Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Судова практика

Кривбас не платить за газ, але проблема розрахунків за нього стосується всієї країни

Опубліковано

on

Юрій Котнюк, ЮВУ

Дванадцятого лютого Господарський суд Дніпропетровської області своїм рішенням задовольнив позов Комунального підприємства «Криворіжтепломережа» визнати його право на споживання газу під час опалювального сезону і попри те, що на позивачеві висить півмільярдний борг, фактично зобов’язав відповідача — НАК «Нафтогаз України» — постачати йому блакитне паливо. Родзинка ситуації полягає в тому, що останній взагалі-то й без цього рішення постачав би криворіжцям природний газ, але тоді увесь ними спожитий обсяг офіційно кваліфікувався би як несанкціонований відбір, за що належить платити за подвійним тарифом. Рішення суду звільнило місто від такої біди, і в цьому його можна назвати типовим, оскільки вердикти аналогічного змісту нині виносяться господарськими судами по всій країні. В ньому, як у краплі води, відобразилася загальнонаціональна проблема газоспоживання, ключове питання якого полягає в тому, чому споживачі не платять за газ: тому, що вони такі бідні і в них немає грошей, чи, може, причина в чомусь іншому — гроші є, але не платять, бо впевнені, що їм за це нічого не буде, оскільки все одно ніхто не наважиться перекрити їм газ.

Історія справи

На початку нинішнього опалювального сезону, а саме 29 вересня 2017 р., «Криворіжтепломережа» уклала з Наф­тогазом чотири договори про постачання газу з жовтня по­точного по березень наступного року. Перший із досить мізер­ним обсягом 0,7 тис м3 стосвався виробництва теплової енергії для релігійних організа­цій. У другому, значно більшо­му за масштабами, йшлося про 12,8 млн м3 для виробництва теплової енергії, необхідної для надання послуг з опален­ня й постачання гарячої води населенню. Третім було перед­бачено поставку 2,4 млн м3 для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетни­ми установами і організація­ми, тобто школами, лікарнями, дитячими садками тощо. А от четвертий і, можливо, найці­кавіший, на якому ми доклад­но зупинимося пізніше, містив угоду про поставку 10,3 млн м3 для виробництва теплової енер­гії для підприємств, організацій та інших суб’єктів господрювання, які не належать до числа бюджетних установ чи організацій. Простіше кажучи, приватному комерційному сек­тору – заводам і фабрикам, ма­газинам і ресторанам.

Але з виконанням цих до­говорів виникли проблеми. Справа в тому, що станом на 9 листопада у «Криворіжтепло­мережі» була заборгованість перед Нафтогазом за використаний природний газ у розмі­рі 455 млн грн. Свого часу за спільною домовленістю виплату даної суми було розстрочено на кілька років і намальовано відповідний графік, але й за графі­ком погашення заборгованості «хвости» склали аж 49 мільйо­нів гривень. І ось тут потрібно задуматися, чому виник такий величезний борг, адже шістсот­ тисячний Кривий Ріг ніяк не можна віднести до категорії тих міст, про які Микола Азаров ко­лись казав, що в них єдине пра­цююче підприємство – базар. Там розташований найбільший у країні металургійний комбінат і постачальник валюти – «Криворіжсталь», а ще купа гірни­чо-збагачувальних комбінатів, море транспортних, ремонтних, сервісних та інших цілком при­буткових підприємств, тобто робота в людей є і зарплата теж. Нехай вона не така велика, як у країнах західніше прикордон­ного Бугу, але роздрібні ціни на газ у нас найнижчі в Європі. Не рахуючи, звичайно, Росії й Бі­лорусі. Та попри це місто впер­то не хоче платити за газ.

Найвища соціальна цінність як привід не платити за газ

Проте, якими б не були причини заборгованості, На­фтогаз не має ні морального, ні матеріального права припини­ти постачання газу «Криворіж­тепломережі», оскільки на заваді цьому стоїть низка законів і під­законних актів, на яких ми та­кож зупинимося пізніше. Але він вчинив інакше: не надав но­мінації (так мовою фахівців на­зивається заявка постачальника природного газу на його при­йом у точках входу в трубу і від­бору в точці виходу з неї) двом підприємствам, що здійсню­вали доставку природного газу від постачальника до спожи­вача. Перше з них – оператор газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз» (державне), дру­ге – оператор газорозподільчих мереж ПАТ «Дніпропетровськ­газ» (приватне). Звичайно, що й без цієї номінації як перше, так і друге все одно постачали би газ «Криворіжтепломережі», але тоді остання отримала би офіційне попередження про те, що вам цей газ, мовляв, брати не можна. Вірніше, брати його ви можете, але в такому разі все вами взяте буде (відповідно до положень Кодексу газотранс­портної системи) кваліфіковане як несанкціонований відбір га­зу, за що (відповідно до вимог Закону України «Про природ­ний газ») доведеться платити в подвійному розмірі.

Якщо чесно, то погрожу­вати такими санкціями підприємствам, подібним до «Криворіжтепломережі», це всеодно, що лякати їжака оголени­ми сідницями: вони звикли на­ копичувати борги, котрі потім списуються спеціальними акта­ми Верховної Ради, як це було у травні 2011-го, коли був прий­нятий Закон України з такою собі політкоректною назвою «Про деякі питання заборгова­ності за спожитий природний газ та електричну енергію», або в листопаді 2016-го, коли був ухвалений Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулю­вання заборгованості теплопос­тачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». Але для порядку «Криворіжтепломережа» в лис­топаді минулого року подала до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву з трьома пунктами прохальної частини: перший – визнати її право на споживання про­тягом опалювального сезону газу в тих обсягах, які зазначені у тих чотирьох договорах, про які говорилося вище, дру­гий – зобов’язати Нафтогаз постачати йому цей газ, тре­тій – зобов’язати ПАТ «Дніпропетровськгаз» здійснювати розподіл цього газу по газопро­водам місцевого значення.

Таким чином, перед судом постало два відповідачі, голов­ним і найактивнішим з яких був, звичайно, Нафтогаз. Пози­вач аргументував свою позицію двома нормативно-правовими актами. Перший із них – По­ложення про покладення спе­ціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для за­безпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціону­вання ринку природного газу (затверджене Постановою КМУ від 22.03.2017 р. No 187), від­повідно до якого Нафтогаз не може відмовити в постачанні газу «Криворіжтепломережі» як підприємству, на яке покладено спеціальний обов’язок обігрі­вати взимку житлові будинки, бюджетні заклади і релігійні організації. Другий – розпоря­дження Кабміну «Деякі питання опалювального сезону 2017/18 року» від 4 жовтня 2017 р. No 720-р: воно більше стосуєть­ся технічних питань і в числі іншого зобов’язує Нафтогаз до початку опалювального сезону видати номінації теплогенеруючим і теплопостачальним організаціям, до категорії яких належить і «Криворіжтепломе­режа». Проте юристи Нафтогазу граціозно парирували удар тим, що обидва нормативно право­вих акти поширюються лише на благонадійних у комерційному відношенні клієнтів і не сто­суються злісних неплатників, яким є позивач.

Для того, аби віднайти в даній ситуації своє соломоно­ве слово суд у мотивувальній частині рішення зробив довгу подорож по лабіринтам вітчиз­няного законодавства. Згадав, зокрема, статтю 3 Конститу­ції України, в якій говориться про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не­ доторканність і безпека ви­знаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Потім пройшовся по Кодексу цивіль­ного захисту України і законах України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічно­го благополуччя населення» та «Про охорону навколишнього природного середовища». Виб­равшись, нарешті, із цих нетрів, дістався до Закону «Про теплопостачання» і ключового для ці­єї історії нормативно-правового акту – Методики визначення технологічного мінімуму споживання природного газу для об’єктів у сфері теплопостачан­ня, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 13 листопада 2013 року No 886. А з неї витікає, що всі, від ко­го це залежить, хочуть вони того чи не хочуть, зобов’язані забезпечувати постачання газу виробникові теплової енергії в обсязі, який є достатнім для створення температури повітря в закладах охорони здоров’я і дошкільних навчальних закладах +20°C; загальноосвітніх закладах і житлових будинках +18°C; температура гарячої во­ди у споживачів щоб станови­ла не нижче +40°C. Все інше, мовляв, другорядне. А раз так, то суд із легким серцем ухва­лив рішення задовольнити позов Комунального підпри­ємства «Криворіжтепломере­жа» про всіх трьох перелічених вище пунктах: і визнати право позивача на одержання при­родного газу в опалювальний сезон, і зобов’язати Нафтогаз вкупі із «Дніпропетровськга­зом» поставити позивачу весь обумовлений у договорах обсяг блакитного палива.

Хто платить за цей корупційний банкет?

Усе б воно в підсумку й ні­чого, але в цьому рішенні не­ помітно для стороннього ока прошмигнув маленький чортик, про якого ми згадували на са­мому початку, — це один із тих чотирьох договорів, який стосу­вався поставки 10,3 млн м3 для виробництва теплової енергії для підприємств, організацій та інших суб’єктів господарюван­ня, які не належали до числа бюджетних установ чи організа­цій. Це, як ми пояснювали ви­ще, заводи і фабрики, магазини і ресторани, тобто приватно-комерційний сектор, якого не стосуються високопарні фрази про найвищі соціальні ціннос­ті. З якої такої щедрої радості Державна компанія «Нафтогаз України» має прощати йому борги й фактично безкоштов­но постачати паливо? Причому, наголосимо ще раз, така ситуа­ція склалася не в одному лише Кривому Розі, а й по всіх інших містах країни.

Такою, видно, є висока дер­жавна політика: під приводом турботи про житлові будинки й дитячі садочки, школи і лікар­ні, держава дотує приватні під­приємства олігархів, а олігархи, в свою чергу, фінансують усі перспективні політичні партії, і яка б із них не прийшла до вла­ди внаслідок чергової револю­ції, висока державна політика в цьому питанні залишиться не­ змінною. З тою лише різницею, що збільшиться обсяг слово­блуддя про посилення боротьби з корупцією. Втім, якщо такий стан речей влаштовує і населен­ня, і чиновників, й олігархів, воно ще можна було би дозво­лити собі розслабитися і спро­бувати отримати задоволення. Але виникає логічне питання: чиїм коштом оплачений цей банкет? Формальна відповідь відома – за рахунок Нафтогазу. Але тоді за рахунок чого остан­ній покриває свої збитки? На це є поки що неперевірена, але вже дуже вірогідна версія, що Росія, Кремль і Газпром. Адже Нафто­газ в особі ПАТ «Укртрансгаз», незважаючи на російську агре­сію, продовжує транзитувати до Європи російський газ, отримую­чи за це при мінімальних за­тратах досить солідні прибутки. Й саме перспектива втрати цих прибутків паралізує волю укра­їнської держави запровадити повноцінні економічні санкції проти держави-агресора.

Джерело: Юридичний вісник України

Судова практика

Послуга з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах є фінансовою і вимагає наявність ліцензії

Опубліковано

on

От

15Верховний Суд визнав, що діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, може здійснюватися лише фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії.

6 березня 2018 р. Верховний Суд  своєю постановою № 760/21667/15-ц скасував рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду про відмову у позові про захист прав споживачів та стягнення безпідставно одержаних коштів.

Позовна заява обґрунтовувалася тим, що між відповідачем та позивачем був укладений договір фінансового лізингу з метою придбання автомобіля. Того ж дня, як передбачено умовами договору, позивач здійснив перший платіж на рахунок відповідача, однак предмет договору йому передано не було. Після підписання договору з’ясувалося, що вартість предмета лізингу,  вказана у договорі, значно вища, ніж позивачу повідомив представник відповідача.

Крім того, позивачу не було роз’яснено, що призначення першого платежу є адміністративним, тобто є винагородою за організаційні заходи, пов’язані з підготовкою та укладанням договору.

Рішенням  районного суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, у задоволені позову суду про захист прав споживачів та стягнення безпідставно одержаних коштів відмовлено.

Дослідивши матеріали справи, Верховний Суд дійшов висновку, що за своєю сутністю договір фінансового лізингу є змішаним договором, оскільки містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу транспортного засобу, що випливає зі змісту договору та відповідає ч. 2 ст. 628 ЦК.

Згідно зі ст. 799 ЦК договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі; договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 ЦК, у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є нікчемним.

Аналогічний висновок зробив Верховний Суд України у постанові від 16 грудня 2015 р. в справі № 6-2766цс15.

Крім того, згідно з п. 11-1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» послуга з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах є фінансовою послугою, отже може надаватися фінансовими установами тільки за наявності відповідної ліцензії. Відповідно до ч. 1 ст. 227 ЦК правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.

Виходячи з цього, Верховний Суд постановив скасувати рішення  районного суду та ухвалу апеляційного суду. Справу передати на новий розгляд до районного суду.

Рішення в ЄДРСР

Читати далі

Судова практика

Микола Мельник: «Конституційний Суд мав сказати, що «мовний закон Ківалова – Колесніченка є антиукраїнським і антиконституційним»

Опубліковано

on

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики»

Конституційний Суд України (далі — КСУ) в Рішенні у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону «Про засади державної мовної політики» від 28 лютого 2018 р. No 2-р/2018 (далі — Рішення) визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 р. No 5029-VІ зі змінами (далі — Закон). Як на підставу для визнання неконституційним Закону КСУ вказав на порушення встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення.

Це Рішення стало довгоочікуваним і надзвичайно важливим для українського суспільства, адже в результаті його прийняття нарешті втратив чинність вочевидь антиконституційний, вкрай ганебний і небезпечний законодавчий акт, «ухвалення» та подальша дія якого спричинили тяжкі наслідки для України. КСУ в Рішенні вперше дав системну оцінку неприйнятності порушень встановленої Конституцією України процедури розгляду та ухвалення правових актів парламентом (зокрема, стосовно неособистого голосування народних депутатів України), що сприятиме подальшому підвищенню правової охорони Конституції України в законотворенні.

Проте визнання Закону неконституційним лише з формальних (процесуальних) підстав без детального і ґрунтовного аналізу його змісту є суттєвим недоліком Рішення, оскільки залишає не усунутими низку загроз конституційному ладу України в частині визначення та реалізації державної мовної політики, зокрема стосовно конституційного статусу української мови як державної, мов національних меншин України, їх розвитку, функціонування та використання.

КСУ безпідставно обмежив свої конституційні повноваження

1. Відмовившись перевіряти на відповідність Конституції України зміст Закону, Конституційний Суд мотивував це тим, що «дотримання встановленої Конституцією України процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності законами є однією з умов легітимності законодавчого процесу, у випадку її порушення конституційному контролю підлягає не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його розгляду та ухвалення» (п. 5 мотивувальної частини Рішення). Але такий висновок КС не ґрунтується на Конституції України, яка не містить жодних заборон здійснювати перевірку на конституційність змісту закону (іншого акта) у разі виявлення порушень конституційної процедури його розгляду та ухвалення. Відповідно до ст. 152 Конституції України «закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності».

Таким чином, у ст. 152 Основного Закону України визначено дві підстави визнання закону та іншого акта неконституційним: 1) невідповідність акта (його окремого положення) Конституції України; 2) порушення конституційної процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності.

Конституція України не передбачає обмежень щодо застосування вказаних підстав, тож закон або інший акт може бути визнаний неконституційним як з однієї підстави, окремо, так і з обох підстав одночасно. Отже, встановлення Конституційним Судом порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення закону (іншого акта) є самостійною і достатньою підставою для визнання його неконституційним повністю, але ця обставина жодним чином не позбавляє КС можливості перевірити зміст оспорюваного закону (іншого акта) на предмет його відповідності Основному Закону України.

Натомість у Рішенні Конституційний Суд однозначно й категорично констатував, що у випадку порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності законом «конституційному контролю підлягає не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його розгляду та ухвалення» (процедуру набрання чинності законом як підставу для визнання закону неконституційним він чомусь не вказав). Відтак КСУ в Рішенні сформулював юридичну позицію, якою виключив можливість перевірки змісту закону або іншого акта на відповідність Конституції України у всіх тих випадках, коли одночасно з цим питанням суб’єкт звернення до Конституційного Суду порушує питання про визнання акта неконституційним ще й з підстави порушення конституційної процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності. Крім того, у вказаній позиції КСУ допустився ще однієї грубої помилки, оскільки його конституційному контролю підлягає не «встановлена Конституцією України процедура розгляду та ухвалення закону» (Конституційний Суд не може перевіряти те, що встановлено Основним Законом України), а її дотримання (відповідність діяльності парламенту такій процедурі). Отже, вказавши, що в разі порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності законом конституційному контролю підлягає не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його розгляду та ухвалення, КСУ неправильно інтерпретував зміст положень ч. 1 ст. 152 Основного Закону України, безпідставно обмежив свої конституційні повноваження й свідомо ухилився від виконання свого основного завдання – утвердження верховенства Конституції України.

Суд свідомо ухилився від перевірки змісту закону на предмет конституційності

2. Конституційний Суд зобов’язаний був дати відповідну конституційно-правову оцінку Закону, оскільки він є антиконституційним за своїм змістом. Закон, авторами якого формально вважаються С. Ківалов і В. Колесніченко, має вочевидь антиукраїнське спрямування – його прийняття заклало законодавчу основу для чергового етапу системної русифікації України. Реальною двоєдиною метою Закону було нівелювання конституційного статусу української мови як державної й надання всупереч Конституції України такого статусу російській мові та вивищення її над іншими мовами національних меншин країни, що є абсолютно неприпустимим з огляду на значення та функції української мови у становленні, функціонуванні та розвитку України як суверенної і незалежної держави. Закон закладав нормативні основи для руйнації Української держави.

КСУ мав унікальний шанс внести істотний вклад у розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території країни та вільний розвиток, використання й захист мов національних меншин України. Системне дослідження Конституційним Судом положень Закону на предмет їх відповідності Основному Закону України сприяло б усуненню (мінімізації) тих факторів, які штучно створили «мовну проблему» в Україні та передумови посилення напруги в суспільстві на мовному ґрунті, сепаратистських процесів, ризиків для суверенітету і територіальної цілісності України.

Отже, Конституційний Суд не лише мав право, а й був зобов’язаний здійснити перевірку змісту Закону на конституційність з огляду на низку важливих факторів. Передусім це зумовлювалося:

– особливою важливістю предмета розгляду в цій справі. Конституційні положення про українську мову як державну та мови національних меншин України є складовою конституційного ладу в Україні, право визначати й змінювати який належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Державна мова, як визначальний чинник існування держави Україна, як духовна цінність Українського народу, потребує виняткового конституційного захисту та особливої уваги з боку держави, у цьому разі – Конституційного Суду;

– складною мовною ситуацією, яка виникла в Україні й вирішення якої стало в однією з ключових соціально-політичних проблем, що негативно впливає на демократичний розвиток України як суверенної, незалежної, правової держави. Українська мова, яка має конституційний статус державної й повинна відігравати ключове значення в забезпеченні суспільної та територіальної єдності України, в Законі отримала вочевидь неадекватне законодавче закріплення;

– потребою запобігання порушенням законодавцем Конституції України при подальшому законодавчому врегулюванні порядку забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови, а також гарантуванні вільного розвитку, використання та захисту мов національних меншин України, необхідність у чому виникла після втрати чинності Законом у результаті визнання його неконституційним. Оцінка КСУ змісту Закону на предмет його відповідності Конституції України сприяла б недопущенню в подальшому прийняття парламентом законів щодо державної мови та мов національних меншин України у редакції, аналогічній редакції Закону.

Зрештою, питання про відповідність Конституції України змісту Закону КСУ повинен був вирішити на підставі конституційних приписів ст. 147, 150, 152 Основного Закону України.

КСУ мав усі можливості й підстави для визнання змісту «мовного закону» неконституційним

3. У Конституційного Суду було достатньо можливостей для здійснення перевірки змісту Закону на предмет його відповідності Конституції України.

По-перше, КСУ міг використати свої попередні напрацювання з аналогічних питань й ухвалити Рішення, яке б ґрунтувалося на юридичних позиціях, які ним були сформульовані в попередніх рішеннях, зокрема, в справі про застосування української мови (Рішення КС від 14 грудня 1999 р. No 10-рп/99) та в справі про мову судочинства (Рішення КС від 22 квітня 2008 р. No 8-рп/2008).

По-друге, КСУ мав у своєму розпорядженні експертні висновки, результати наукових досліджень, аналітичні та довідково-інформаційні матеріали, нормативно-правові акти, міжнародні документи тощо, на підставі яких міг здійснити належну оцінку як кожного оспорюваного положення Закону, так і його змісту в цілому.

По-третє, КСУ мав більш ніж достатньо часу для ретельного й ґрунтовного дослідження змісту Закону, адже розгляд цієї справи тривав 3,5 року (упродовж трьох років розгляд цієї справи умисно гальмувався). Слід зауважити, що ця справа розглядалася у формі усного слухання, під час якого виступали учасники конституційного провадження, експерти з мовних питань. Наразі незрозумілим є те, для чого було витрачати колосальні людські та матеріальні ресурси, якщо суд не мав наміру здійснювати змістової оцінки навіть ключових положень Закону.

По-четверте, на розгляд КСУ мною були підготовлені і внесені пропозиції до проекту Рішення, які стосувалися оцінки конкретних положень Закону на їх відповідність Конституції України.

Так, пропонувалося визнати неконституційними:

1) преамбулу Закону, яка передбачала, що «цим Законом визначаються засади державної мовної політики в Україні».

Це законодавче положення суперечить Конституції України, яка не наділяє парламент правом визначати звичайним законом «засади державної мовної політики в Україні». Згідно з Конституцією України законом визначається «застосування мов в Україні» (ст. 10) та «порядок застосування мов» (п. 4 ч. 1 ст. 92). Засади державної мовної політики (базові положення функціонування державної мови та застосування мов національних меншин України) встановлені безпосередньо Конституцією України, зокрема її ст. 10, 11, 12, 53. Визначивши Законом «засади державної мовної політики», ВР вийшла за межі повноважень, встановлених Конституцією України, чим порушила приписи ст. 5, 6, 8, 10, 19, 85, 92 Конституції України;

2) частина 1 ст. 1 Закону, відповідно до якої «державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо». Таке законодавче визначення поняття державної мови не відповідає її конституційному статусу, визначеному в ст. 10 Конституції України, та не узгоджується з юридичними позиціями КС стосовною розуміння державної мови в Україні і сфери її застосування.

Конституційний Суд уже констатував, що «положення про українську мову як державну міститься в розділі І «Загальні засади» Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в Україні. Поняття державної мови є складовою більш широкого за змістом та обсягом конституційного поняття «конституційний лад». Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові (ч. 3 ст. 5 Конституції України). Положення ст. 10 Конституції України, як і інших статей розділу І «Загальні засади», можуть бути змінені тільки в порядку, передбаченому її ст. 156, шляхом прийняття закону, який затверджується всеукраїнським референдумом» (п. 3 мотивувальної частини Рішення КС від 14 грудня 1999 р. No 10-рп/99);

3) положення ч. 2 ст. 5, ч. 1, 2, 3, 5, 6 ст. 11, ч. 1, 2, 3 ст. 12, ст. 13, ч. 1, 2, 3 ст. 14, ст. 15, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 27 Закону, оскільки вони створюють законодавчі передумови для домінування регіональної мови над державною, використання регіональної мови замість державної (або паралельно з нею) в тих сферах суспільного життя, в яких державна мова має бути обов’язковим засобом спілкування. Відповідно до цих законодавчих положень українська мова набуває другорядного значення, її конституційний статус як державної мови нівелюється, що суперечить ст. 10 Конституції України;

4) положення ч. 1 ст. 10, ст. 11, 12, 14–18, 20–26, якими регіональну мову запроваджено в усі сфери суспільного життя (в тому числі публічну), а також положення ч. 3 ст. 6 Закону, яким встановлено, що «обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню в тій чи іншій сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення». Вказані законодавчі положення суперечать ч. 1 ст. 10 Конституції України, якою українській мові надано статус державної. Такий статус української мови повністю відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено в преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, складає абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі (п. 3 мотивувальної частини Рішення КСУ від 14 грудня 1999 р. No 10-рп/99);

5) положення ч. 3 ст. 7, ч. 7 ст. 20 Закону, якими встановлено, що до кожної регіональної мови або мови меншин України застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин за умови, якщо кількість осіб – носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення; за рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна група якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території; в усіх загальних середніх навчальних закладах забезпечується вивчення державної мови і однієї з регіональних мов або мов меншин; обсяг вивчення регіональних мов або мов меншин визначається місцевими радами відповідно до законодавства про освіту з урахуванням поширеності цих мов на відповідній території.

Вказані законодавчі положення суперечать вимогам ст. 10, 11, п. 4 ч. 1 ст. 92, ч. 1, 3 ст. 140, ч. 1, 2 ст. 143 Основного Закону України. Конституцією України встановлено, що порядок застосування мов визначається виключно законом (ст. 92). Це пояснюється тим, що питання застосування мов є питанням загальнодержавного значення, а тому воно не може вирішуватися підзаконними актами, в тому числі актами органів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання лише місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст. 140 Конституції України). Основний Закон України не наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями стосовно прийняття рішень з питань загальнодержавного значення. Таким чином, питання застосування державної мови або мов національних меншин України можуть вирішуватися лише законами, а не актами органів місцевого самоврядування або будь-якими іншими актами, оскільки застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (ч. 5 ст. 10 Конституції України);

6) положення ч. 1, 2, 3 ст. 14 Закону, якими передбачено, що в межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам ч. 3 ст. 8 Закону, за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами); держава гарантує можливість здійснювати судове провадження цією регіональною мовою (мовами); необхідність забезпечення такої гарантії має враховуватися при доборі суддівських кадрів; допускається подача до суду письмових процесуальних документів і доказів, викладених відповідною регіональною мовою (мовами), з перекладом, у разі необхідності, на державну мову (ч. 1, 2, 3).

Вказані положення не відповідають вимогам ст. 10, 127 Конституції України. За юридичною позицією КСУ діяльність органів судової влади належить до публічної сфери суспільного життя, в якій державна мова визнана обов’язковим засобом спілкування. Конституційне, адміністративне, господарське, кримінальне та цивільне судочинство є процесуальними формами правосуддя й охоплює порядок звернення до суду, процедуру розгляду судом справи та ухвалення судового рішення. Державною мовою здійснюються ведення судового процесу, складання судових документів та інші процесуальні дії і відносини, що встановлюються між судом та іншими суб’єктами на всіх стадіях розгляду і вирішення судових справ. Суди реалізують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян щодо використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють, відповідно до Конституції і законів України. Таким чином, Основним Законом України закладено конституційні основи для використання української мови як мови судочинства та одночасно гарантовано рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою (п. 3 мотивувальної частини Рішення КСУ від 14 грудня 1999 р. No 10—рп/99; п. 5 мотивувальної частини Рішення КСУ від 22 квітня 2008 р. No 8-рп/2008);

7) положення ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11, ч. 1, 3 ст. 18, ч. 1 ст. 22, ч. 3 ст. 28 Закону, якими особливий статус надано російській мові, яка за Конституцією України є лише однією з мов національних меншин України. Зокрема, російська мова наданими їй виключними перевагами, з одного боку, фактично прирівняна до державної (української) мови, з другого – юридично вивищена над іншими мовами національних меншин України. У прихованій формі Законом російській мові по суті надано статус другої державної (квазіофіційної) мови, яка на переважній території України у публічних сферах соціального життя могла застосовуватися нарівні (в окремих випадках – навіть ширше) з українською мовою як державною. У такий спосіб у ст. 11, 12, 13, 14, 15 Закону принижено конституційний статус української мови як державної. Вказані положення Закону суперечать вимогам ст. 8, 10, 11, 24 Конституції України.

Виходячи з викладеного мною також пропонувалося, щоб у Рішенні КСУ зробив два важливих висновки. По-перше, про те, що, визначивши в Законі поняття «державна мова», яке суперечить її конституційному статусу (ст. 10 Конституції України), і врегулювавши відповідно до цього визначення порядок функціонування української мови як державної та застосування мов національних меншин України, Верховна Рада всупереч приписам Основного Закону України (ст. 5, 155, 156) змінила конституційний лад України. Ухвалений ВРУ акт не відповідає вимогам ст. 5, 6, 8, 10, 11, ч. 2 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 24, ст. 85, п. 4 ч. 1 ст. 92, ч. 3 ст. 127, ч. 1, 3 ст. 140, ч. 1, 2 ст. 143 Конституції України. По-друге, про те, що вказані невідповідності Закону Конституції України мають системний характер, що також дає підстави для визнання Закону неконституційним повністю.

Однак, незважаючи на очевидну неконституційність наведених положень Закону, конституційний обов’язок та об’єктивну потребу вирішити питання про його відповідність Конституції України, Конституційний Суд навіть не став розглядати пропозиції щодо оцінки змісту Закону.

КСУ не запобіг можливості ухвалення парламентом закону про мови в аналогічній редакції

Відмовившись із надуманих підстав це робити, Конституційний Суд повною мірою не виконав своєї конституційної функції захисту Конституції України. Адже ефективний її захист полягає не лише (а нерідко – і не стільки) у визнанні акта (його окремого положення) неконституційним у разі його невідповідності Основному Закону України, але й у належному мотивуванні такого рішення з викладом розуміння відповідних конституційних положень, наведенням переконливих аргументів щодо неконституційності акта (його окремого положення), визначенням правових орієнтирів для подальшої законодавчої та правозастосовної діяльності.

Ухилившись від перевірки змісту Закону на відповідність Конституції України, КСУ ухвалив Рішення за логікою: важливим є результат (визнання Закону неконституційним), а засоби (підстави), якими він досягається, – другорядними. Але такий підхід має суто формальний характер і є хибним за своєю суттю, оскільки ґрунтується на недооцінці суспільної та державної місії Конституційного Суду зі здійснення ним конституційного контролю, безпідставно звужує конституційну компетенцію суду, а отже, применшує роль КСУ – утверджувати верховенство Конституції України.

Ухваливши Рішення про визнання неконституційним Закону лише з підстави порушення парламентом встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення, Конституційний Суд не дав відповідей на актуальні питання щодо законодавчого визначення мовної політики держави, забезпечення статусу української мови як державної та захисту мов національних меншин України, на які так очікувало суспільство. Зауважу, що після ухвалення КСУ Рішення Верховній Раді достатньо буде забезпечити дотримання конституційної процедури розгляду та ухвалення нового закону про мови, що зовсім не виключає прийняття такого акта в редакції, аналогічній редакції Закону.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Судова практика

Підставою для призначення пенсії є стаж роботи, а не дотримання формальних вимог заповнення трудової книжки

Опубліковано

on

От

Верховний Суд визнав, що не усі недоліки записів у трудовій книжці можуть бути підставою для відмови нарахування відповідного стажу, оскільки визначальним є підтвердження факту зайнятості особи на відповідних роботах, а не власне правильність записів у трудовій книжці.

6 березня 2018 р. Верховний Суд  своєю постановою № 754/14898/15-а скасував судові рішення про відмову в задоволенні позову до Пенсійного фонду України про призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Позивач наполягав на включенні  до пільгового стажу періодів роботи, які не були включені раніше. Листом ПФУ позивачу повідомлено про відмову в призначенні пільгової пенсії, оскільки його стажу недостатньо для призначення пенсії за віком. ПФУ не зарахував до загального стажу роботи певні періоди, оскільки: у трудовій книжці відсутні дати відправлення та повернення з відрядження, яке мало місце протягом певного періоду роботи;  відсутня дата наказу на прийняття на роботу; звільнення засвідчене печаткою УРСР. Також зазначено, що довідки з місця роботи суперечать одна одній та не відповідають первинним документам, зокрема, трудовій книжці, а також відсутнє підтвердження проведення атестації робочих місць.

Позивач просив суд зобов’язати Управління Пенсійного фонду України призначити йому пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Рішенням районного суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено.

Дослідивши матеріали справи, Верховний Суд дійшов висновку, що висновки ПФУ необґрунтовані, оскільки у повідомленні про відмову призначення пенсії не наведено мотивів незарахування до стажу окремих періодів. Також, частина доводів ПФУ не ґрунтуються на законі.

Так, ПФУ не зарахував до загального стажу позивача певний період відряджень, оскільки у трудовій книжці відсутні дати відправлення та повернення з відрядження, проте не навів причин, з яких ним не зараховано увесь період роботи позивача до якого входить період відрядження.

Верховний Суд наголосив, що для призначення  пенсії на пільгових умовах має значення відповідний стаж роботи, а не дотримання усіх формальних вимог при заповненні трудової книжки, на яких наполягає ПФУ.

Виходячи з цього, Верховний Суд постановив скасувати повністю рішення  районного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду. Ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити частково. Зобов’язати ПФУ повторно розглянути заяву позивача про призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У решті позовних вимог відмовити.

Рішення в ЄДРСР

Читати далі

В тренді

 

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.