лише криміналістів не вдасться подолати це небезпечне негативне соціальне явище, коріння якого лежить глибоко в основах існування самого суспільства. Проте, на її думку, навіть найменші кроки на шляху до забезпечення захисту життя, здоров’я, прав та інтересів особи, держави, суспільства будуть більш успішними, якщо борці зі злочинністю
користуватимуться досягненнями криміналістики й науковими здобутками криміналістів-науковців та досвідом практиків.

Особливу роль для розвитку криміналістики має концептуальне осмислення теоретичних, правових й організаційних основ криміналістичного забезпечення виявлення й досудового розслідування кримінальних правопорушень. Важливим є й те, як вважає Ірина Гора, що сьогодні на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС здійснюються широкомасштабні наукові дослідження у сфері розвитку сучасної криміналістики, криміналістичної інформатики, вивчаються теоретичні й прикладні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів, злочинів корупційної спрямованості.

Наукові здобутки співробітників кафедри сприяють глибокій інтеграції досягнень криміналістики в судочинство. Кадри вищої кваліфікації за спеціальністю 12.00.09, підготовка яких здійснюється на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС, націлені на розвиток загальної теорії криміналістики й теорії судової експертизи, розробку техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного й судово-експертного забезпечення розслідування злочинів. Результати їхньої важливої роботи не лише помітні, а й плідно використовуються науковцями й практиками різних навчальних закладів та багатьох правоохоронних відомств і їх структур.

Висновки і пропозиції криміналістичного форуму

Підбиваючи підсумки, доцільно особливо відзначити, як справедливо вказують Сергій Чернявський і Володимир Юсупов, що освітня, наукова й праксеологічна криміналістична школа кафедри криміналістики і судової медицини НАВС займає важливе місце в розробленні фундаментальних і прикладних питань правозастосовної діяльності вітчизняних органів кримінальної юстиції, продовжує досліджувати загальнотеоретичні проблеми юридичної науки в Україні. Примножуючи доробок наукової школи, працівники кафедри завдяки працьовитості, відданос ті справі, високій громадській відповідальності забезпечують надійну підготовку високопрофесійних правоохоронців, надання їм сучасних криміналістичних знань.

Варто відзначити й те, що результати досліджень, здійснених на кафедрі криміналістики і судової медицини НАВС спільно з фахівцями Національного авіаційного університету та правничою компанією ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ», а ще Міжнародним карпатським університетом, дозволяють уже сьогодні внести ряд трансформаційних інновацій, пропозицій і рекомендацій, які, на наш погляд, доцільно запропонувати органам законодавчої влади, науково-освітнім і праксеологічним установам з метою вдосконалення, по-перше, чинного як вітчизняного, так і міждержавного законодавства, по-друге, впровадження в освітній процес і наукову діяльність новітніх ідей, «ноу-хау», ноозасобів і грід-технологій, по-третє, використання оригінальних розробок, методик, старттапів в експертній, слідчій, прокурорській, адвокатській, нотаріальній, митній, прикордонній, судовій, правоохоронній та правозахисній діяльності.

Такими інноваціями, зокрема, є наступні:

1. Пропозиції до законо давства: У галузі космічного кіберпростору й електронного інтелекту:

— створити чітку і надійну безпекову міждержавну правову базу можливостей використання космічного простору й електронного інтелекту в освітній, науковій та праксеологічній діяльності з метою запобігання і протидії можливим кіберзагрозам, викликам та небезпекам;

— розробникам новітніх електронних ноозасобів, методів і технологій штучного інтелекту технологічно запобігти можливим загрозам неправомірного використання електронного інтелекту в різних сферах життєдіяльності;

— розробити впорядковану правову, організаційну й технологічну систему запобігання і протидії шкідливому використанню космічного простору та електронного інтелекту як на національному, так і на міждержавному (світовому) рівнях.

У галузі протидії кібер – злочинності:

— здійснити уніфікацію кримінального й кримінально-процесуального законодавств кожної держави за вчинення комп’ютерних злочинів;

— усунути норми «подвійного права»; — удосконалити протокол офіційної правової допомоги для ефективного розслідування злочинів і вирішення проблеми оперативного отримання з-за кордону вилученої та збереженої на час надання правової допомоги комп’ютерної інформації в документованому вигляді для використання як доказу;

— передбачити канал зв’язку для забезпечення обслуговування невідкладних запитів у будь-який проміжок часу в усіх часових поясах з метою удосконалення системи слідчих й оперативно-розшукових заходів, які стосуються інтересів декількох держав;

— запровадити системи ідентифікації для сприяння пошуку комп’ютерного злочинця за декілька секунд з метою отримання незаперечних доказів його протизаконної діяльності;

— забезпечити обмін адресами операторів мережі/постачальників послуг мережі;

— укласти між державами відповідні угоди про надання правової допомоги при вчиненні злочинів у галузі інформаційних технологій.

2. Впровадження отриманих результатів у навчальний процес:

1) Вироблення науково обгрунтованого понятійно-категоріального апарату сутності електронного кримінального провадження;

2) подальше вдосконалення функціоналу Єдиного реєстру досудових розслідувань, Автоматизованої системи документообігу суду, Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованих інформаційних пошукових систем органів досудового розслідування — Національної поліції, МВС України, Державного бюро розслідувань, Служби фінансових розслідувань (Податкової служби України) та Національного антикорупційного бюро України;

3) визначення чітких етапів запровадження електронного кримінального провадження;

4) здійснення наукової розробки взаємної інтеграції інформаційних ресурсів усіх об’єктів кримінального провадження;

5) вдосконалення положень чинного Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України, що регулюють правові відносини, пов’язані із запровадженням електронного кримінального провадження;

6) здійснення професійної підготовки й перепідготовки користувачів електронного кримінального провадження;

7) розробка системи інформаційної безпеки та кібербезпеки електронного кримінального провадження.

3. Перспективи наукових досліджень:

1. Дослідження засобів запобігання космічній й електронній кіберзлочинності.

2. Сформулювати поняття і правові основи кібернетичної безпеки.

3. Удосконалити чинне законодавче забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури (енергетика, водопостачання, екологія, радіочастотні випромінювання штучного походження, радіоактивні матеріали тощо).

4. Розробити концептуальні засади електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності спільно з правничою компанією ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» і комітетом електронного судочинства та кібербезпеки Національної асоціації адвокатів України.

Події

28 квітня вебінар ААУ “ЗМІ — СОЮЗНИКИ АДВОКАТА”

Опубліковано

on

Жіночий клуб ААУ запрошує юристок та адвокаток на відкритий вебінар “ЗМІ – союзники адвоката”.

Ми поговоримо про імідж і репутацію, про те, як публічність процесу допомагає його виграти, що медійність дає самому адвокату, наведемо приклади про кампанії із вдалим впливом медіа на процес, розглянемо ознаки резонансності справи.

Дата: 28 квітня 2021 року

Час: 12:00 -13:30

Формат: онлайн

Участь безкоштовна

Модераторка: Катерина Власюк, Голова Жіночого клубу ААУ, керівниця АБ «Сімейний адвокат Катерина Власюк».

Спікерка: Міла Шикота – засновниця та СЕО агентства “PR advice” (з 2010 року), магістерка державного управління, керівниця прес-служби народного депутата України (2004 – 2019), керівниця прес-служби МНС України (2010), прес-секретарка Міністра МНС України (2006-2007), модераторка прес-центру кандидата в Президенти України, кураторка регіональних прес-служб політичної партії (2019), кураторка кампанії кандидата в мери Києва (2020), експертка Національної премії Media etc, членкиня Ради Асоціації платників податків України.

Реєстрація – тут

Читати далі

Події

BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року

Опубліковано

on

УВАГА! У зв’язку з введенням у м. Києві жорстких карантинних обмежень з 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM перенесено на 06 серпня 2021 року.

ААУ прийняла таке рішення заради Вашого комфорту і безпеки. BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM – це не просто форум, це, перш за все, спілкування, обмін досвідом, нетворкінг і встановлення ділових контактів.

Не турбуйтеся, ми дуже скоро зустрінемося! Впевнені, ви приєднаєтеся до нас із ще більшим багажем знань і досягнень.

Дата: 06 серпня 2021 року

Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)

Час: 09:00 – 17:30

Головні теми заходу:

 • Фінансовий моніторинг
 • Судова практика у фінансово-банківському секторі
 • Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об’єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Серед спікерів: Ольга Василевська-Смаглюк, Володимир Дубєй, Дмитро Бакуменко, Поліна Харченко, Володимир Гавлицький, Анна Тігіпко, Ілля Соколюк, Наталія Дрік, Світлана Оболенська,  Семен Ханін, судді Верховного Суду, провідні адвокати та ін.

До участі запрошені:

 • Представники українського та іноземного банківського сектору;
 • Представники великого українського бізнесу;
 • Представники аудиторських та консалтингових компаній;
 • Представники юридичних компаній;
 • Фахівці в області комплаєнсу;
 • Представники Національного банку України;
 • Представники Державної фіскальної служби України;
 • Представники Міністерства фінансів України.

Генеральний партнер: Amber Law Company

Організатор: Асоціація адвокатів України

 Програма та реєстрація за посиланням

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:

aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27

rud@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32

Читати далі

Події

Вебінар з IT-Права “Оподаткування доступу до онлайн-сервісів (SaaS і ПДВ)”

Опубліковано

on

Запрошуємо взяти участь у ВЕБІНАРІ З IT-ПРАВА “Оподаткування доступу до онлайн-сервісів (SaaS і ПДВ)”

Дата проведення: 06 квітня 2021 року о 19:00

На вебінарі МИ РОЗБЕРЕМО наступні питання:

 • Розбір тексту кодексу – читаємо.
 • Критерії визначення онлайн-сервісів, що підпадають під пільгу з ПДВ.
 • Чому це питання роз’яснили тільки через 8 років існування пільги і чи допоможе це.
 • Які шанси, що цю пільгу продовжать.

Лектор: Микита Полатайко
(Head of IT Practice в AEQUO Law Firm).

Best Lawyers 2018-2021 включив Микиту Полатайко до переліку провідних українських експертів у сфері ІТ і технологій.

Вартість вебінару 250 грн

Реєструйся скоріше!

До зустрічі!

Програма та реєстрація за посиланням

Читати далі


Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram